Đến nay Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam đã trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển với 2 thời kỳ quan trọng: Thời kỳ trước năm 1995, chế độ BHXH được hình thành cùng với cơ chế quản lý nền kinh tế hành chính tập trung dưới sự bao cấp của Nhà nước về BHXH. Từ sau năm 1995, cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, chính sách BHXH cũng được cải cách cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước. Đến cuối năm 1980 và đầu những năm 1990, việc thu BHXH do Bộ Tài chính thực hiện được tính vào khoản thu ngân sách Nhà nước mà không hình thành quỹ BHXH độc lập. Thời kỳ này việc chi chế độ hưu trí, mất sức lao động và tử tuất do NSNN đảm nhiệm được tính trong kế hoạch chi NSNN hàng năm. Bên cạnh những ưu điểm là ổn định cuộc sống cho hàng triệu cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang... việc thực hiện chế độ BHXH của thời kỳ này đồng thời đã bộc lộ những tồn tại và hạn chế. Đó là: Chỉ những người lao động trong khu vực Nhà nước mới được hưởng chế độ BHXH, đối tượng tham gia BHXH vì thế cũng hạn hẹp. Nhà nước không hình thành quỹ BHXH nên việc thu - chi quỹ BHXH được tính trong NSNN, do NSNN đảm bảo, trong khi yêu cầu chi năm sau đều cao hơn năm trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động, người đã nghỉ hưu, đồng thời ảnh hưởng đến việc cân đối NSNN. Mặt khác, việc quản lý BHXH thời kỳ này do nhiều cơ quan cùng thực hiện nên bị phân tán, không thống nhất trong thực hiện chế độ về đối tượng, điều kiện hưởng, mức lương và thời hạn hưởng... Để kịp thời khắc phục những tồn tại nói trên, năm 1994 Quốc hội đã ban hành Bộ Luật Lao động; trong đó có chương XII về BHXH. Theo đó, Chính phủ cũng đã ban hành Điều lệ BHXH, kèm theo Nghị định số 12/CP về cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam , để thống nhất thực hiện chính sách BHXH và quản lý quỹ BHXH theo cơ chế mới. Như vậy là từ năm 1995 đến nay, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc ở nước ta bao gồm cả người lao động trong các thành phần kinh tế có sử dụng 10 lao động trở lên, quỹ BHXH cũng được hình thành từ việc đóng BHXH của người sử dụng lao động và người lao động đồng thời được quản lý thống nhất, tập trung, độc lập với NSNN, được Nhà nước bảo hộ. Từ đầu năm 2003 thực hiện Điều lệ BHXH bổ sung sửa đổi, mọi người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thuộc các thành phần kinh tế dù trong biên chế hay ngoài biên chế, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc. Những kết quả ban đầu Nếu năm 1995 cả nước có 2,85 triệu người tham gia thì đến cuối năm 2003 đã có 5,24 triệu người tham gia BHXH. Nếu chỉ tính trong vòng 8 năm, BHXH đã giải quyết cho hơn 1 triệu người nghỉ hưu và trợ cấp BHXH một lần thì bình quân mỗi năm nước ta tăng 40 vạn người, bằng khoảng 1% nguồn lao động xã hội. Năm 1993 cả nước có 3,7 triệu người tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) thì đến năm 2003 số người tham gia BHYT là 16,8 triệu người, chiếm khoảng 21% dân số cả nước. Ngoài loại hình BHYT bắt buộc, bước đầu BHYT tự nguyện đã đuợc triển khai thực hiện, đến năm 2003 đã có 4,6 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT tự nguyện. Cùng với việc tăng trưởng số người tham gia đóng BHXH, thời gian qua BHXH Việt Nam còn đảm bảo việc chi trả trợ cấp hàng tháng các chế độ: tuất, hưu trí, mất sức lao động... cho gần 2 triệu người đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, kịp thời, tận tay đối tượng. Chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú có thẻ BHYT ngày càng được nâng cao. Đến nay trên 90% bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại các bệnh viện được điều trị bằng thẻ BHYT; những người hưu trí, mất sức lao động đều được chăm sóc sức khoẻ theo BHYT. Ngoài ra Đảng và Nhà nước còn thực hiện chế độ BHYT cho người nghèo từ nguồn NSNN.. . Có thể nói, từ năm 1995 đến nay, đối tượng tham gia BHXH ở nước ta đã từng bước được mở rộng, đảm bảo cho việc thực hiện chính sách BHXH được tiến hành vững chắc, mang lại niềm tin cho người lao động vào việc cải cách chính sách BHXH. Việc hình thành hệ thống BHXH Việt Nam tập trung thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm chuyên môn hoá việc tổ chức thực hiện các chính sách, chế dộ BHXH theo đúng quy định, đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất trong cả nước, đã tạo điều kiện cho hệ thống BHXH chủ động cải cách hành chính trong lập hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ BHXH cho nguời tham gia BHXH ngày càng tốt hơn. Thách thức và mục tiêu, biện pháp sẽ triển khai. Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, hiện tại BHXH Việt Nam vẫn đứng trước những thách thức và tồn tại. Đó là: Đối tượng tham gia BHXH đến cuối năm 2003 mới chiếm khoảng 14% lực lượng lao động xã hội, số người tham gia BHYT mới chếm trên 21% dân số cả nước. Với mức đóng và mức hưởng chế độ hưu trí như hiện nay, cùng với việc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo tăng nhanh, thì quỹ trợ cấp BHXH sẽ không cân đối được lâu dài. Mặc dù Nhà nước đã cải cách về BHXH, nhưng đến nay một số chế độ BHXH cũ vẫn được thực hiện đối với những đối tượng hưởng BHXH thời kỳ trước năm 1995. Vì vây, việc cải cách trong lĩnh vực BHXH không thể thực hiện tại một thời điểm nhất định, mà cần có thời gian cần thiết để chuyển đổi nhận thức, cũng như để thay thế bằng một hệ thống chính sách BHXH thống nhất. Thực hiện mục tiêu không ngừng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, tiến tới BHXH cho mọi người lao động, thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu đến năm 2010 có khoảng 12 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 22% lao động xã hội), khoảng 60 triệu người tham gia BHYT (chiếm 70% dân số); thực hiện tham gia BHXH, BHYT tất cả các đối tượng thuộc diện bắt buộc, thu đủ, kịp thời để thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ từ quỹ BHXH để giảm dần nguồn chi từ NSNN. Hiện nay BHXH Việt Nam đang tập trung các biện pháp để triển khai chính sách mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với tất cả những đối tượng quy định của pháp luật, mà trọng tâm là lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tiến tới mở rộng đến đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động tự tạo việc làm có thu nhập ổn định. Đồng thời mở rộng đối tượng tham gia BHYT đối với người lao động ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có dưới 10 lao động, thân nhân của người tham gia BHYT bắt buộc, học sinh, sinh viên, người lao động tự do có thu nhập ổn định, những người thuộc diện chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi... Tiến tới phủ kín mạng lưới BHXH và thực hiện BHXH tự nguyện đối với người lao động chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không ngừng mở rộng diện theo đơn vị và cộng đồng BHYT tự nguyện, để thực hiện từng bước BHYT toàn dân.   http://quantritaichinh.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3A02-10112009&catid=68%3Ablcsbhxhld&Itemid=83    aventin.ua/mexes.com.uawww.avtokum.compharmacity.com.ua/
Trước đây, khi người lao động thôi việc thì được hưởng trợ cấp thôi việc do doanh nghiệp chi trả và mức chi trả được tính “một năm thâm niên được hưởng ½ tháng lương đóng BHXH”. Tại Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 thì từ 01/01/2009, việc tính trợ cấp thôi việc không áp dụng nữa vì doanh nghiệp đã đóng BHTN cho NLĐ. Điều này làm nẩy sinh một số vấn đề bất cập trong chính sách dành cho người lao động. Trong vấn đề này, chúng ta không bàn đến “trợ cấp mất việc”. Trợ cấp mất việc được hướng dẫn tại Điều 17, Bộ luật Lao động. Theo đó, khi thay đổi cơ cấu mà cho người lao động thôi việc (tức là làm cho người lao động mất việc) thì Doanh nghiệp phải thanh toán cho người lao động (có thời gian làm việc trên 1 năm) một khoản “trợ cấp mất việc” là mỗi năm thâm niên được hưởng 1 tháng lương, và tối thiểu là 2 tháng lương. Cụ thể tại Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003, hướng dẫn tại các Điều 11, 12, 13. Trong đó, tại điều 13, Nghị định 39 cũng hướng dẫn hàng tháng trích từ 1% đến 3% Quỹ lương đóng BHXH để trích lập “quỹ dự phòng trợ cấp mất việc”. Ở đây, điều cần bàn là “trợ cấp thôi việc”. Nghị định 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn tại Điều 14 v/v Doanh nghiệp có nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng lao động (đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.) Nguồn kinh phí trả cho “Trợ cấp thôi việc” tính vào Chi phí (TK 642). Thời gian làm việc là từ 12 tháng trở lên sau đó, nếu từ 1 tháng đến 6 tháng thì làm tròn thành 6 tháng, trên 6 tháng thì làm tròn thành 1 năm. Mức trợ cấp là mỗi năm làm việc thì được hưởng ½ tháng lương và phụ cấp (nếu có). Đến đây chắc cũng không có gì “phàn nàn” nếu không có Luật BHXH ban hành năm 2006 với các điều khoản liên quan đến “Trợ cấp thất nghiệp”. Theo Luật BHXH ban hành năm 2006, điều khoản bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 01/01/2009, và chỉ áp dụng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ đã đóng đủ BHTN từ 12 tháng trở lên (Điều 81). Theo Điều 3 Luật này, “Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng chưa tìm được việc làm.” Và được hưởng tối thiểu từ 3 tháng trợ cấp thất nghiệp trở lên (60% mức lương trước thất nghiệp). Nhưng không được hưởng quá 1 năm. (Điều 82). Sau đó, tại Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH thì hướng dẫn (do thời gian từ 01/01/2009 đã đóng BHTN rồi, nên) việc tính trợ cấp thôi việc theo thâm niên chỉ dừng đến 31/12/2008 thôi. Vấn đề nằm ngay ở điểm là, chúng ta không có “định nghĩa về trợ cấp thất nghiệp”. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền nuôi sống cho NLĐ trong thời gian NLĐ bị thất nghiệp, tức là hoàn toàn không liên quan đến vấn đề công tác trước đó. Ở đây có 2 điều cần quan tâm. Thứ nhất, giả sử người lao động thôi việc vào tháng 06/2009, thì trợ cấp thôi việc của NLĐ chỉ được tính đến 31/12/2008, trong khi NLĐ không hưởng được trợ cấp thất nghiệp vì thời gian đóng BHTN mới được 6 tháng! Đây là một thiệt thòi. Thứ hai, giả sử NLĐ đóng đủ trên 12 tháng BHTN nhưng khi nghỉ việc cơ quan cũ sang làm cơ quan mới, thì “vì không thất nghiệp nên không hưởng BHTN” và cũng không được Cơ quan cũ “trợ cấp thôi việc”. Đây chính là điểm thứ hai làm người lao động bị thiệt thòi. Thử phân tích khái niệm “trợ cấp thôi việc”. Nếu khoản trợ cấp thôi việc là “để hỗ trợ người lao động không còn việc làm trong thời gian đi xin việc mới” thì có thể đánh đồng và thay thế bởi BHTN. Nhưng thật ra, từ lâu nay, người lao động nghỉ việc Cơ quan cũ sang làm Cơ quan khác vẫn hưởng “Trợ cấp thôi việc”. Trong các văn bản trước đây nói về “nghĩa vụ doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động” không có văn bản nào giải thích mục đích, ý nghĩa của “trợ cấp thôi việc”. Điều này làm cho hầu hết NLĐ cho rằng trợ cấp thôi việc là một khoản nghĩa vụ mà doanh nghiệp trả cho thời gian cống hiến lâu dài tại doanh nghiệp và khi ra đi họ được hưởng. Nếu đó là một khoản trợ cấp cho thời gian cống hiến tại doanh nghiệp thì lại càng không thể thay thế “trợ cấp thôi việc” bằng “bảo hiểm thất nghiệp”. Nếu phân tích đúng hơn, thì “Trợ cấp thất nghiệp” phải được thay thế cho “Trợ cấp mất việc” mới đúng. Nhưng đằng này, chúng ta lại đi thay “Trợ cấp thôi việc” bằng “Trợ cấp thất nghiệp”. Và điều làm cho Kế toán “hoang mang” Hầu hết các Kế toán đang “hoang mang” vì TK 351 hiện nay xử lý thế nào. Tuy nhiên, trong bài viết này, căn cứ các quy định hiện hành, xin đưa ra ý kiến như sau : Vào ngày 31/12 hàng năm, kế toán vẫn căn cứ tổng quỹ lương BHXH trích từ 1% đến 3% (quỹ lương năm theo khả năng của doanh nghiệp) để đưa vào Quỹ dự phòng “trợ cấp mất việc” (Nợ TK 642, Có TK 351). Đối với các Doanh nghiệp niêm yết, thì việc trích lập quỹ này được thực hiện tại thời điểm lập BCTC giữa niên độ (căn cứ quỹ lương quý). Khi chi trả trợ cấp mất việc (chứ không phải là trợ cấp thôi việc) thì ghi Có TK 111, Nợ TK 351. Kiến nghị Kiến nghị Bộ LĐTBXH điều chỉnh quy định liên quan đến “trợ cấp mất việc”, “trợ cấp thôi việc”, “trợ cấp thất nghiệp” đồng thời công bố định nghĩa rõ ràng về các khoản này để NLĐ hiểu rõ hơn. Thiết nghĩ, việc duy trì “trợ cấp thôi việc” là cần thiết vì “trợ cấp thôi việc” là khoản trợ cấp mà doanh nghiệp dành cho NLĐ khi họ rời khỏi cơ quan sau một thời gian gắn bó. Vì cũng theo Điều 41 Bộ Luật Lao động thì nếu người lao động vi phạm kỷ luật buộc thôi việc hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì không được hưởng “trợ cấp thôi việc”. Nếu có thể, nên thay thế “trợ cấp mất việc” bằng “trợ cấp thất nghiệp”. Bên cạnh đó, kiến nghị điều chỉnh Khoản 6, Điều 139 Luật BHXH đã ban hành như sau :”Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức.” Vì điều khoản này đã “hủy bỏ” cả “trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc”, đơn phương hủy bỏ Điều 17 và Điều 42 Bộ luật Lao động. Trong khi chưa có văn bản nào hướng dẫn việc hủy bỏ trợ cấp mất việc từ Bộ Tài chính và cách thức xử lý TK 351. TS. Lê Ngọc Lợi, CPA Nguồn: http://quantritaichinh.vn/index.phpoption=com_content&view=article&id=228%3Abatcap&catid=68%3Ablcsbhxhld&Itemid=83    
