ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

**********

CHUYÊN GIA THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐẦU VÀO

Thực trạng hoà nhập cho người khuyết tật tại Trà Lĩnh – Cao Bằng, Na Rì – Bắc Kạn

 

        I.                        CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Luật Người khuyết tật (NKT) đã có hiệu lực kể từ năm 2011 và mang lại những kết quả đáng ghi nhận so với thời điểm trước khi ban hành. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Kế hoạch Quốc gia về "Hỗ trợ người khuyết tật từ năm 2012 đến năm 2020" vào ngày 5 tháng 8 năm 2012 theo Quyết định 1019/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai ở tất cả các vùng miền cả nước. Trong đó, mỗi tỉnh đều phải thực hiện đề án và chỉ định các cơ quan địa phương liên quan. Ngoài ra, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật vào ngày 28 tháng 11 năm 2014, đánh dấu một bước đi quan trọng để tạo môi trường pháp lý và cam kết quốc tế nhằm đảm bảo quyền bình đẳng và cơ hội cho sự phát triển của người khuyết tật.

Mặc cho sự tiến bộ của luật pháp và chính sách, việc thực hiện vẫn chưa hiệu quả. Nhận thức và hiểu biết về các vấn đề khuyết tật và các văn bản pháp luật liên quan không chỉ của người dân mà cả của các quan chức chính phủ đều chưa đủ.

Kiến thức và thái độ về khuyết tật vẫn là một thách thức cho sự phát triển hòa nhập và công bằng tại các khu vực mà dự án "Chúng tôi có thể" đề xuất. Tại các huyện Na Rì - Bắc Kạn và Trà Lĩnh - Cao Bằng, một cuộc điều tra năm 2017 của ChildFund và đối tác ACDC[1] cho thấy NKT, các thành viên gia đình họ và cộng đồng không hiểu về khuyết tật, các loại khuyết tật và quyền của NKT. Điều này rất đáng lo ngại khi nhiều NKT không biết cách chăm sóc bản thân, ngay cả trong các hoạt động tự chăm sóc cơ bản. Đáng báo động, một số cán bộ không thể xác định được các dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật và nguyên nhân gây ra khuyết tật. Tất cả những điều này làm gia tăng thách thức cho NKT hòa nhập cộng đồng và trở thành một phần của quá trình phát triển.

Do vậy, trong khuôn khổ Dự án WE CAN, Khảo sát đầu vào thực trạng liên quan đến nhận thức, thái độ và hành vi xung quanh vấn đề khuyết tật tại địa bàn 2 huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng và Na Rì – Bắc Cạn được xây dựng nhằm đánh giá tình hình thực tế về nhận thức, thái độ và hành vi của NKT, người chăm sóc, cộng đồng và cán bộ xung quanh vấn đề khuyết tật. Hơn hết, kết quả khảo sát cũng hỗ trợ Dự án WE CAN lựa chọn phương thức hỗ trợ phù hợp cho người khuyết tật để đảm bảo mục tiêu thúc đẩy quyền của NKT và hỗ trợ họ trở thành những công dân tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của gia đình và cộng đồng. Nâng cao sự hòa nhập của NKT nhằm mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và văn hoá là trọng tâm chính để thúc đẩy thái độ "Chúng tôi có thể!" của NKT và cộng đồng đối với NKT.

 

      II.                        MÔ TẢ CỤ THỂ

1.      Tên và địa điểm khảo sát

Tên khảo sát: Khảo sát thực trạng hoà nhập khuyết tật của người khuyết tật tại hai huyện của hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn.

Địa điểm khảo sát :

- Huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bao gồm các 6 xã: Quốc Toản, Xuân Nội, Quang Vinh, Qunag Hán, Cao Chương, Lưu Ngọc.

- Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn bao gồm 6 xã: Dương Sơn, Xuân Dương, Cư Lễ, Hữu Thác, quang Phong, Đổng Xá.

2.      Mục tiêu

Xây dựng Báo cáo khảo sát liên quan đến nhận thức, thái độ và hành vi xung quanh vấn đề khuyết tật. Báo cáo này sẽ là cơ sở để nhóm điều phối dự án xem xét đến hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ dự án, góp phần hỗ trợ mục tiêu Dự án được đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình cam kết.

3.      Nội dung khảo sát cụ thể:

-        Rà soát các văn bản, tài liệu trong khuôn khổ chính sách và pháp luật tại cấp xã, huyện.

-        Khảo sát về thực trạng hoà nhập khuyết tật của Người khuyết tại địa phương trên các phương diện: nhận thức, thái độ và hành vi, xung quanh các vấn đề chính: môi trường vật chất, thông tin truyền thông và chính sách. Riêng mảng chính sách sẽ chỉ khảo sát phần y tế và phúc lợi xã hội.

4.      Đối tượng khảo sát và thành phần tham dự

-          Cán bộ chính quyền cấp huyện, xã

-          NKT hoặc đại diện gia đình NKT

-          Người dân

Tổng số: 80 người/huyện

    III.                        PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Chuyên gia có thể sử dụng các phương pháp sau để khảo sát:

·         Phương pháp định tính:

-          Rà soát, phân tích thông tin thứ cấp liên quan từ các ban ngành liên quan cấp huyện, xã.

-          Phỏng vấn sâu NKT, đại diện gia đình NKT, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội cấp huyện,và cán bộ Y tế cấp xã.

·         Phương pháp định lượng:

Điều tra xã hội học nhằm thu thập các thông tin định lượng liên quan đến nội dung khảo sát. Điều tra viên tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối tượng theo bảng câu hỏi điều tra.

 

   IV.                        KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

            Hoạt động dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2018 và hoàn thiện báo cáo chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc khảo sát thực địa. Lịch làm việc cụ thể sẽ được thảo luận và quyết định giữa chuyên gia và cán bộ ACDC. Tổng cộng thời gian cho hoạt động là 11,5 ngày[2] để hoàn thiện tất cả nhiệm vụ gồm:

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

1

Xây dựng đề cương khảo sát,

1 ngày

2

Xây dựng bộ công cụ

2 ngày

3

Tập huấn bộ công cụ

0,5 ngày

4

Thực địa

4 ngày

5

Xử lý, phân tích số liệu

1 ngày

6

Xây dựng báo cáo

3 ngày

 

            Chuyên gia sẽ làm việc cố định tại Hà Nội và tham gia tập huấn bộ công cụ tại huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng và huyện Na Rì, Bắc Kạn.

           

     V.                        YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

            Chuyên gia tư vấn cần gửi một (01) bản báo cáo hoàn chỉnh phù hợp với mục tiêu khảo sát đã đề ra. Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn cần nộp các dữ liệu thô cho Dự án.

      Tất cả các báo cáo và kết quả dưới dạng văn bản đều được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

 

   VI.                        YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

            1. Trách nhiệm của chuyên gia:

-          Xây dựng đề cương khảo sát

-          Xây dựng bộ công cụ khảo sát bao gồm: hướng dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn phỏng vấn sâu và bảng khảo sát đại trà dành cho người khuyết tật/ đại diện người khuyết tật, cộng đồng và cán bộ.

-          Tập huấn bộ công cụ

-          Tham gia thực hiện

-          Phân tích số liệu

-          Xây dựng báo cáo nghiên cứu

            2. Trình độ, chuyên môn và kỹ năng

-        Bằng đại học/ sau đại học về các ngành có liên quan;

-        Kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực khuyết tật;

-        Kinh nghiệm thực tiễn trong khảo sát pháp lý và/hoặc khảo sát xã hội

-        Hiểu biết về lĩnh vực phát triển và các quy trình hành chính nhà nước ở Việt Nam

-        Kiến thức về phương pháp tiếp cận dựa trên quyền được chứng minh trong các công việc khảo sát trước đây là một lợi thế;

-        Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc

 

 VII.                        QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT

- Các công việc của chuyên gia được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án. Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, chuyên gia sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.

- Chuyên gia báo cáo cho:

Ms. Nguyễn Thị Lan Anh

Giám đốc ACDC

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ngô Thị Thu Hằng

Điều phối dự án – Trung tâm ACDC

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VIII.                        HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

ACDC sẽ soạn hợp đồng và chi trả cho chuyên gia.

Trung tâm Hành động vì Sự Phát triển Cộng đồng (ACDC)

Bà Ngô Thị Thu Hằng – Điều phối Dự án

Phòng 905, Chung cư Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 66 75 39 46 - 04 6291 0814;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Phụ lục

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

TT

Hoạt động

Địa điểm

Thời gian cụ thể

1

Xây dựng đề cương khảo sát

Hà Nội

 

2

Xây dựng bộ công cụ khảo sát

Hà Nội

 

3

Nhận danh sách NKT, nhận các chính sách văn bản của địa phương liên quan đến NKT và chọn mẫu

Hà Nội

 

4

Tập huấn cán bộ khảo sát thực địa

Trà Lĩnh – Cao Bằng

Na Rì – Bắc Kạn

 

7

Thống nhất lịch thực địa

Trà Lĩnh – Cao Bằng

Na Rì – Bắc Kạn

 

8

Khảo sát thực địa

Trà Lĩnh – Cao Bằng

Na Rì – Bắc Kạn

 

9

Xử lý và phân tích số liệu

Hà Nội

 

10

Xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp

Hà Nội

 

11

Hoàn thiện báo cáo tổng hợp

Hà Nội

 

* Thời gian là dự kiến, sẽ điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tiễn sau khi thống nhất giữa các bên.[1] Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động nhằm trao quyền cho cộng đồng người khuyết tật và các nhóm thứ yếu khác (nông dân nghèo, người dân tộc thiểu số và phụ nữ)

[2] Thời gian phù hợp theo tình hình thực tiễn sau khi thống nhất giữa các bên

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dịch vụ thiết kế và xây dựng website tổ chức

I.      Cơ sở và lý do

Trung tâm ACDC là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam làm việc vì quyền và lợi ích của người khuyết tật. Được thành lập từ năm 2012 cho đến nay, Trung tâm ACDC đã và đang thực hiện các chương trình nhằm mục tiêu xóa bỏ các rào cản, thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật Việt Nam.

Website của Trung tâm ACDC (acdc.org.vn) đã được xây dựng từ năm 2014, hiện nay đã không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp.