1. Bất kì hoạt động quản lí nào, dù là quản lí nói chung hay quản lí lao động nói riêng muốn thực hiện được thì chủ thể quản lí đều phải thiết lập các công cụ, phương tiện để quản lí. Theo Từ điển tiếng Việt, “công cụ” là cái dùng để tiến hành một việc nào đó, để đạt đến một mục đích nào đó, còn “quản lí” là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định.(1) Từ đó, có thể hiểu “công cụ quản lí lao động” là cái mà chủ thể quản lí lao động dùng để tiến hành tổ chức và điều khiển các hoạt động lao động theo những yêu cầu nhất định nhằm đạt được mục đích đặt ra. Trong lĩnh vực luật lao động, chủ thể có quyền quản lí lao động bao gồm nhà nước và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Song, nếu như nhà nước thiết lập công cụ quản lí lao động bằng hệ thống pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì NSDLĐ có quyền thiết lập các công cụ quản lí lao động phù hợp  với điều kiện cụ thể  trong đơn  vị của mình trên cơ sở quy định của pháp luật. Tuy nhiên,  trong  thực  tế  nghiên  cứu khoa học luật lao động hiện nay vẫn đang tồn tại các quan điểm khác nhau về công cụ quản lí lao động của NSDLĐ. Quan điểm thứ nhất cho rằng, chỉ các văn bản do NSDLĐ ban hành như nội quy lao động, quy chế, quyết định... mới là công cụ quản lí lao động, bởi nó thể hiện ý chí đơn phương của NSDLĐ trong việc yêu cầu, bắt buộc người lao động (NLĐ) của đơn vị phải tuân theo. Còn các văn bản ra đời trên cơ sở thoả thuận không phải là công cụ quản lí lao động của NSDLĐ. Quan điểm thứ hai cho rằng, công cụ quản lí lao động của NSDLĐ bao gồm các văn bản do NSDLĐ đơn phương ban hành như nội quy lao động, quy chế, quyết định và các văn bản được thiết lập dựa trên cơ sở thoả thuận với bên NLĐ, tập thể lao động như: Thoả ước lao động tập thể,  hợp  đồng  lao  động  (HĐLĐ)  và  các thoả thuận khác.   Vậy, các văn bản ra đời trên cơ sở thoả thuận giữa các bên quan hệ lao động nói chung và cụ thể là HĐLĐ nói riêng có phải là công cụ quản lí lao động của NSDLĐ hay không? Những lí giải cho câu hỏi này có ý nghĩa rất lớn về mặt lí luận và thực tiễn, không chỉ tạo cơ sở vững chắc nhằm bảo đảm về mặt pháp lí đối với quyền quản lí lao động của NSDLĐ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu thực trạng pháp luật và hoàn thiện pháp luật về quyền quản lí lao động của NSDLĐ ở Việt Nam hiện nay. 2. Tác giả bài viết đồng tình với quan điểm thứ hai. Đó là cùng với nội quy lao động, quy chế, quyết định, thoả ước lao động tập thể và các thoả thuận khác, HĐLĐ là một trong các công cụ, phương tiện được NSDLĐ thiết lập để tiến hành tổ chức và điều khiển các hoạt động lao động của từng NLĐ theo những yêu cầu chung thống nhất trong đơn vị nhằm đạt được mục đích đặt ra của quá trình sản xuất, kinh doanh. Việc kí kết HĐLĐ là một trong các cách thức mà NSDLĐ tạo cơ sở pháp lí để thực hiện quyền quản lí lao động đối với NLĐ. Quá trình tổ chức, thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, cũng như khen thưởng, giải quyết khiếu nại... của NSDLĐ được thực hiện trên cơ sở nội dung mà các bên đã cam kết trong HĐLĐ. Có thể lí giải vấn đề này như sau: Thứ nhất, tuy cùng chung bản chất thoả thuận nhưng HĐLĐ có nhiều điểm khác với các loại hợp đồng khác. Điểm khác biệt cơ bản của HĐLĐ với các hợp đồng khác xuất phát từ hàng hóa các bên mua bán - đó là sức lao động của NLĐ. Sức lao động không chỉ là loại hàng hóa trừu tượng, tồn tại trong chính bản thân NLĐ và có khả năng tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị ban đầu của bản thân nó mà còn là loại hàng hóa được chuyển giao thông qua phương thức rất đặc biệt - thông qua một việc làm cụ thể. Khi NLĐ thực hiện việc làm, nhiều khi họ không thể tự lựa chọn làm gì, ở đâu, trong thời gian bao lâu... mà hoàn toàn do NSDLĐ quyết định. Hoặc do yêu cầu phát sinh từ quá trình sản xuất kinh doanh, với tư cách là chủ sở hữu tài sản trong đơn vị và nhằm bảo đảm mục đích lợi nhuận đặt ra, NSDLĐ có quyền tạm thời điều chuyển NLĐ làm công việc khác, tạm dừng thực hiện công việc hoặc thay đổi công việc của NLĐ. Thêm nữa, việc NLĐ thực hiện công việc ra sao, mức độ thực hiện công việc như thế nào, đạt được kết quả gì… đều do NSDLĐ kiểm tra, kiểm soát, đánh giá. Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, NSDLĐ quyết định về mức tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng thưởng và các chế độ khác đối với NLĐ. Trường hợp NLĐ không hoàn thành công việc, vi phạm nghĩa vụ lao động đã thoả thuận trong HĐLĐ thì tuỳ từng trường hợp, NSDLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ để bảo đảm duy trì và thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch đã đặt ra, bảo đảm doanh thu, lợi nhuận của đơn vị. Như vậy, có thể thấy rằng quyền quản lí lao động của bên NSDLĐ đối với bên NLĐ trong quan hệ HĐLĐ là có tính khách quan. Bởi vì “khi tham gia quan hệ HĐLĐ, mỗi NLĐ thực hiện các nghĩa vụ có tính cá nhân, đơn lẻ nhưng lao động ở đây là lao động mang tính xã hội hoá, vì thế hiệu quả cuối cùng lại phụ thuộc vào sự phối hợp của cả tập thể, của tất cả các quan hệ lao động. Vì vậy, cần thiết phải có sự thống nhất, liên kết, đồng bộ… các quan hệ đơn lẻ trong một trật tự chung thông qua một trung tâm chỉ huy và điều phối bằng các yêu cầu, đòi hỏi, mệnh lệnh… của NSDLĐ để đạt hiệu quả cao nhất”.(2) Quyền quản lí lao động của NSDLĐ chỉ tồn tại trong quan hệ HĐLĐ mà không tồn tại trong các quan hệ hợp đồng khác. Sự thừa nhận của pháp luật về vấn đề này và việc trao quyền quản lí lao động cho NSDLĐ trong quan hệ HĐLĐ là phù hợp với sự tồn tại và phát triển của quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Thứ hai, các nước trên thế giới như Áo, Bỉ, Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Thụy Điển…, do coi quan hệ HĐLĐ thuộc lĩnh vực luật tư nên đều cho rằng HĐLĐ thể hiện rõ rệt quyền quản lí lao động của NSDLĐ.(3) Theo đó, bên NLĐ cam kết tiến hành công việc theo sự chỉ đạo của bên NSDLĐ và lệ thuộc vào NSDLĐ. Ví dụ: Luật lao động Pháp thừa nhận: HĐLĐ là sự thoả thuận, theo đó, một người cam kết tiến hành một hoạt động theo sự chỉ đạo của người khác, lệ thuộc vào người đó và được trả công. Hoặc pháp luật Đức coi hoạt động trong HĐLĐ là NLĐ thực hiện một công việc mang tính phụ thuộc và có trả công.(4) Do đặt bên NLĐ vào vị trí bị chỉ đạo/lệ thuộc, vì vậy pháp luật Đức cũng trao cho NSDLĐ quyền lực cần thiết để bảo đảm việc thực hiện công việc đã phân công cho NLĐ. HĐLĐ có hiệu lực khi NLĐ bằng chính hành vi lao động của mình thực hiện các nghĩa vụ lao động đã cam kết dưới sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát... của NSDLĐ. Nhiều nhà khoa học luật lao động của một số nước trên thế giới đều có ý kiến thống nhất về vấn đề này. Theo các nhà nghiên cứu luật lao động Phần Lan thì “Nền móng của quyền quản lí lao động của NSDLĐ được đặt ở HĐLĐ. Cụ thể là trên cơ sở của HĐLĐ này, NLĐ sẽ phải đảm đương và thực hiện nhiệm vụ lao động của mình theo hướng dẫn của NSDLĐ”.(5) Lí giải điều này, họ cho rằng: "Bản chất của quan hệ lao động nói chung và HĐLĐ nói riêng tự nó tạo nên cho NSDLĐ khả năng chỉ đạo và giám sát công việc và sự lệ thuộc của bên lao động" .(6) Còn tác giả John Storey khi nghiên cứu về thương lượng tập thể cấp doanh nghiệp và quyền quản lí lao động ở Anh cũng thừa nhận: "Hạt nhân của quan hệ việc làm là vấn đề điều khiển và quyền tự do quyết định của NSDLĐ" .(7) Theo đó, HĐLĐ có thể được xem là "một tập hợp những điều khoản có ngầm định giữ lại quyền điều hành và giám sát một cách đầy đủ của bên sử dụng lao động" .(8) John Kinamugire - nhà nghiên cứu về quyền quản lí lao động trong luật lao động Nam Phi cũng khẳng định: "Chính các quan hệ lao động cá nhân là nơi quyền quản lí lao động của NSDLĐ được thực hiện nhiều nhất. Thực tế là những nội dung như bố trí công việc, địa điểm làm việc, thời giờ làm việc, tiền lương, tiền thưởng,... đều có thể là những vấn đề các bên cùng thoả thuận song quyết định lại thuộc về bên sử dụng lao động" .(9) Như vậy, có thể thấy rằng so với các công cụ quản lí lao động khác, HĐLĐ được coi là công cụ "rất có lợi cho quyền quản lí lao động của NSDLĐ". Điểm có lợi ở đây thể hiện ở "bản chất không minh bạch theo chủ ý của NSDLĐ" và hệ thống các nghĩa vụ mà NLĐ phải thực hiện. Ví dụ: NSDLĐ có quyền phân công công việc cho NLĐ nhưng trong HĐLĐ thường "im lặng", không nêu ra quyền đó gồm những gì tuy nhiên lại quy định rất tỉ mỉ về những gì NLĐ phải thực hiện. Điều này cũng dễ hiểu vì trong quan hệ lao động, nghĩa vụ của bên này tương ứng với quyền của bên kia. Nghĩa vụ của bên NLĐ càng bị liệt kê ra nhiều thì quyền quản lí lao động của NSDLĐ càng lớn.(10) Chính do yếu tố quản lí lao động trong HĐLĐ nên để duy trì, ổn định quan hệ lao động và bảo vệ lợi ích của cả hai bên, nhất là lợi ích của NLĐ, pháp luật lao động hiện hành của nhiều nước trên thế giới đều giới hạn quyền quản lí lao động của NSDLĐ trong HĐLĐ. Các nước như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore... đều có luật đơn hành về HĐLĐ hoặc có chương HĐLĐ trong Bộ luật lao động. Theo đó, các vấn đề về nội dung, hình thức, thời hạn HĐLĐ, nguyên tắc kí kết HĐLĐ, các trường hợp thay đổi, tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ được quy định rất cụ thể. Một số nước khác như: Philippines, Thái Lan... tuy không có luật về HĐLĐ cũng như không có chương riêng về HĐLĐ trong Bộ luật lao động, song các quy định về trách nhiệm của NSDLĐ khi kí kết HĐLĐ và các trường hợp NSDLĐ không được cho NLĐ thôi việc được liệt kê chi tiết.(11) Điều đó đã thể hiện sự can thiệp của các nhà lập pháp vào quyền và trách nhiệm của NSDLĐ trong quá trình kí kết, thực hiện và chấm dứt HĐLĐ. Hay nói cách khác, khung pháp lí cho sự thoả thuận các nội dung trong HĐLĐ rõ ràng là hẹp hơn rất nhiều so với khung pháp lí cho sự thoả thuận các nội dung trong hợp đồng dân sự (các bên được tự do thoả thuận miễn là không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội). Điều đó lí giải tại sao trước đây vốn là một loại hợp đồng dân sự được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự (như ở Pháp, Đức, Anh, Hoa Kỳ...) thì sau này HĐLĐ đã tách khỏi pháp luật dân sự và được pháp luật lao động điều chỉnh.