 

II.    Mô tả hoạt động

Tên của hoạt động: Thiết kế và xây dựng website tổ chức với tên miền sẵn có: acdc.org.vn

Mục tiêu: Xây dựng website tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người khuyết tật

Thời gian thực hiện: Tháng 05 - 06/2018

Nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị đấu thầu

§  Góp ý, hoàn thiện ý tưởng

§  Thiết kế website dựa trên ý tưởng đã được thống nhất

§  Chỉnh sửa, hoàn thiện các yêu cầu từ Trung tâm ACDC sau khi đã thiết kế

§  Xây dựng tài liệu quản trị, quản lý web

§  Hướng dẫn sử dụng web

§  Xử lý, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong quá trình vận hành

Hồ sơ bao gồm:

§ Hồ sơ của đơn vị tư vấn/ Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn

§ Đề xuất kỹ thuật và kế hoạch dự kiến

§ Báo giá

Thời hạn nộp hồ sơ: 21/05/2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)

Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6675 3946 - 024 6291 0814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Trung tâm chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam làm việc vì quyền và lợi ích của người khuyết tật. Chương trình Best Buddies Việt Nam được Trung tâm ACDC triển khai tại Hà Nội từ năm 2012 với mục đích nhằm giúp người khuyết tật trí tuệ (KTTT) và khuyết tật phát triển (KTPT) hòa nhập với cộng đồng thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu, vui chơi, học tập giữa các thành viên KTTT, KTPT và các thành viên khác.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tên hoạt động: Khảo sát phân tích tình hình bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật tại Hà Nội và Đà Nẵng

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

Trung tâm ACDC là một tổ chức của và vì người khuyết tật hoạt động tại Việt Nam làm việc vì quyền và lợi ích của người khuyết tật. Dự án “Tăng cường năng lực cho Phụ Nữ và Trẻ em gái Khuyết Tật (PNTKT)” do Trung tâm ACDC thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 được Quỹ Dân Chủ Liên Hợp Quốc (UNDEF) tài trợ. Dự án nhằm mục đích giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục đối với PNTKT, thông qua việc nâng cao nhận thức và trao quyền để PNTKT trở nên độc lập hơn nhằm bảo vệ quyền của họ, thiết lập một mạng lưới hỗ trợ để bảo vệ và ngăn chặn bạo lực tình dục đồng thời tăng cường khung pháp lý và các chính sách để loại bỏ bạo lực tình dục đối với PNTKT ở Việt Nam.

Cuộc khảo sát toàn diện này với mong muốn tìm hiểu về nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục cũng như các kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT. Ngoài ra, đối với hai vùng dự án, khảo sát còn có mục đích thu thập các số liệu và câu chuyện liên quan đến tình hình bạo lực tình dục, đặc biệt là các trường hợp cụ thể. Cuối cùng, khảo sát cũng tìm hiểu về các chính sách cụ thể và cách thức thực thi liên quan đến bạo lực tình dục đối với PNTKT tại hai vùng dự án.

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG

2.1 Mục tiêu hoạt động:

- Đánh giá thực trạng về tình hình bạo lực tình dục đối với PNTKT tại Hà Nội và Đà Nẵng

- Tìm hiểu nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục cũng như những kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT

2.2 Nội dung nghiên cứu cụ thể:

- Nhận thức về bạo lực tình dục và quyền hợp pháp của PNTKT trong phòng, chống bạo lực tình dục

- Các kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT

- Thực trạng bạo lực tình dục liên quan đến các trường hợp cụ thể tại hai vùng dự án: tỷ lệ bị lạm dụng tình dục, tần suất bị lạm dụng tình dục, những hậu quả liên quan: sức khỏe thể chất, tinh thần…; các yếu tố bảo vệ hoặc tăng nguy cơ bị lạm dụng tình dục

- Các chính sách cụ thể liên quan đến bạo lực tình dục đối với PNTKT ở 2 vùng dự án: cách thực thi ở địa phương/ hỗ trợ hiện có tại địa phương…

2.3 Đối tượng:

- Phụ nữ và Trẻ em gái Khuyết tật

            + Đa dạng tật, tỷ lệ đồng đều

            + Độ tuổi: 13 – 60 tuổi

- Gia đình trẻ em gái khuyết tật (đối với trẻ em gái KT dưới 13 tuổi)

- Các tổ chức tại địa phương và các cán bộ ban ngành liên quan khác (Y tế, Tư pháp, Công An, Hội Phụ nữ, UBND phường, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở y tế như nhà tạm trú, tạm lánh…)

 

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin thứ cấp từ các ngành liên quan

- Khảo sát đánh giá: xây dựng đề cương khảo sát, bộ công cụ đánh giá, khảo sát thực địa, báo cáo đánh giá.