(12) Đồng thời điều này cũng lí giải tại sao ra đời trên cơ sở thoả thuận mang tính cá nhân giữa NLĐ và NSDLĐ về quyền và nghĩa vụ của hai bên, song pháp luật lao động các nước, ở các mức độ khác nhau, đều quy định khá cụ thể các vấn đề pháp lí về HĐLĐ so với các văn bản nội bộ khác như thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, quyết định. Thứ ba, ở Việt Nam hiện nay, quan hệ HĐLĐ được xác định thuộc lĩnh vực luật tư. Theo đó, pháp luật ngày càng bảo đảm hơn quyền tự định đoạt của các bên thay vì sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào quan hệ lao động nói chung, quan hệ HĐLĐ nói riêng giữa hai bên như trước đây. Nhiều nhà nghiên cứu luật lao động trong các công trình nghiên cứu khoa học của mình cũng đều nhấn mạnh quyền quản lí lao động của NSDLĐ đối với NLĐ trong HĐLĐ. Theo tác giả Phạm Công Trứ, HĐLĐ luôn có sự phụ thuộc pháp lí của NLĐ vào NSDLĐ.(13) Hoặc để nhấn mạnh quyền quản lí lao động của NSDLĐ thể hiện trong HĐLĐ, tác giả Nguyễn Hữu Chí đã khẳng định: “Yếu tố quản lí lao động trong HĐLĐ mang tính khách quan”. Lí giải thêm điều này, tác giả cho rằng “Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, dường như yếu tố bình đẳng “lẩn, khuất” ở đâu đó mà biểu hiện ra bên ngoài là sự không bình đẳng, bởi một bên trong quan hệ có quyền ra các mệnh lệnh, chỉ thị và bên kia có nghĩa vụ thực hiện”.(14) Tác giả Lưu Bình Nhưỡng cũng đã phân tích cụ thể về quyền quản lí lao động của NSDLĐ thể hiện trong HĐLĐ, đó là: “NSDLĐ có quyền bố trí, sắp xếp công việc (cho NLĐ). Việc bố trí công việc sẽ tuân theo thoả thuận trong HĐLĐ đã giao kết giữa hai bên. Tuy nhiên, không tự nhiên mà NLĐ có HĐLĐ được làm việc ở nơi này hay nơi khác. Để thực sự vào việc, NLĐ phải được bố trí công việc cụ thể. Ví dụ: Nguyễn Văn H kí HĐLĐ với công ti cổ phần T. Công việc của H là làm kế toán. Trên cơ sở HĐLĐ đó, công ti sẽ bố trí H vào vị trí cụ thể trong bộ phận kế toán, làm kế toán tài sản, kế toán thanh toán hay kế toán tổng hợp”.(15)   Có thể thấy rằng quyền quản lí lao động được thể hiện rõ nét trong HĐLĐ, cả trong quá trình kí kết cũng như trong quá trình thực hiện, chấm dứt HĐLĐ. Tuy nhiên, do những ưu thế về mặt kinh tế và pháp lí nên trong quá trình kí kết cũng như duy trì, chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ dễ lạm dụng, xâm phạm đến quyền và lợi ích của NLĐ. Bởi thế, để bảo đảm quyền quản lí lao động của NSDLĐ trong mối tương quan với quyền và lợi ích của NLĐ, cũng giống như pháp luật lao động các nước trên thế giới, pháp luật lao động hiện hành của Việt Nam quy định khá cụ thể, chi tiết về HĐLĐ cũng như quyền, trách nhiệm của NSDLĐ khi kí kết, duy trì, chấm dứt HĐLĐ.(16) Khi các quy định của pháp luật đều ở mức tối thiểu về quyền lợi, tối đa về nghĩa vụ thì quyền, lợi ích, nghĩa vụ cụ thể của NLĐ trong HĐLĐ hoàn toàn do NSDLĐ quyết định. Thực tế, ở hầu hết đơn vị sử dụng lao động, các nội dung trong HĐLĐ về mức lương, hình thức trả lương, chế độ nâng lương, nâng bậc lương, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội... đều ghi chung chung "theo quy định của pháp luật hiện hành" hoặc "theo quy định của công ti". Các nội dung về phụ cấp lương, tiền thưởng, các khoản bổ sung khác đều ghi "đã tính vào lương". Nội dung công việc phải làm ghi "theo sự phân công của trưởng bộ phận" hoặc "theo nghề nghiệp của công nhân". Nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm ghi "8 tiếng một ngày, tăng ca theo yêu cầu tại từng thời điểm" hoặc "thời giờ làm việc theo yêu cầu của người quản lí trực tiếp"...(17) Tính chất không minh bạch trong các nội dung của HĐLĐ như trên thể hiện chủ ý của NSDLĐ trong việc ngầm giữ lại quyền quyết định ở các trường hợp cụ thể, tình huống cụ thể theo chiều hướng có lợi cho họ. 3. Như vậy, mặc dù ra đời trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa các bên về quyền, lợi ích, nghĩa vụ song do những đặc điểm từ đối tượng hàng hóa sức lao động, vị thế các bên và lợi ích các bên cùng hướng đến, nên HĐLĐ thể hiện quyền quản lí lao động của NSDLĐ. Chính yếu tố quản lí lao động đã tạo nên đặc điểm khác biệt của quan hệ HĐLĐ so với các quan hệ hợp đồng khác. Điểm khác biệt này dẫn đến sự điều chỉnh của pháp luật đối với HĐLĐ cũng vì thế mà cụ thể và chi tiết hơn. Ngoài ra, do kết quả thoả thuận về ý chí giữa các bên thể hiện trong HĐLĐ là một trong các căn cứ để NSDLĐ chỉ đạo, điều hành NLĐ thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động nên so với quyền quản lí lao động của nhà nước, quyền quản lí lao động của NSDLĐ được thể hiện mềm dẻo, uyển chuyển, linh hoạt hơn và phù hợp hơn với từng trường hợp, tình huống, đơn vị sử dụng lao động cụ thể. Mặt khác, cũng chính kết quả của sự thoả thuận trong HĐLĐ đã tác động sâu sắc tới quyền quản lí lao động của NSDLĐ. Nó làm cho quyền quản lí lao động của NSDLĐ ngày càng đổi mới theo hướng dân chủ, công bằng hơn và bảo đảm hơn lợi ích các bên./ Đỗ Thị Dung[1]   [1] Tiến sĩ luật học, giảng viên chính Trường Đại học Luật Hà Nội (1).Xem: Viện ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt (In lần thứ bảy), Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội-Đà Nẵng, 2000, tr. 207 và tr. 800. (2).Xem: Nguyễn Hữu Chí, Pháp luật HĐLĐ Việt Nam - Thực trạng và phát triển, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2003, tr. 58. (3).Xem: Đỗ Thị Dung, “Về khái niệm quyền quản lí lao động của NSDLĐ”, Tạp chí luật học, số 6/2013, tr. 11 - 17. (4).Xem: Nguyễn Hữu Chí, sđd, tr. 45. (5).Xem: Employer’s managerial prerogative, nguồn:  http://www.euro found.eu ropa.eu/emire/ FINLA ND/  ANCHOR-DIREKTIO-OIKEUSD IR EKTIO NS R- Auml-TT-FI.ht m, truy cập ngày 15/9/2012. (6).Xem: Employer’s managerial prerogative, tlđd. (7).Xem: John Storey, Managerial prerogative and the question of control, Routledge, 1983, p. 40. (8).Xem: John Storey, Managerial prerogative and the question of control, Routledge, 1983, p. 42. (9).Xem: John Storey, Workplace collective bargaining and managerial prerogatives, Industrial Relations Journal, 4/2007, p. 1. (10).Xem: John Storey, Managerial prerogative and the question of control, Routledge, 1983, p. 43. (11).Xem: Bộ lao động-thương binh và xã hội, Tài liệu tham khảo pháp luật lao động nước ngoài, Nxb. Lao động - xã hội, Hà Nội, 2010, tr. 38 - 61. (12).Xem: Phạm Thị Thúy Nga, “Sự phụ thuộc pháp lí - dấu hiệu đặc trưng nhất trong quan hệ HĐLĐ”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, số 8/2008, tr. 31 - 36, 52. (13).Xem: Khoa luật, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, Giáo trình luật lao động Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999, tr. 184 - 185. (14).Xem: Nguyễn Hữu Chí, sđd, tr. 58 - 59. (15).Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật lao động Việt Nam (Tái bản lần thứ 6 có sửa đổi, bổ sung), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2013, tr. 311. (16).Xem: Chương HĐLĐ, từ Điều 15 đến Điều 49 Bộ luật lao động.   (17).Xem: Thanh tra Bộ, Bộ lao động-thương binh và xã hội, Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động trên địa bàn các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, năm 2010, 2011, 2012.
Mặc dù Luật đất đai năm 2013 tiếp tục kế thừa  và  khẳng định quy định của Luật đất đai năm 2003: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí song chế định này chứa đựng những sửa đổi, bổ sung (những điểm mới) cơ bản sau đây: 1. Về mối quan hệ giữa chủ sở hữu toàn dân và đại diện chủ sở hữu toàn dân là Nhà nước Xét về phương diện pháp lí, mặc dù pháp luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân không phải là pháp nhân nên phải chủ thể hoá thông qua chế định pháp lí về quyền sở hữu toàn dân. Nhà nước với tư cách là một pháp nhân công được trao quyền thực hiện đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Như vậy, ở đây cần phân biệt rạch ròi giữa Nhà nước - đại diện chủ sở hữu đất đai với toàn dân là chủ sở hữu đất đai. Điều này có nghĩa Nhà nước không phải là chủ sở hữu đất đai mà chỉ là người đại diện chủ sở hữu đất đai. Tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước được pháp luật quy định. Nhà nước chỉ được thực hiện các quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai do pháp luật quy định. Nói cách khác, với tư cách một cộng đồng, toàn dân không thể tự đứng ra thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu đối với đất đai mà phải uỷ quyền (bằng các quy định của pháp luật) cho Nhà nước thay mặt mình thực hiện quyền năng này. Tuy nhiên, việc ủy quyền này không hoàn toàn trao cho Nhà nước thực hiện tất cả các quyền của chủ sở hữu đối với đất đai mà toàn dân cũng trực tiếp thực hiện quyền sở hữu chủ về đất đai như cho ý kiến về chế độ sở hữu đất đai, về các chính sách quản lí và sử dụng đất v.v.. Trên thực tế, dường như các cơ quan nhà nước khi thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đã tự coi mình như là chủ sở hữu đất đai. Họ tự quyết định việc phân phối đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, tự đưa ra phương án bồi thường… mà không coi trọng việc hỏi ý kiến của người dân - chủ sở hữu đất đai hoặc lạm dụng việc được giao quyền đại diện chủ sở hữu để giao, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất tuỳ tiện vì lợi ích nhóm v.v.. Điều này có nguyên nhân do pháp luật đất đai không làm rõ mối quan hệ giữa chủ sở hữu toàn dân và đại diện chủ sở hữu toàn dân là Nhà nước. Khắc phục tồn tại này, Luật đất đai năm 2013 đã làm rõ hơn mối quan hệ giữa chủ sở hữu toàn dân và đại diện chủ sở hữu toàn dân là Nhà nước thông qua các quy định cụ thể sau: Thứ nhất, quy định rõ quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai. Cụ thể: Một là quyền của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu về đất đai bao gồm các quyền năng cụ thể sau: 1) Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; 2) Quyết định mục đích sử dụng đất; 3) Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; 4) Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất; 5) Quyết định giá đất; 6) Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; 7) Quyết định chính sách tài chính về đất đai; 8) Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Hai là trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai được biểu hiện trên các khía cạnh cụ thể như: 1) Trách nhiệm quản lí nhà nước về đất đai; 2) Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; 3) Trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số; 4) Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Thứ hai, mặc dù chủ sở hữu toàn dân về đất đai trao quy chế đại diện chủ sở hữu đất đai cho Nhà nước song sở hữu chủ vẫn không mất đi các quyền năng của chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là trong quá trình thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai, Nhà nước vẫn không “thoát li” khỏi sự chi phối của chủ sở hữu toàn dân. Cụ thể; Một là trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.(1) Mặt khác, sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, cơ quan nhà nước phải công bố rộng rãi cho công chúng biết.(2) Hai là người dân với tư cách là chủ sở hữu đất đai có quyền giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lí, sử dụng đất đai của các cơ quan nhà nước. Việc giám sát này được thực hiện theo hai hình thức: 1) Giám sát trực tiếp, theo đó công dân trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết; 2) Giám sát gián tiếp; theo đó công dân gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này thực hiện việc giám sát. Các tổ chức đại diện bao gồm Quốc hội, hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận.(3) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ chức đại diện cho người dân có trách nhiệm: Kiểm tra, xử lí, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền; chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền; thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh.(4) Nếu cơ chế giám sát, theo dõi và đánh giá việc quản lí, sử dụng đất đai thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần ngăn ngừa, kiềm chế được sự lạm dụng (tha hoá) quyền lực của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai vì lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Thứ ba, việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân trong quyết định số phận pháp lí của đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải dựa trên khuôn khổ quy định của pháp luật đất đai. Cụ thể: Một là Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể căn cứ, hình thức, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó: -       Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa trên căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.(5) -       Không phải cơ quan nhà nước nào cũng có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà thẩm quyền này được trao cho uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh và UBND cấp huyện.(6) -       Quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(7) -       Bổ sung quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm: 1) Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa trở lên, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 2) Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan; 3) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây: Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; kí quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Hai là việc thu hồi đất, trưng dụng đất (thu lại vĩnh viễn hoặc thu lại có thời hạn quyền sử dụng đất đã giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó: -       Việc thu hồi đất không áp dụng trong mọi trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mà Nhà nước chỉ thu hồi đất trong các trường hợp sau: 1) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;(8) 2) Thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;(9) 3) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;(10) 4) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.(11) Đối với việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. -       Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau: 1) Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 2) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 3) Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. -       Người bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. -       Quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.(12) -       Bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền và trình tự cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nhằm đảm bảo tính uy quyền trong thực thi quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước; đồng thời bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng.(13) -       Không phải cơ quan nhà nước nào cũng có thẩm quyền thu hồi đất mà chỉ có UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện mới có thẩm quyền này.(14) Việc giới hạn thẩm quyền thu hồi đất nhằm ngăn ngừa tình trạng thu hồi đất tràn lan đồng thời ràng buộc trách nhiệm pháp lí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thực hiện việc thu hồi đất trái pháp luật. -       Sửa đổi, bổ sung quy định về trưng dụng đất, trong đó xác định rõ điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thời gian thực hiện việc trưng dụng đất và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra cho người sử dụng đất.(15) 2. Về vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai Luật đất đai năm 2003 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.(16) Tiếp đó, Luật quy định Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lí nhà nước về đất đai thông qua các cơ quan bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, HĐND các cấp và UBND các cấp.(17) Như vậy, trong hệ thống tổ chức nhà nước, các tổ chức sau liên quan đến việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đất đai: Quốc hội, HĐND các cấp; Chính phủ và UBND các cấp. Tuy nhiên, Chính phủ và UBND các cấp không chỉ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đất đai mà còn thực hiện chức năng thống nhất quản lí nhà nước về đất đai. Việc Luật đất đai năm 2003 quy định Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lí nhà nước về đất đai trong cùng một điều luật đã không tách bạch vai trò đại diện chủ sở hữu nói chung và chưa minh định giữa chức năng đại diện chủ sở hữu đất đai với chức năng thống nhất quản lí nhà nước về đất đai của Chính phủ và UBND các cấp nói riêng. Điều này dễ dẫn đến tình trạng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lạm quyền, tiêu cực, chuyên quyền độc đoán trong việc quyết định số phận pháp lí của đất đai, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng; đồng thời “làm mờ nhạt” vai trò chủ sở hữu đất đai của toàn dân. Khắc phục tồn tại này, Luật đất đai năm 2013 đã sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn vai trò đại diện chủ sở hữu. Theo đó, Luật quy định việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai của Nhà nước được thực hiện thông qua các cơ quan gồm Quốc hội, HĐND các cấp, Chính phủ và UBND các cấp với định chế rõ ràng hơn, cụ thể hơn về quyền hạn của các cơ quan này. Cụ thể: -       Quốc hội ban hành luật, nghị quyết về đất đai; quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lí và sử dụng đất trong phạm vi cả nước; -       HĐND các cấp thực hiện quyền thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông qua bảng giá đất, việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này; giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương; -       Chính phủ và UBND các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật này. Qua đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai đề cập trong Luật đất đai năm 2013 được xác định cụ thể, rõ ràng hơn chức năng thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu; trong đó, nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện (cơ quan dân cử) thay mặt người dân thực hiện quyền năng của chủ sở hữu đối với đất đai. 3. Về quyền hạn, nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai Như phần trên đã đề cập, ở nước ta, vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai được xem xét, đánh giá với ba tư cách: 1) Tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; 2) Tư cách thống nhất quản lí đất đai; 3) Tư cách của người sử dụng đất trong từng trường hợp cụ thể. Trong mỗi tư cách, Nhà nước có các quyền hạn và nhiệm vụ không giống nhau. Luật đất đai năm 2003 chưa chế định rõ các quyền và nhiệm vụ của Nhà nước trong từng tư cách này. Luật này quy định quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai với quyền thống nhất quản lí nhà nước về đất đai. Điều này chưa làm nổi bật quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước trong vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai dẫn đến trong quá trình quản lí, một số cơ quan nhà nước đã không phân biệt khi nào thì thực hiện các quyền năng đại diện chủ sở hữu, khi nào thực hiện nội dung quản lí nhà nước về đất đai và khi nào thực hiện tư cách của người sử dụng đất trong từng trường hợp cụ thể. Hậu quả là hiệu quả thực thi vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai của Nhà nước không như mong muốn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là “cần phải phân định rõ vai trò của Nhà nước trong tư cách “đại diện chủ sở hữu” và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị nhà nước với tư cách là “người sử dụng đất”. Không phân định rõ điều này dễ dẫn đến không tường minh, không bình đẳng trong thực thi quan hệ đất đai”.(18) Khắc phục hạn chế này, Luật đất đai năm 2013 đã có quy định đề cập rõ hơn quyền hạn, nhiệm vụ của Nhà nước dưới khía cạnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Theo đó, Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai thể hiện ở 08 quyền năng quy định tại Điều 13, tập trung vào việc phân phối đất đai, quyết định số phận pháp lí của đất đai; đồng thời việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đất đai của Nhà nước phải tuân theo các quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 4. Về phân định chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lí nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật đất đai năm 2013 là phân định rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai với chức năng quản lí nhà nước về đất đai. Đây là vấn đề rất quan trọng vì “nếu không phân định và chế định rõ sẽ rất dễ lẫn lộn trong thực hiện các chức năng của Nhà nước về quyền của đại diện chủ sở hữu và quyền quản lí nhà nước về đất đai, trong thực hiện các chính sách và cơ chế quản lí đất đai”.(19) Điều này thể hiện ở Mục 1 Chương II (từ Điều 13 đến Điều 21) quy định quyền của Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và Mục 2 Chương II (từ Điều 22 đến Điều 28) quy định trách nhiệm của Nhà nước trong thống nhất quản lí đất đai. Việc phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong chức năng thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai với chức năng quản lí nhà nước về đất đai đem lại các ý nghĩa chủ yếu sau đây: Thứ nhất, như phần trên đã đề cập, không phải bất cứ cơ quan nhà nước nào cũng có thẩm quyền thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Ví dụ: Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; xác định giá đất… là những hoạt động thể hiện quyền của Nhà nước trong việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai được pháp luật đất đai quy định thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện.(20) Trong khi đó, chức năng quản lí nhà nước về đất đai được pháp luật quy định cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chung (Chính phủ và UBND các cấp) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền riêng (thẩm quyền chuyên môn) gồm: Bộ tài nguyên và môi trường, sở tài nguyên và môi trường, phòng tài nguyên và môi trường và đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã thực hiện.(21) Việc quy định rạch ròi giữa vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai với vai trò quản lí đất đai của Nhà nước sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận diện được phạm vi và thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lí đất đai; góp phần ngăn ngừa tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất… trái thẩm quyền. Thứ hai, Luật đất đai năm 2003 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí.(22) Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai và quản lí đất đai lại do các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức  nhà  nước  có  thẩm  quyền  thực  hiện. Như vậy, từ chế định đại diện chủ sở hữu đất đai do một pháp nhân công (Nhà nước) đã chuyển giao cho một tổ chức, cá nhân cụ thể (cơ quan nhà nước, công chức nhà nước có thẩm quyền) thực hiện. Quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất v.v do cơ quan nhà nước thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật đất đai. Song trong quá trình quản lí, các cơ quan quản lí nhà nước về đất đai nhiều khi tự cho mình có những quyền năng đại diện chủ sở hữu trong việc quyết định số phận pháp lí của đất đai thông qua hoạt động giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất v.v. Điều này làm nảy sinh tình trạng giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất không đúng pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền. Khắc phục tình trạng này, Luật đất đai năm 2013 đã quy định rõ quyền của Nhà nước đối với đất đai và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai. Hơn nữa, việc minh định quyền của Nhà nước đối với đất đai và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai trong Luật đất đai năm 2013 còn thể hiện nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, không chỉ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được pháp luật cho hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ pháp lí mà Nhà nước cho dù với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai cũng có quyền và trách nhiệm đối với đất đai. Điều này thể hiện sự đối xử bình đẳng giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai, không phân biệt đó là người sử dụng đất hay người đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Ở khía cạnh khác, Nhà nước không phải là chủ sở hữu đất đai mà chỉ là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Nhà nước thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu đất đai dựa trên các quy định của pháp luật đồng thời Nhà nước thực hiện chức năng quản lí đất đai. Việc thực hiện song hành hai chức năng này của Nhà nước dựa trên bản chất dân chủ nhân dân của Nhà nước ta và là một tổ chức do nhân dân lao động thiết lập nên thay mặt xã hội quản lí đất đai vì lợi ích chung. Do vậy, Nhà nước phải ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình đối với đất đai để làm tròn sứ mạng mà nhân dân giao phó./. Nguyễn Quang Tuyến[1]   [1] Tiến sĩ luật học, phó giáo sư Trường Đại học Luật Hà Nội  (1).Xem: Điều 43 Luật đất đai năm 2013.   (2).Xem: Điều 48 Luật đất đai năm 2013.   (3).Xem: Điều 198, Điều 199 Luật đất đai năm 2013.   (4).Xem: Khoản 5 Điều 199 Luật đất đai năm 2013.   (5).Xem: Điều 52 Luật đất đai năm 2013.   (6).Xem: Điều 59 Luật đất đai năm 2013.   (7).Xem: Điều 57 Luật đất đai năm 2013.   (8).Xem: Điều 61 Luật đất đai năm 2013.   (9).Xem: Điều 62 Luật đất đai năm 2013. (10).Xem: Điều 64 Luật đất đai năm 2013. (11).Xem: Điều 65 Luật đất đai năm 2013. (12).Xem: Điều 69 Luật đất đai năm 2013.   (13).Xem: Điều 70, Điều 71 Luật đất đai năm 2013. (14).Xem: Điều 66 Luật đất đai năm 2013. (15).Xem: Điều 72 Luật đất đai năm 2013. (16).Xem: Khoản 1 Điều 5 Luật đai năm 2003. (17).Xem: Điều 7 Luật đất đai năm 2003.   (18).Xem: PGS.TS. Trần Quốc Toản (chủ biên), Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai - Lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2013, tr. 245. (19).Xem: PGS.TS. Trần Quốc Toản (chủ biên), sđd, tr. 256.   (20).Xem: Điều 59, Điều 66, Điều 114 Luật đất đai năm 2013.   (21).Xem: Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật đất đai năm 2013.   (22).Xem: Điều 5 Luật đất đai năm 2003.  
1. Khái quát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.1. Khái niệm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất “Quy hoạch”, “kế hoạch sử dụng đất” là những thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998 và năm 2001, Luật đất đai năm 2003. Tuy nhiên, chỉ đến khi Luật đất đai năm 2013 được ban hành, những thuật ngữ này mới được giải thích một cách chính thức và cụ thể tại Điều 3, theo đó: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”;(1) “kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch sử dụng đất”.(2) “Quy hoạch”, “kế hoạch sử dụng đất” là những thuật ngữ thường đi kèm với nhau. Chúng được sử dụng để biểu đạt một trong những phương thức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước cũng như một trong những phương thức quản lí nhà nước đối với đất đai. Song về bản chất, giữa hai thuật ngữ này cũng có một số điểm khác biệt chủ yếu sau đây: Thứ nhất, quy hoạch sử dụng đất ra đời trước và kế hoạch sử dụng đất ra đời sau. Điều này có nghĩa là quy hoạch sử dụng đất được xây dựng trước. Sau đó, dựa trên quy hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất thường mang tính dài hạn. Kì quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.(3) Trong khi đó, kế hoạch sử dụng đất mang tính ngắn hạn hơn, thường là 5 năm hoặc hàng năm.(4) Thứ ba, quy hoạch sử dụng đất mang tính vĩ mô. Quy hoạch sử dụng đất là sự định hướng chiến lược cho công tác quản lí và sử dụng đất trong tương lai, thể hiện ở việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, bảo vệ môi trường v.v.. Trong khi đó, kế hoạch sử dụng đất lại mang tính cụ thể với thời gian xác định, thể hiện ở việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện. 1.2. Vai trò, ý nghĩa của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Vai trò, ý nghĩa của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thể hiện trên các khía cạnh cơ bản sau đây: Thứ nhất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  là  một  trong  những  phương  thức  thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước.(5) Chỉ Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai mới có quyền quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng; bảo vệ môi trường… Điều này có nghĩa là thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nhà nước xác định mục đích sử dụng cụ thể cho từng loại đất, đáp ứng các nhu cầu sử dụng đất khác nhau trong xã hội.(6) Thứ hai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nguyên tắc sử dụng đất,(7) nó định hướng cho việc sử dụng đất phù hợp với các mục tiêu phát triển của đất nước hoặc ở mỗi địa phương, ngăn ngừa tình trạng sử dụng đất đai bừa bãi, lãng phí và kém hiệu quả. Ngoài ra, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đất đai trở thành nguồn lực quan trọng, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước. Thứ ba, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch không gian vùng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị… tạo thành hệ thống quy hoạch đồng bộ, thống nhất, phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm của cả nước và từng địa phương. Điều này có nghĩa là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm của cả nước và ở từng địa phương. 2. Những sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật đất đai năm 2013 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Chương IV Luật đất đai năm 2013, bao gồm 17 điều (từ Điều 35 đến Điều 51). Tìm hiểu nội dung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật đất đai năm 2013, đặt trong mối quan hệ so sánh, đối chiếu với những quy định về vấn đề này của Luật đất đai năm 2003 cho thấy có một số sửa đổi, bổ sung chủ yếu sau đây: Thứ nhất, về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất So với Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 2) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 3) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; 4) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; 5) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.(8) Việc bổ sung này nhằm tạo sự thống nhất và tính kết nối giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh. Ngoài ra, Luật đất đai năm 2013 đã lược bỏ quy định về quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa của các xã không nằm trong quy hoạch phát triển đô thị. Theo đó, nội dung sử dụng đất của cấp xã được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều này có nghĩa là UBND cấp huyện lập quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện thì đồng thời lập cả quy hoạch sử dụng đất của cấp xã. Việc sửa đổi quy định này xuất phát từ lí do cơ bản sau đây: Việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa là công việc đòi hỏi tính chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao. Điều này đòi hỏi người lập quy hoạch sử dụng đất phải là người am hiểu sâu sắc về chuyên môn, kĩ thuật, nghiệp vụ của quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên trên thực tế, đội ngũ cán bộ cấp xã nói chung và cán bộ địa chính cấp xã nói riêng hầu như không có đủ năng lực, kiến thức và trình độ chuyên môn về quy hoạch sử dụng đất, vì vậy không thể thực hiện được công việc này hoặc thực hiện không có hiệu quả. Hơn nữa, để thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, lên đến hàng tỉ đồng mà năng lực tài chính của cấp xã không đáp ứng được. Thứ hai, về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trong Luật đất đai năm 2013, nguyên tắc này được quy định tại Điều 35 với những sửa đổi, bổ sung như sau: Một là bổ sung một trong những nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó là: “Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải đảm bảo tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế-xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã”.(9) Đây là bổ sung quan trọng bởi lẽ thực tiễn thi hành các quy định về quy hoạch sử dụng đất của Luật đất đai năm 2003 cho thấy các địa phương lập quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất và phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương mình. Do thiếu tính liên kết giữa các vùng, địa phương nên khó tránh khỏi tính bình quân trong quy hoạch sử dụng đất, mà điều dễ nhận thấy nhất là việc quy hoạch khu công nghiệp. Hiện nay, ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều xây dựng khu công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ở tỉnh nào khu công nghiệp cũng có tỉ lệ “lấp đầy” đạt 100%. Có không ít khu công nghiệp ở các tỉnh do không có lợi thế về điều kiện tự nhiên như xa các trung tâm kinh tế lớn, xa cảng biển, ga đường sắt, trình độ dân trí thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội nghèo nàn, thiếu đồng bộ v.v. nên tỉ lệ “lấp đầy” các khu công nghiệp đạt thấp, phần lớn đất đai tại đây bị bỏ hoang, hoá. Như vậy, có thể thấy “… quy hoạch sử dụng đất được lập theo đơn vị hành chính không đảm bảo tính kết nối liên vùng, không phát huy được thế mạnh của từng vùng và bảo đảm sự phát triển hài hoà giữa các vùng; quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện phân vùng chức năng sử dụng đất theo không gian mà mới chỉ chú ý đến việc phân bổ các chỉ tiêu loại đất”.(10) Việc bổ sung nguyên tắc này trong lập quy hoạch sử dụng đất sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đồng thời phát huy được những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương và khắc phục tình trạng lập quy hoạch sử dụng đất theo kiểu “phong trào”, không chú trọng đến yếu tố hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất đai. Hai là bổ sung quy định việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo một trong những nguyên tắc là không chỉ khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường mà còn đáp ứng đòi hỏi của thích ứng với biến đổi khí hậu (11). Một trong những thách thức mà hiện nay nhân loại đang phải đối mặt, đó là biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường thì Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu. Để đối phó với biến đổi khí hậu, nước ta đã xây dựng kịch bản về vấn đề này. Việc phòng, chống biến đổi khí hậu có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và bảo vệ môi trường, vì vậy Việt Nam không chỉ chuẩn bị các điều kiện vật chất, phương tiện, con người… mà còn phải quy hoạch quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của quá trình này. Ba là bổ sung nguyên tắc bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng-an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.