 

IV. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

TT

Nội dung công việc

Địa điểm

Thời hạn hoàn thành công việc

1

Soạn thảo đề cương (bao gồm kế hoạch, chương trình, nội dung làm việc và các công cụ khảo sát cần thiết)

Hà Nội

24/4/2018

2

Tập huấn bộ công cụ khảo sát

Hà Nội

26/4/2018

3

Nghiên cứu tài liệu có sẵn (các nghiên cứu, báo cáo về bạo lực tình dục đối với Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật)

Hà Nội

27/4/2018

4

Khảo sát thực địa, tham gia quá trình khảo sát tại 2 vùng dự án, làm việc với các đối tượng được khảo sát để đảm bảo mục tiêu đề ra

Hà Nội và Đà Nẵng

Dự kiến:

- Tuần thứ 2 tháng 5/2018 tại Đà Nẵng

- Tuần thứ 3 tháng 5/2018 tại Hà Nội

5

Xử lý và phân tích số liệu khảo sát

 

22/5/2018

6

Hoàn thiện kết quả báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình bạo lực tình dục đối với PNTKT

Hà Nội

Tuần đầu tháng 6/2018

 

V. YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

- 01 báo cáo đánh giá toàn diện về bạo lực tình dục đối với PNTKT cũng như nhận thức, quyền hợp pháp của PNTKT và những kỹ năng bảo vệ bản thân và sống độc lập của PNTKT tại Hà Nội và Đà Nẵng.

 

VI. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

6.1. Trách nhiệm của tư vấn:

- Xây dựng đề cương, tài liệu bộ câu hỏi

- Tham gia tập huấn bộ công cụ khảo sát, hướng dẫn thu thập thông tin tại hiện trường

- Phân tích số liệu

- Báo cáo khảo sát

6.2. Trình độ, chuyên môn, kỹ năng:

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về bạo lực tình dục đối với Phụ Nữ

- Có bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu.

- Hiểu và nắm rõ theo yêu cầu.

- Tôn trọng và có kinh nghiệm làm việc với Phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cũng như bảo vệ quyền của họ.

- Có kiến thức về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là một lợi thế

6.3. Thời gian và địa điểm

- Hoạt động dự kiến bắt đầu giữa tháng 4/2018 và hoàn thiện và báo cáo chậm nhất 10/6/2018. Lịch làm việc cụ thể sẽ được thảo luận và quyết định giữa tư vấn và cán bộ ACDC.

- Tư vấn được tuyển chọn sẽ làm việc cố định tại Hà Nội và thực hiện khảo sát thực địa 6 ngày tại Hà Nội và Đà Nẵng.

6.4. Phí tư vấn

- Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

- Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa sẽ được chi trả bởi ACDC theo các quy định và định mức của ACDC.

 

VII. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT

Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Điều phối dự án. Khi

thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Cán bộ dự án.

 

VIII. HỒ SƠ

1) Hồ sơ của đơn vị tư vấn/ Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn.

2) Các tài liệu nghiên cứu, đặc biệt liên quan đến bạo lực tình dục đã từng (tham gia) nghiên cứu trước đây (nếu có)

 

IX. HẠN NỘP HỒ SƠ:

Thời gian gửi hồ sơ: 10/4/2018 – 17/4/2018

Địa chỉ gửi hồ sơ tư vấn và liên hệ:

Cán bộ dự án: Trịnh Thị Lê

Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ

khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc)

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

 

Tên Trung tâm

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

Action to the Community Development Center (ACDC)

Địa chỉ

Hà Nội: P905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website

http://acdc.org.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Vị trí tuyển dụng

Cán bộ M&E

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Số lượng cần tuyển

1 cán bộ

Địa điểm làm việc

Hà Nội và đi công tác các tỉnh thuộc vùng dự án của Trung tâm

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

Giám sát - Đánh giá

§ Thực hiện hoạt động giám sát đánh giá của tổ chức. Xây dựng kế hoạch giám sát của tổ chức dựa trên kế hoạch giám sát của từng dự án. Thiết kế, điều phối và thực hiện các đánh giá dự án liên quan (giữa kỳ và cuối kỳ).

§ Cập nhật và quản lý dữ liệu M&E trên hệ thống phần mềm của tổ chức.

§ Tham gia và phối hợp với các bên liên quan để thu thập và quản lý các dữ liệu trọng yếu của các dự án tương ứng.

§ Đảm bảo chất lượng dữ liệu thu thập và có ý kiến phản hồi cho các bên liên quan và nhóm quản lý chương trình về kết quả của dự án dựa trên các phát hiện từ dữ liệu giám sát.

§ Hỗ trợ Quản lý xây dựng năng lực cho các bên liên quan về công tác lập kế hoạch, giám sát và đánh giá.

Báo cáo và tài liệu hóa

§ Xây dựng các báo cáo quý, 6 tháng và hàng năm bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

§ Cập nhật các báo cáo quan trọng lên Hệ thống M&E trực tuyến

§ Xây dựng và chia sẻ các báo cáo thực địa với các nhân sự dự án/chương trình có liên quan.

Quyền lợi được hưởng

Lương và chế độ phúc lợi theo quy định Trung tâm

Số năm kinh nghiệm

§ Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về giám sát đánh giá.

§ Có kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá các dự án về người khuyết tật là một lợi thế.

§ Có kinh nghiệm thu thập dữ liệu tại hiện trường, viết báo cáo.

Yêu cầu trình độ

§ Cử nhân

§ Tiếng Anh thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Yêu cầu khác

Kiến thức:  

§ Có kiến thức và hiểu biết và giám sát đánh giá dự án.

§ Hiểu biết về các xu thế trong M&E hiện nay và nhất là hiểu biết về các hệ thống M&E trong các tổ chức phát triển.

Kỹ năng:

§ Thu thập và quản lý dữ liệu.

§ Kỹ năng phân tích và nghiên cứu.

§ Nắm vững kỹ năng máy tính, trong đó nắm vững các ứng dụng của MS Office.

§ Quản lý thời gian tốt.

§ Chủ động làm việc, làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm đa dạng,l áp lực cao.

§ Có thể thúc đẩy một cách hiệu quả sứ mệnh, giá trị và mục tiêu phát triển của tổ chức ACDC.

*Cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính 

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc

- Lý lịch công tác: Mô tả rõ các kinh nghiệm đã làm việc

- CMND (Bản sao công chứng)

- Bằng cấp có liên quan (Bản sao công chứng)

- 01 ảnh 4x6 được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất

Hạn nộp hồ sơ

25/03/2018

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua email

Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Người liên hệ

Ms  Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trợ lý nhân sự - Trung tâm ACDC

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng  (ACDC)

P905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 024 6675 3946

Email liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kính gửi: Quý Công ty

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng. ACDC với đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm, vẫn hàng ngày tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không rào cản và vì quyền của người khuyết tật, và xây dựng một ngôi nhà chung nhằm “Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”. Căn cứ Thỏa thuận giữa Trung tâm ACDC và Đại sứ quán Na Uy ngày 31/07/2017, Trung tâm ACDC, Ban quản lý dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” có nhu cầu tìm một đơn vị đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán chi phí của dự án. ACDC trân trọng kính mời các quý đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá kiểm toán dự án của chúng tôi.

Tổng kinh phí: 524.602 NOK tương đương 1.385.475.000 VND, thời gian thực hiện từ tháng 8/2017 đến 2/2018. 

Yêu cầu: 

 • Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các dự án xã hội, phát triển cộng đồng và có nguồn tài trợ từ nước ngoài;
 • Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán tài chính cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt nam; 
 • Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán. 

Địa điểm kiểm toán: Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)

Thời gian dự kiến: Từ 22/02/2018  đến ngày 23/02/2018

Trân trọng kính mời Quý công ty gửi báo giá cho chúng tôi theo địa chỉ:

Ms. Tâm, Phòng kế toán – Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

Địa chỉ: Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home building, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.            Điện thoại: 0943.304.608 - 024 6291 0814

Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất ngày 15/02/2018.

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

 

Tên Trung tâm

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

Action to the Community Development Center (ACDC)

Địa chỉ

Hà Nội: P905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thừa Thiên Huế: Tầng 4, số 78 đường Bến Nghé, phường Phú Hội, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bình Phước: Số 829, QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài,

tỉnh Bình Phước

Website

http://acdc.org.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Vị trí tuyển dụng

Thực tập sinh Phòng Luật

Hình thức làm việc

Toàn thời gian hoặc bán thời gian

Số lượng cần tuyển

04

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Mô tả công việc

§ Hỗ trợ cán bộ Phòng Luật thực hiện tư vấn pháp luật trong khuôn khổ hoạt động của các dự án;

§ Thu thập và xử lý thông tin người khuyết tật có nhu cầu tư vấn pháp luật.

§ Theo dõi tiến trình tư vấn;

§ Tổng hợp thông tin, nhập liệu sau tư vấn;

§ Tham gia vào các hoạt động khác có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Luật;

§ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của người có thẩm quyền tại Trung tâm.

Quyền lợi được hưởng

§ Hỗ trợ theo quy định của Trung tâm

§ Được tích luỹ kinh nghiệm làm việc

§ Được hướng dẫn bởi cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn

Số năm kinh nghiệm

0

Yêu cầu bằng cấp/ kiến thức

Tốt nghiệp Cử nhân Luật hoặc Sinh viên từ năm thứ ba ngành luật

Yêu cầu khác

Kỹ năng:

§ Soạn thảo văn bản.

§ Sử dụng máy tính, máy in và các phần mềm ứng dụng cơ bản (Word, excel, internet..).

§ Kỹ năng giao tiếp: tốt

§ Kỹ năng làm việc nhóm.

§ Có tư duy nhanh nhẹn, biết lắng nghe, ham học hỏi

§ Có tính tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch công việc không cần nhiều giám sát.

§ Khả năng đáp ứng nhiều loại hình công việc và áp lực thực hiện công việc hiệu quả.

§ Tinh thần làm việc tự giác, nhiệt tình, trung thực và có kỷ luật.

*Cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính 

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc

- Bản Mô tả rõ các kinh nghiệm làm việc đã có

- CMND hoặc thẻ căn cước công dân

- Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan (nếu có)

- 01 ảnh 4x6 được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất

Hạn nộp hồ sơ

20/12/2017

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua email

Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Người liên hệ

Ms  Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trợ lý nhân sự - Trung tâm ACDC

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng  (ACDC)

P905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 024 6675 3946

Email liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dịch vụ tư vấn làm video và xây dựng Bộ ảnh triển lãm

cho Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12 

(Download tại: TOR dịch vụ truyền thông)

I.      CƠ SỞ VÀ LÝ DO

Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) là một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế được thúc đẩy bởi Liên hiệp quốc từ năm 1992. Nó đã được tổ chức với mức độ khác nhau ở từng nước. Ngày Quốc tế người khuyết tật được ra đời nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề khuyết tật và huy động hỗ trợ cho nhân phẩm, quyền và phúc lợi của người khuyết tật.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) dự kiến tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật với sự tài trợ của ICRC MoveAbility Foundation và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam. Chương trình là cơ hội để NKT Việt Nam nói riêng được bày tỏ tiếng nói và thể hiện năng lực tham gia hoạt động kinh tế, xã hội của mình. Đây cũng là dịp để các cá nhân, tổ chức dành nhiều hơn sự quan tâm tới NKT, đặc biệt là hiểu biết đầy đủ hơn về khả năng của NKT trong các hoạt động đời sống.