(12) Sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường mang lại lợi ích thiết thực và giá trị xã hội to lớn cho cộng đồng. Vì vậy, việc bổ sung nguyên tắc này trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết và dễ nhận được sự đồng thuận của xã hội. Bốn là bổ sung nguyên tắc “quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, xét duyệt”(13) trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính thống nhất, tương thích giữa quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; giữa quy hoạch sử dụng đất của các ngành với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương và giữa quy hoạch sử dụng đất của địa phương với quy hoạch sử dụng đất của trung ương. Thứ ba, nếu như Luật đất đai năm 2003 có hai điều luật quy định chung về căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 22) và quy định chung về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 23) thì Luật đất đai năm 2013 quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất và nội dung quy hoạch sử dụng đất; căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất và nội dung kế hoạch sử dụng đất của từng cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở từng điều luật cụ thể. Theo đó, Điều 38 quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất và nội dung quy hoạch sử dụng đất; căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;(14) Điều 39 quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất và nội dung quy hoạch sử dụng đất; căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;(15) Điều 40 quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất và nội dung quy hoạch sử dụng đất; căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;(16) Điều 41 quy định căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất và nội dung quy hoạch sử dụng đất; căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất và nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh.(17) Quy định này của Luật đất đai năm 2013 mang tính khoa học hơn và thể hiện được một số đặc thù trong căn cứ, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời khắc phục tình trạng “Luật còn quy định chung về nguyên tắc, căn cứ và nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các cấp, do đó chưa thể hiện tính vĩ mô, định hướng của quy hoạch cấp trên và tính chi tiết, cụ thể của quy hoạch cấp dưới”.(18) Ngoài ra, khi so sánh giữa Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữa các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chúng ta có thể thấy một số điểm khác biệt như sau: Một là theo Luật đất đai năm 2013, một trong những căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh là dựa vào định mức sử dụng đất. Tuy nhiên, nội dung này không phải là một trong những căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Hai là trong Luật đất đai năm 2013, một trong những nội dung của quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh là xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng hoặc xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã hoặc xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng-an ninh trong kì quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia. Trong khi đó, nội dung của quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia lại không có vấn đề này. Ba là một trong những nội dung của quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia là xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong khi đó, một trong những nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đề cập là việc xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh; nội dung của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đề cập là việc xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; nội dung của quy hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh đề cập là xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng-an ninh trong kì quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia. Điều này cho thấy sự khác biệt giữa nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia với nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia hướng đến việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất đối với các loại đất (mang tính vĩ mô); quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh tập trung vào việc xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia hoặc trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu của cấp tỉnh, của cấp huyện và cấp xã. Bốn là điểm đáng chú ý của Luật đất đai năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất là quy định đối với quận có quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.(19) Quy định này góp phần đảm bảo tính bền vững, tránh gây xáo trộn của quy hoạch đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, đồng thời tiết kiệm kinh phí sử dụng vào việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất trong bối cảnh quy hoạch đô thị của UBND quận đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt và triển khai thực hiện. Thứ tư, Luật đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung quy định về kì kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Luật  đất  đai năm 2003 quy định kì kế hoạch sử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn là 5 năm.(20) Trong Luật đất đai năm 2013, quy định này được sửa đổi như sau: “Kì kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kì kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện lập hàng năm”.(21) Điều này nhằm nâng cao tính khả thi của kì kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện lập. Thứ năm, bên cạnh việc kế thừa nội dung của Luật đất đai năm 2003 về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định Bộ tài nguyên và môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; cơ quan quản lí đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp UBND cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.(22) Điều này góp phần tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lí đất đai các cấp trong việc giúp Chính phủ và UBND các cấp thực hiện quản lí nhà nước về đất đai. Thứ sáu, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trực tiếp tác động đến việc sử dụng đất của người dân và tiềm ẩn nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống, sản xuất của họ; bởi lẽ, do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước phân định mục đích sử dụng đất, chuyển  đổi mục  đích sử  dụng đất.  Vì vậy, để đảm bảo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với mong muốn, lợi ích hợp pháp của người dân qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, pháp luật đất đai đề cập nội dung lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2003 quy định vấn đề này trong một khoản (khoản 5 Điều 25), với phạm vi lấy ý kiến đóng góp hạn chế, đó là chỉ thực hiện đối với quy hoạch sử dụng đất của xã không nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị được lập chi tiết gắn với thửa đất. Trong Luật đất đai năm 2013, nội dung này được quy định thành điều luật riêng (Điều 45) và việc lấy ý kiến được thực hiện ở tất cả hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, với quy định cụ thể về hình thức, nội dung và thời hạn lấy ý kiến nhân dân. Điều này cho thấy Nhà nước rất coi trọng việc tham vấn ý kiến người dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời tạo cơ sở pháp lí xác lập trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tham vấn ý kiến của người dân khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ bảy, để đảm bảo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mang tính khoa học, tính thống nhất, tính hợp lí và tính khả thi, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định về thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với những nội dung như sau: Một là Thủ tướng Chính phủ thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm giúp hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hai là Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng-an ninh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Cơ quan quản lí đất đai ở trung ương có trách nhiệm giúp hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ba là chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cơ quan quản lí đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm giúp hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bốn là nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 1) Cơ sở pháp lí, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất; 2) Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của quốc gia và địa phương; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 3) Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường; 4) Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất. Năm là nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 1) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; 2) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; 3) Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Thứ tám, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định về tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, theo đó: 1) Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2) Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Như vậy, việc bổ sung quy định về tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ giúp tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ chín, Luật đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể hơn trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 48). Đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận thông tin đất đai. Thứ mười, về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Luật đất đai năm 2013 có những sửa đổi, bổ sung như sau: Một là Luật đất đai năm 2013 bổ sung nội dung Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ quốc phòng, Bộ công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định. Hai là trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch, được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. Điều này tạo cơ sở pháp lí để người sử dụng đất được thực hiện các quyền do pháp luật đất đai quy định. Ba là diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, huỷ bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, huỷ bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, huỷ bỏ hoặc có điều chỉnh, huỷ bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, huỷ bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đây là sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm xử lí tình trạng quy hoạch sử dụng đất “treo” đã tồn tại trong nhiều năm qua ở nước ta, gây khó khăn cho quá trình sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực quy hoạch, đồng thời nâng cao tính khả thi đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất được ghi nhận trong pháp luật đất đai hiện hành. Bốn là khi kết thúc kì quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kì tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Thứ mười một, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định về báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, đề cập trách nhiệm báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cơ quan nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kế hoạch sử dụng đất kì đầu phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kì kế hoạch sử dụng đất; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kì quy hoạch sử dụng đất phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kế hoạch sử dụng đất kì cuối và báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kì quy hoạch sử dụng đất. Điều này góp phần đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Thứ mười hai, Luật đất đai năm 2013 bổ sung quy định về giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành(23)./.  ĐỖ VIỆT CƯỜNG[1] [1] Thạc sĩ luật học, Khoa luật, Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1).Xem: Khoản 2 Điều 3 Luật đất đai năm 2013.   (2).Xem: Khoản 3 Điều 3 Luật đất đai năm 2013.   (3).Xem: Khoản 1 Điều 37 Luật đất đai năm 2013.   (4). ì kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kì kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh là 5 năm. ế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm (khoản 2 Điều 37 Luật đất đai năm 2013).   (5).Xem: Khoản 1 Điều 13 Luật đất đai năm 2013.   (6). Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 14 Luật   đất đai năm 2013).   (7). Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất (khoản 1 Điều 6 Luật đất đai năm 2013).   (8).Xem: Điều 36 Luật đất đai năm 2013.   (9).Xem: Khoản 2 Điều 35 Luật đất đai năm 2013. (10). Đến cuối năm 2011 đã có 11 quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 9 quy hoạch xây dựng vùng dọc theo các tuyến đường cao tốc đang lập. Xem: Bộ tài nguyên và môi trường, Báo cáo số 193/BC-BTNMT về tổng k ết tình hình thi hành Luật đất đai 2003 và định hướng sửa đổi Luật đất đai, ngày 06/9/2012, tr. 14.   (11).Xem: Khoản 4 Điều 35 Luật đất đai năm 2013. (12).Xem: Khoản 7 Điều 35 Luật đất đai năm 2013. (13).Xem: Khoản 8 Điều 35 Luật đất đai năm 2013. (14).Xem: Điều 38 Luật đất đai năm 2013.   (15).Xem: Điều 39 Luật đất đai năm 2013. (16).Xem: Điều 40 Luật đất đai năm 2013. (17).Xem: Điều 41 Luật đất đai năm 2013.   (18).Xem: Bộ tài nguyên và môi trường, tlđd, tr.15. (19).Xem: Khoản 5 Điều 40 Luật đất đai năm 2013. (20).Xem: Khoản 2 Điều 24 Luật đất đai năm 2003. (21).Xem: Khoản 2 Điều 37 Luật đất đai năm 2013. (22).Xem: Điều 42 Luật đất đai năm 2013. (23).Xem: Điều 51 Luật đất đai năm 2013.    