Trung tâm ACDC đang tìm kiếm một quay phim, một chụp ảnh, một biên tập viên và một người phụ trách xử lý hậu kỳ để cho ra đời sản phẩm là đoạn video ngắn và bộ ảnh về những NKT tiêu biểu và những đóng góp của họ trong các lĩnh vực đời sống như trong sản xuất kinh doanh, tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, vận động chính sách, tham gia các tổ chức chính trị xã hội.

 

II. MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG

1.    Tên của hoạt động

Xây dựng hai sản phẩm:

a.    01 Video clip ngắn về nội dung NKT tiêu biểu và những đóng góp của họ trong các lĩnh vực đời sống như trong sản xuất kinh doanh, tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, vận động chính sách, tham gia các tổ chức chính trị xã hội.

b.    Bộ ảnh về một số NKT với những đóng góp, thành công của họ trong các lĩnh vực đời sống như trong sản xuất kinh doanh, tham gia làm việc tại các doanh nghiệp, vận động chính sách, tham gia các tổ chức chính trị xã hội.

2.    Mục tiêu của hoạt động

Mục tiêu của gói dịch vụ là sản xuất 1 video khoảng 3 phút và một bộ ảnh nhằm:

§  Nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt tập trung vào nhóm Đại sứ quán Thụy Sỹ và các Doanh nghiệp nước ngoài về khả năng của người khuyết tật tại Việt Nam

§  Tạo cơ hội để người khuyết tật Việt Nam nói về khả năng của bản thân và khả năng đóng góp vào xã hội

§  Chia sẻ những hỗ trợ của Chính phủ để NKT thực hiện được quyền của mình

§  Tạo kênh liên lạc, kết nối NKT Việt Nam với các doanh nghiệp tuyển dụng NKT.

3.    Yêu cầu về sản phẩm

Ø Đối với video:

§  Một video độ dài khoảng 3-5 phút gồm tập hợp những cảnh shortcut về khả năng của người khuyết tật khi tham gia vào đời sống xã hội.

§  Nhân vật trong video gồm 5-6 nhân vật là đại diện những người khuyết tật đạt được thành công và có những đóng góp đáng kể cho xã hội.

§  Thông điệp của video là cộng đồng hãy nhìn vào khả năng của người khuyết tật, đừng nhìn vào sự khác biệt.

§  Đối tượng truyền tài video gồm:

o  Đối tượng tác động chính: Đại sứ quán và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

o  Đối tượng tác động gián tiếp:

ü Cơ quan nhà nước nhìn nhận khả năng của người khuyết tật trong môi trường dựa trên Quyền

ü Báo chí và cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức về khả năng của NKT

ü Cộng đồng NKT

§  Video được thể hiện bằng Tiếng Việt, có lời bình và có phụ đề bằng tiếng Anh

Ø Đối với Bộ ảnh triển lãm

§  Một bộ ảnh triển lãm khoảng 30 ảnh ghi lại hình ảnh về các nhân vật/các tổ chức Hội, nhóm người khuyết tật có những hoạt động tích cực, thành tích đáng tự hào, thể hiện khả năng của người khuyết tật. Nhân vật ảnh là những người hoạt động tích cực trong các phong trào đoàn, hội; những người có đóng góp tích cực cho xã hội hoặc đạt được thành công trong các doanh nghiệp

§  Nhân vật ảnh gồm 5-6 nhân vật có tham gia video ở trên. Mỗi nhân vật có khoảng 4-5 khung ảnh liên quan đến các khía cạnh đóng góp của từng nhân vật

§  Thông điệp của bộ ảnh là nhằm chia sẻ rõ hơn câu chuyện về những cá nhân người khuyết tật đã có đóng góp tích cực cho xã hội.

§  Đối tượng tham gia triển lãm gồm:

o  Đối tượng tác động chính: Đại sứ quán và các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

o  Đối tượng tác động gián tiếp:

ü Cơ quan nhà nước nhìn nhận khả năng của người khuyết tật trong môi trường dựa trên Quyền

ü Báo chí và cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức về khả năng của NKT

ü Cộng đồng NKT

4.    Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2017

5.    Nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị tư vấn

§  Nghiên cứu các tài liệu và thu thập thông tin liên quan đến các nhân vật để hoàn thiện đề xuất kịch bản phù hợp yêu cầu;

§  Đề xuất kế hoạch chi tiết về nhân vật và lịch quay phim, chụp ảnh để thảo luận và lấy ý kiến của ACDC trước khi quay hiện trường.

§  Triển khai quay và chụp ảnh nhân vật tại Hà Nội theo lịch của nhóm dự án

§  Cập nhật lời bình/kịch bản hậu kỳ để lấy ý kiến ACDC

§  Hậu kỳ hoàn thành phim và bộ ảnh bằng tiếng Việt, có phụ đề tiếng Anh

6.    Trình độ chuyên môn của người quay phim, người chụp ảnh, biên tập và xử lý hậu kỳ

§  Có đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình và truyền thông, bao gồm nhân sự đảm nhiệm các công việc, nhưng không giới hạn, như viết kịch bản, quay phim, kỹ thuật âm thanh, hậu kỳ, đọc lời bình và dịch phụ đề

§  Có kinh nghiệm làm phim phóng sự về các vấn đề phát triển

§  Các nhà thầu phụ cần có kinh nghiệm liên quan trong công việc tương tự giúp phát triển video clip để đạt được sự ủng hộ tích cực cũng như truyền thông thay đổi hành vi

§  Có trang bị đầy đủ các thiết bị ghi hình, hậu kỳ đáp ứng cho việc sản xuất phim chất lượng cao

§  Có khả năng sáng tạo trong việc truyền tải thông điệp

§  Có kinh nghiệm làm việc với người khuyết tật là một lợi thế

7.    Lịch đề xuất

Các nhà thầu tham gia đấu thầu gửi giới thiệu tổ chức, kế hoạch thực hiện và báo giá về cho Trung tâm ACDC trước ngày 17/10/2017.

Tuần thứ 2 của tháng 10 năm 2017

Phỏng vấn và lựa chọn các nhà thầu phụ

Tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2017

Xây dựng và phê duyệt kịch bản

Tuần thứ 1-2 của tháng 11 năm 2017

Xây dựng và hoàn thiện sản phẩm

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC)

Địa chỉ: Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,

   Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6291 0814

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động: Tư vấn Khảo sát, điều tra cơ bản về nhận thức và năng lực của người chăm sóc, bố mẹ của TKT và các cơ quan, cá nhân có liên quan về quyền và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Đối tượng tuyển sinh: Học viên là người khuyết tật

Số lượng: 15

Địa điểm học và làm việc: Công ty TNHH Nha Khoa Vũ Gia, Số 71 ngõ 201 Cầu Cốc, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Mức học phí: 50.000.000 VNĐ/khóa/2 năm (Miễn phí với học viên khuyết tật)

Yêu cầu công việc:

 • Đủ tuổi lao động.
 • Có khả năng tự sinh hoạt cá nhân, tay và mắt vẫn linh hoạt.
 • Làm việc tại xưởng sản xuất răng giả.
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí.
 • Cam kết làm việc 5 năm ở Công ty sau khi được đào tạo.

Quyền lợi được hưởng:

 • Được tài trợ 100% học phí và được trang bị vật liệu, trang thiết bị thực hành
 • Được trang bị đồng phục của lớp
 • 100% được giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học
 • Sau 6 tháng học kỹ thuật viên được hưởng hỗ trợ
 • Sau 12 tháng học kỹ thuật viên được hưởng phụ cấp cơ bản (mức phụ cấp sẽ tăng phụ thuộc vào tay nghề, ý thức, khả năng thực hành)
 • Ăn trưa tại Công ty
 • Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao tay nghề;
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người học nghề theo quy định của Bộ luật Lao động.

Yêu cầu hồ sơ: Trước khi nhập học, học viên phải nộp 1 bộ hồ sơ xin việc theo biểu mẫu quy định của Nhà nước bao gồm:

 • Sơ yếu lí lịch có ảnh giáp lai và dấu công chứng
 • Đơn xin nhập học
 • Giấy khám sức khỏe
 • Chứng minh thư photo có công chứng
 • Hộ khẩu gia đình photo có công chứng
 • Bằng cấp/chứng chỉ đào tạo cao nhất (nếu có)
 • 2 ảnh 4x6

Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại công ty hoặc gửi CV (hoặc Sơ yếu lý lịch) qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email và tên file ghi rõ: Tên ứng viên (viết không dấu)_dang ky KTV lam rang_huyện, tỉnh sinh sống (viết không dấu).

Lưu ý: Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp.

Hạn tuyển sinh: 15/06/2017

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Nha Khoa Vũ Gia (Vu Gia Dental Lab)

Địa chỉ: Số 71 ngõ 201 Cầu Cốc, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.vugialab.com

Người liên lạc: Đặng Thị Hoài

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại: 01634 196 921

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

 

Tên Trung tâm

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

Action to the Community Development Center (ACDC)

Địa chỉ

P12A08, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website

http://acdc.org.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Vị trí tuyển dụng

Thực tập tại phòng Tư vấn pháp luật

Hình thức làm việc

Toàn thời gian hoặc bán thời gian

Số lượng cần tuyển

3

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Mô tả công việc

·       Hỗ trợ cán bộ tư vấn thu thập và xử lý thông tin người khuyết tật có nhu cầu tư vấn

·         Hỗ trợ cán bộ tư vấn theo dõi tiến trình tư vấn

·         Hỗ trợ cán bộ tư vấn tổng hợp thông tin, nhập liệu sau tư vấn

·         Tham gia vào các hoạt động khác có liên quan tới việc tư vấn pháp luật.

·         Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Quyền lợi được hưởng

Hỗ trợ theo quy định của Trung tâm

Được tích luỹ kinh nghiệm làm việc

Được hướng dẫn bởi cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn

Số năm kinh nghiệm

0

Yêu cầu bằng cấp/ kiến thức

Tốt nghiệp Cử nhân Luật hoặc Sinh viên từ năm thứ ba ngành luật

Yêu cầu khác

Kỹ năng:

§ Soạn thảo văn bản.

§ Sử dụng máy tính, máy in và các phần mềm ứng dụng cơ bản (Word, excel, internet..).

§ Kỹ năng giao tiếp: tốt

§ Kỹ năng làm việc nhóm.

§ Có tư duy nhanh nhẹn, biết lắng nghe, ham học hỏi

§ Có tính tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch công việc không cần nhiều giám sát.

§ Khả năng đáp ứng nhiều loại hình công việc và áp lực thực hiện công việc hiệu quả.

§ Tinh thần làm việc tự giác, nhiệt tình và có kỷ luật.

*Cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính 

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc

- Bản Mô tả rõ các kinh nghiệm đã làm việc

- CMND (Bản sao công chứng)

- Bằng cấp có liên quan nếu có (Bản sao công chứng),

- 01 ảnh 4x6 được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất

Hạn nộp hồ sơ

02/05/2017

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua email

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Người liên hệ

Ms  Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trợ lý nhân sự - Trung tâm ACDC

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng  (ACDC)

P12A08, Tầng 13, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 04 6675 3946

Email liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

 

Tên Trung tâm

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng

Action to the Community Development Center (ACDC)

Địa chỉ

P12A08, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website

http://acdc.org.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 

Vị trí tuyển dụng

Điều phối dự án

Hình thức làm việc

Toàn thời gian

Số lượng cần tuyển

1 cán bộ

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

§  Cán bộ điều phối dự án chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc dự án và có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các thành viên trong bộ phận dự án.

§  Chịu trách nhiệm hỗ trợ giám đốc dự án trong việc xây dựng và lập kế hoạch dự án, tổ chức hoạt động đạt được các mục tiêu dự án.

§  Điều phối quá trình thực hiện các hoạt động dự án, đồng thời cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về nội dung thực hiện cho các mục tiêu có liên quan phù hợp với các chương trình công tác được duyệt và các tài liệu dự án có liên quan.

§  Kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động qua việc giám sát định kỳ tại địa bàn dự án/hoặc qua thu thập thông tin thứ cấp từ tỉnh/ huyện/ xã.

§  Kiểm tra chất lượng việc thực hiện các hoạt động dự án qua việc giám sát định kỳ tại địa bàn dự án.

§  Đề xuất những điều chỉnh phù hợp việc thực hiện các hoạt động dự án tại thực địa nếu thấy thực sự quan trọng và khẩn cấp.

§  Viết báo cáo tiến độ và chất lượng các hoạt động hàng tháng cho Giám đốc dự án.

§  Thực hiện viết báo cáo theo yêu cầu của nhà tài trợ.

§  Đảm bảo việc điều phối và thông tin liên lạc giữa tổ chức và địa phương/ đối tác/ nhà tài trợ trong khuôn khổ dự án.Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

§  Hỗ trợ địa phương thực hiện các hoạt động.

§  Phát hiện những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và tìm phương án khắc phục trong điều kiện có thể.

§  Hỗ trợ và tham gia các dự án mới khi có yêu cầu.

§  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý dự án hoặc Lãnh đạo trung tâm.

Quyền lợi được hưởng

Lương và chế độ phúc lợi theo quy định Trung tâm

Số năm kinh nghiệm

Từ 2 năm trở lên

Yêu cầu bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao học, ưu tiên chuyên ngành trong các ngành liên quan: Luật, Tài chính chính công,...  

Yêu cầu khác

Kiến thức:  

Ưu tiên có kiến thức một trong các lĩnh vực: Luật; Tài chính công; Công tác xã hội; Xã hội học;…

Kỹ năng:

§ Soạn thảo văn bản.

§ Sử dụng máy tính, máy in và các phần mềm ứng dụng cơ bản (Word, excel, internet..).

§ Kỹ năng giao tiếp: tốt

§ Thành thạo tiếng Anh.

§ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án nước ngoài/phi chính phủ hoặc dự án làm việc với chính quyền địa phương, vận động chính sách.

§ Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực phát triển, tiếp cận dựa trên quyền và bình đẳng giới.

§ Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ với đối tác địa phương.

§ Kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán và kết nối.

§ Có tính tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch công việc không cần nhiều giám sát.

§ Khả năng đáp ứng nhiều loại hình công việc và áp lực thực hiện công việc hiệu quả.

§ Tinh thần làm việc tự giác, nhiệt tình và có kỷ luật.

*Cơ hội dành cho tất cả mọi người không phân biệt dạng tật; tôn giáo, giới tính 

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc

- Lý lịch công tác: Mô tả rõ các kinh nghiệm đã làm việc

- CMND (Bản sao công chứng)

- Bằng cấp có liên quan (Bản sao công chứng),

- 01 ảnh 4x6 được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất

Hạn nộp hồ sơ

02/05/2017

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua email

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Người liên hệ

Ms  Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trợ lý nhân sự - Trung tâm ACDC

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng  (ACDC)

P12A08, Tầng 13, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: 04 6675 3946

Email liên hệ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

Loading Player...
Danh sách Video các hoạt động nổi bật của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)