1. Thực trạng về bảo vệ quyền làm mẹ trong pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội 1.1. Bảo vệ quyền làm mẹ cho lao động nữ trong pháp luật lao động Lao động nữ được xác định là đối tượng thuộc nhóm lao động đặc thù. Do đó, pháp luật lao động có những quy định riêng nhằm đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho lao động nữ trên cơ sở có tính đến những yếu tố khác biệt về sức khoẻ, trách nhiệm xã hội cũng như thiên chức riêng của lao động nữ. Bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ trong đời sống hiện đại luôn gắn với môi trường lao động để người phụ nữ có được những điều kiện cần thiết trong việc thực hiện vai trò của mình. Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ) đặc biệt chú trọng, quan tâm đến quyền thiêng liêng đó của người phụ nữ bằng việc dành riêng một chương (Chương X) quy định về lao động nữ nhằm hướng tới việc đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc cho lao động nữ gắn với quyền làm mẹ thông qua việc xác định chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và các quyền của lao động nữ khi mang thai, sinh con. Thứ nhất, về việc làm Điều 160 BLLĐ quy định không được sử dụng lao động nữ đối với công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Bộ y tế ban hành; công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước; công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ. Việc xác định những công việc này đã giới hạn phạm vi công việc sử dụng lao động nữ nhằm hướng tới sự bảo vệ lao động nữ cho việc thực hiện chức năng làm mẹ. Từ góc độ tiếp cận bảo vệ lao động nữ, đây là quy định đảm bảo sự công bằng được quy định không chỉ trong pháp luật quốc tế mà pháp luật của hầu hết các quốc gia. Trong trường hợp lao động nữ đang thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại thì từ khi mang thai tháng thứ 7 sẽ được chuyển làm công việc nhẹ nhàng hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc mà vẫn hưởng đủ lương (khoản 2 Điều 155 BLLĐ). Chủ sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đối tượng đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Khi lao động nữ mang thai và đặc biệt là sinh con họ phải cần khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định để thực hiện chức năng sinh đẻ và hồi phục, tái tạo sức lao động. Thực tế cho thấy sau khi nghỉ sinh con, nguy cơ mất việc làm của lao động nữ dễ xảy ra. NSDLĐ cần người thay thế vị trí làm việc của lao động nữ nghỉ thai sản để duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, khi lao động nữ quay trở lại làm việc họ thường mất khoảng thời gian nhất định mới bắt nhịp được với công việc mà trước đây họ đã làm, khó khăn này càng đẩy nguy cơ mất việc làm của lao động nữ sau khi sinh cao hơn. Vì vậy, Điều 158 BLLĐ quy định lao động nữ được đảm bảo việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ sinh con (dù nghỉ 6 tháng theo giới hạn của quy định pháp luật hoặc nghỉ thêm); trường hợp việc làm cũ không còn thì NSDLĐ phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Thứ hai, về quyền tạm hoãn, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai Nhằm bảo vệ sức khoẻ cho lao động nữ trong trường hợp lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc, Điều 156 BLLĐ quy định: “Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động…”. Bên cạnh đó, để tránh trường hợp NSDLĐ chấm dứt hợp đồng lao động vì những lí do liên quan đến thực hiện thiên chức của lao động nữ khiến lao động nữ mất việc làm, khoản 3 Điều 155 BLLĐ cũng quy định NSDLĐ không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lí do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều NSDLĐ cố tình thực hiện trái quy định pháp luật với những cách thức tinh vi, dấu hiệu không rõ ràng, khó xác định và xử lí như không kí hợp đồng lao động như: Kí hợp đồng ngắn hạn đối với lao động nữ để dễ dàng chấm dứt hợp đồng lao động, nhất là sau khi lao động nữ nghỉ thai sản; hoặc kí hợp đồng với những điều khoản bất lợi cho lao động nữ, đặc biệt khi họ có thai, sinh con. Tình trạng doanh nghiệp vi phạm quy định về hợp đồng lao động đối với lao động nữ xảy ra khá nhiều. Theo kết quả khảo sát tại bốn tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà năm 2011 có tới 80% số doanh nghiệp vi phạm. Riêng tỉnh Khánh Hoà có khoảng 20.000 lao động làm việc từ 3 tháng trở lên nhưng chưa được kí hợp đồng lao động, trong đó có đến 80% là lao động nữ.(1)   Thứ ba, về bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động Để đảm bảo sức khoẻ cho lao động nữ, khoản 3 Điều 154 BLLĐ quy định tại đơn vị làm việc, NSDLĐ phải bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp cho lao động nữ. Đây là quy định bắt buộc đối với bất kì doanh nghiệp nào có sử dụng lao động nữ. Việc cấm sử dụng lao động nữ làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục(2) cũng được quy định nhằm đảm bảo quyền làm mẹ cho lao động nữ. Bên cạnh đó, quy định các tiêu chí về tiếng ồn, độ rung, nóng, bụi,… để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh. Thực tế cho thấy ở Việt Nam, việc đảm bảo môi trường làm việc đối với NLĐ nói chung và lao động nữ nói riêng còn rất nhiều hạn chế. Theo thống kê của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2011 có khoảng 56.2% lao động nữ làm việc trong môi trường tiếng ồn, rung, 55% làm việc trong môi trường nóng, bụi, 24.6% làm việc trong môi trường có  chất  độc, 12.9% công việc nặng nhọc,  trong đó có những công việc cấm lao động nữ..(3) Hơn 50% doanh nghiệp không có buồng tắm riêng, chỗ thay quần áo cho lao động nữ, các điều kiện tối thiểu nhất như nhà vệ sinh, buồng thay quần áo, nhà tắm dành cho nữ đều còn rất hạn chế, thiếu nước sạch.(4) NSDLĐ có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế cho NLĐ theo quy định pháp luật BHXH, pháp luật bảo hiểm y tế. Hướng tới việc đảm bảo điều kiện làm việc nhằm bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ, pháp luật hiện hành cũng quy định nghĩa vụ của NSDLĐ trong việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ (khoản 4 Điều 154 BLLĐ). Thực hiện theo quy định của pháp luật, nhiều đơn vị, địa phương đã có những hình thức đa dạng hoá công tác chăm lo nhà trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp. Điển hình như ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương có nơi đã tổ chức thành công mô hình công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp xây dựng và quản lí nhà trẻ, mẫu giáo cho con của nữ công nhân, lao động.(5) Thứ tư, về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi Điều 155 BLLĐ quy định rõ NSDLĐ không được sử dụng lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 (hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa. Đồng thời, pháp luật cũng quy định về thời gian nghỉ ngơi của lao động nữ ngoài những quy định chung đối với NLĐ: “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”. Trên thực tế, tình trạng vi phạm quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi diễn ra phổ biến đối với lao động nữ. Theo khảo sát của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, năm 2011 thành phố Hà Nội có trên 60% số lao động nữ phải làm thêm quá 4 giờ/ngày. Quy định cho NLĐ nữ nghỉ mỗi ngày 30 phút hầu như không được thực hiện trên thực tế, không trả lương cho lao động nữ trong thời gian này nếu họ không nghỉ. Quy định nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi hầu như ít được thực hiện, đặc biệt ở các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo dây chuyền.(6) Một nội dung quan trọng thể hiện việc bảo vệ quyền làm mẹ đối với lao động nữ đó là việc quy định NLĐ nữ được nghỉ thai sản (Điều 157 BLLĐ). Theo đó, khi mang thai hoặc thực hiện các biện pháp tránh thai hoặc chăm sóc con ốm, lao động nữ được nghỉ trong khoảng thời gian nhất định tuỳ từng trường hợp. Chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm tạo điều kiện đảm bảo quyền nghỉ ngơi cho lao động nữ trong trường hợp này. Đối với trường hợp sinh con, thời gian lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp sinh đôi trở lên, mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Trong thời gian này, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật BHXH. Nhằm bảo vệ quyền làm mẹ với những trường hợp có nhu cầu nghỉ thêm ngoài thời gian luật định, pháp luật cũng cho phép lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với NSDLĐ. Quy định này đã tạo điều kiện cho những lao động nữ sức khoẻ yếu sau khi sinh hoặc con yếu có thêm thời gian nghỉ, chăm sóc con. Lao động nữ có thể xin nghỉ không hưởng lương mà không bị giới hạn thời gian miễn là được sự đồng ý của chủ sử dụng lao động. Ngược lại, luật cũng cho phép lao động nữ đi làm trở lại trước thời hạn nghỉ thai sản nếu có nhu cầu song có kèm những điều kiện nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người mẹ như phải có xác nhận của cơ quan y tế về việc đi làm sớm trở lại không có hại cho sức khoẻ NLĐ và ít nhất lao động nữ đã nghỉ 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương do chủ sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định. Thứ năm, về xử lí kỉ luật đối với lao động nữ trong thời gian mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ Pháp luật lao động quy định NSDLĐ không được phép xử lí kỉ luật lao động nữ trong thời gian họ thực hiện chức năng sinh đẻ và nuôi con, không được sa thải lao động nữ vì lí do liên quan đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của họ. Theo đó, dù NLĐ nữ có hành vi vi phạm kỉ luật, kể cả đến mức phải bị “sa thải” thì trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ cũng không bị xử lí kỉ luật. Khi hết thời gian quy định trên mà thời hiệu xử lí kỉ luật đã hết thì NSDLĐ được kéo dài thời hiệu xử lí kỉ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian.   1.2. Bảo vệ quyền làm mẹ trong pháp luật BHXH Khi tham gia quan hệ lao động, NSDLĐ và NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc (trong phạm vi áp dụng); theo đó NLĐ phải trích đến 8% thu nhập của mình, NSDLĐ phải đóng 18% quỹ tiền lương của người tham gia bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm để hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định. Mức đóng góp này không có sự phân biệt giữa lao động nam và lao động nữ nhằm tương trợ cộng đồng, chia sẻ rủi ro. Nói cách khác, bảo vệ quyền làm mẹ trong pháp luật BHXH xác định nghĩa vụ đối với cả lao động nam và nữ song việc hưởng thụ được chủ yếu xác định đối với lao động nữ và thực hiện chủ yếu qua chế độ hưởng bảo hiểm thai sản và chế độ nghỉ chăm sóc con ốm. Thứ nhất, về chế độ nghỉ để chăm sóc con ốm Chế độ bảo hiểm đối với NLĐ nữ chăm sóc con ốm ra đời cùng với sự ra đời của BHXH. Quan niệm lúc đầu là người phụ nữ phải chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc con và xem chế độ này như là sự ưu tiên đặc biệt đối với lao động nữ. Vì vậy, về nguyên tắc chung, đối tượng hưởng bảo hiểm chỉ bao gồm những người mẹ nghỉ việc để chăm sóc con ốm và chỉ trong những trường hợp đặc biệt như mẹ chết, con ở với bố do mẹ đi công tác… thì việc trợ cấp mới có thể được thực hiện cho người bố. Về sau, các quan niệm này đã thay đổi, chế độ bảo hiểm chăm sóc con ốm được áp dụng chung cho cả lao động nam và nữ. Tuy nhiên trên thực tế, khi con ốm đau, hầu hết lao động nữ (người mẹ) là người được ưu tiên nghỉ việc để chăm sóc con ốm. -   Về điều kiện hưởng: Khoản 2 Điều 22 Luật BHXH quy định để được hưởng trở cấp khi nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, NLĐ phải thoả mãn 2 điều kiện: 1) Có con (con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận) dưới 7 tuổi bị ốm đau; 2) NLĐ phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định. -   Về thời gian nghỉ, thời gian hưởng bảo hiểm: Thời gian nghỉ khi NLĐ chăm sóc con ốm được tính theo ngày làm việc và phụ thuộc vào độ tuổi của con ốm. Theo quy định tại Điều 24 Luật BHXH, NLĐ được nghỉ việc, hưởng bảo hiểm tối đa 20 ngày/năm nếu con dưới 3 tuổi và tối đa 15 ngày/năm nếu con từ đủ 3 tuổi đến 7 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định với thời gian như trên. Nhìn  chung,  khoảng thời gian pháp  luật cho phép lao động nữ nghỉ việc để chăm sóc con ốm như trên là phù hợp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với những trường hợp trẻ bị mắc các bệnh cần điều trị dài ngày (bệnh tim, bệnh lao phổi,…) thì khoảng thời gian này là quá ngắn. Đối với trường hợp NLĐ bị ốm đau, pháp luật cũng đã chia làm hai loại thời gian nghỉ đó là trường hợp ốm đau thông thường và trường hợp mắc các bệnh cần điều trị dài ngày. Nên chăng pháp luật cũng quy định về thời gian nghỉ của NLĐ khi chăm sóc con mắc các bệnh cần điều trị dài ngày cho thật hợp lí để đảm bảo chế độ này thực sự có ý nghĩa trong đời sống của NLĐ, đặc biệt là lao động nữ trong việc bảo vệ quyền làm mẹ. - Về mức hưởng: Mức trợ cấp bảo hiểm khi nghỉ việc để chăm sóc con ốm được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 25 Luật BHXH. Theo đó, mức trợ cấp đối với NLĐ trong trường hợp nghỉ việc chăm sóc con ốm đau bằng 75% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ trước khi nghỉ việc. Như vậy, có thể thấy các quy định về bảo hiểm ốm đau đối với NLĐ nữ đều hướng tới mục đích tạo điều kiện cho người mẹ có thời gian chăm sóc con cái tốt hơn và trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm, NLĐ vẫn có trợ cấp để trang trải cuộc sống gia đình. Luật BHXH đã có nhiều quy định tiến bộ so với các quy định trước như: Lao động nữ được hưởng trợ cấp khi nghỉ chăm sóc con ốm chỉ cần có con dưới 7 tuổi ốm đau mà không phân biệt gia đình có bao nhiêu con và con thứ mấy; tách chế độ bảo hiểm đối với lao động nữ khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình khỏi chế độ ốm đau và đưa những quy định về chế độ này sang chế độ bảo hiểm thai sản. Về cơ bản, các quy định trong Luật BHXH về chế độ nghỉ để chăm sóc con ốm là hợp lí và mang lại ý nghĩa thiết thực cho lao động nữ. Năm 2011, BHXH đã lần lượt giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau cho khoảng 2,24 triệu lao động nữ, tăng 8,5% so với năm 2010.(7) Thứ hai, về chế độ bảo hiểm thai sản -  Đối  tượng  hưởng:  Theo  quy  định tại Điều 27 Luật BHXH và Nghị định của Chính phủ số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm bắt buộc, đối tượng hưởng bảo hiểm thai sản gồm những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (như cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, công nhân quốc phòng, công an nhân dân…) và những người hưởng lương theo hợp đồng lao động (với hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên) theo quy định của BLLĐ. Trong quá trình thực thi chế độ bảo hiểm thai sản, số lao động nữ tham gia BHXH và được hưởng bảo hiểm thai sản ngày càng tăng cho thấy chế độ này đã và đang bảo vệ tốt quyền làm mẹ của lao động nữ. Số tiền chi trả hàng năm và số lượt hưởng bảo hiểm thai sản tăng đều. Nếu như trước năm 1997, bảo hiểm thai sản trợ cấp với số tiền là 125 tỉ đồng thì năm 1998 là 160 tỉ đồng, năm 2000 là 190 tỉ đồng.(8) Số lao động nữ tham gia BHXH năm 2011 là 5,037 triệu người, tăng 3,36% so với năm 2010. Trong đó, BHXH đã giải quyết chế độ thai sản cho 875.000 lượt người, tăng 28,15% so với năm 2010.(9) Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chế độ bảo hiểm thai sản nói riêng và BHXH nói chung vẫn chưa có độ bao phủ cao, chưa bảo vệ được những đối tượng làm công việc không ổn định, làm việc theo hợp đồng dưới 3 tháng. Riêng chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với bảo hiểm bắt buộc mà không có sự nới rộng cho các đối tượng được phép tham gia bảo hiểm tự nguyện. Pháp luật cũng chưa đề cập trường hợp lao động nam cũng được hưởng chế độ chăm sóc vợ, con khi người vợ sinh con, nuôi con nuôi hoặc thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình mặc dù quy định đối tượng tham gia chế độ thai sản gồm cả nam và nữ với mức đóng vào quỹ này là như nhau. Bên cạnh đó, trên thực tế, đối tượng hưởng bảo hiểm thai sản chủ yếu vẫn là công chức, quân nhân và lao động ở khu vực nhà nước (chiếm khoảng 80% số người tham gia BHXH) còn tỉ lệ lao động khu vực tư nhân tham gia và hưởng bảo hiểm thai sản vẫn còn khá hạn chế. - Điều kiện hưởng: Theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH, khoản 1 Điều 14 Nghị định của Chính phủ số 152/2006/NĐ-CP và phần II Mục B Thông tư của Bộ lao động, thương binh và xã hội số 03/2007/TT-BLĐTBXH(10) để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản, những đối tượng hưởng phải đáp ứng các điều kiện: 1) Tham gia đóng BHXH bắt buộc; 2) Phải thuộc một trong các trường hợp: Lao động nữ mang thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu; lao động nữ sinh con; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi; NLĐ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. Riêng đối với trường hợp lao động nữ sinh con và NLĐ nhận nuôi con sơ sinh phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sơ sinh.(11) Như vậy, pháp luật đã quy định khá chặt chẽ về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con và nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, khắc phục được tình trạng lạm dụng để hưởng chế độ. Tuy nhiên, quy định này cũng còn bất hợp lí ở chỗ: Trường hợp NLĐ nữ đã nhiều năm đóng BHXH nhưng khi mang thai do thai không bình thường phải nghỉ dưỡng thai dài ngày hoặc do đơn vị khó khăn phải ngừng việc dài ngày thì không đủ điều kiện về thời gian như trên để hưởng chế độ thai sản khi sinh con, trong khi quá trình tham gia BHXH của họ lâu năm hơn NLĐ mới chỉ tham gia BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi nghỉ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi. Ngoài ra, khoản 2 Điều 28 Luật BHXH cũng chưa quy định cụ thể việc NLĐ phải đóng BHXH đủ 6 tháng liên tục hay chỉ cần 6 tháng cộng dồn trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản. Ngoài yêu  cầu  về  điều  kiện  nội  dung, NLĐ nữ cũng phải đáp ứng yêu cầu về thủ tục để được hưởng bảo hiểm thai sản. Cụ thể, trong thời gian mang thai, lao động nữ phải có phiếu khám thai, có giấy xác nhận đối với người mang thai bệnh lí, thai không bình thường, sảy thai, thai chết lưu của cơ sở y tế có thẩm quyền. Khi sinh con, lao động nữ phải có giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con. Trong trường hợp sau khi sinh con mà con bị chết thì phải có giấy xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở y tế nơi sinh (nơi đăng kí hộ khẩu thường trú); nếu đã khai sinh mà con chết hoặc trường hợp mẹ chết thì phải có giấy chứng tử, giấy xác nhận của NSDLĐ về điều kiện làm việc đối với NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… - Về thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản: Thời gian hưởng chế độ khi khám thai được quy định tại Điều 29 Luật BHXH. Theo đó, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lí hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai, không bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Quy định này phù hợp với quy định của Tổ chức lao động thế giới (ILO) và Tổ chức y tế thế giới (quy định người mẹ phải khám thai tối thiểu 5 lần). Tuy nhiên, thời gian mỗi lần khám thai chỉ 2 ngày đối với trường hợp ở xa cơ sở y tế như vậy là chưa hợp lí, không đủ thời gian để lao động nữ thực hiện các thủ tục cần thiết vì thời gian đi lại, nghỉ ngơi, đặc biệt là đối với các cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa rất khó khăn và tốn thời gian. Thời gian hưởng chế độ nạo, hút, sảy thai hoặc thai chết lưu được quy định tại Điều 30 Luật BHXH. Sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu gây ảnh hưởng rất lớn đến thể chất cũng như tinh thần của người phụ nữ. Để giúp NLĐ nữ nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, sớm ổn định nhịp sinh học của cơ thể, pháp luật hiện hành quy định thời gian nghỉ phụ thuộc vào tuổi thai; theo đó, thai nhi càng lớn thì việc ảnh hưởng đến người mẹ càng nhiều, vì thế thời gian phục hồi sức khoẻ lâu hơn. Cụ thể, NLĐ nữ được nghỉ việc hưởng trợ cấp 10 ngày nếu thai dưới 1 tháng, 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, 40 ngày nếu thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định tại Điều 31 Luật BHXH. Theo đó, NLĐ nữ khi sinh con được hưởng chế độ thai sản là 4 tháng nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường, 5 tháng nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, BLLĐ năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 quy định lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh là 6 tháng, với thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng (Điều 157). Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Điều 157 cũng quy định hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với NSDLĐ. Như vậy, với thời hạn nghỉ sinh con được kéo dài, người phụ nữ sẽ có điều kiện để làm tốt quyền làm mẹ của mình, đảm bảo cho sự khoẻ mạnh của cả người mẹ và trẻ em. Mặt khác, lao động nữ cũng có thể đi làm trước thời hạn nghỉ sinh con theo quy định của Điều 157 BLLĐ năm 2012 với điều kiện có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của NLĐ và được NSDLĐ đồng ý; lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng. Tuy nhiên, quy định này của BLLĐ dù mới được sửa đổi nhưng vẫn còn điểm chưa hợp lí. Luật đã khống chế thời gian nghỉ trước khi sinh của lao động nữ là không quá 2 tháng và phải nghỉ hưởng chế độ ít nhất 4 tháng nên chăng cần xoá bỏ quy định về điều kiện phải có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của NLĐ. Đối với trường hợp sinh xong mà người mẹ chết thì theo quy định tại Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, nếu chỉ có mẹ tham gia BHXH thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản của mẹ cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi; nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH hoặc chỉ có cha tham gia BHXH thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi được quy định cụ thể tại Điều 34 Luật BHXH, theo đó NLĐ nam hay nữ nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi và pháp luật không khống chế số con nuôi sơ sinh. Theo quy định tại Điều 33 Luật BHXH, NLĐ nữ khi đặt vòng tránh thai được nghỉ việc 7 ngày, khi thực hiện các biện pháp triệt sản được nghỉ 15 ngày, tính cả ngày nghỉ, nghỉ tết và ngày nghỉ hàng tuần. Ngoài thời gian nghỉ ở các trường hợp trên, Điều 37 Luật BHXH còn quy định lao động nữ chưa phục hồi sức khoẻ sau thời gian hưởng chế độ bị sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, sinh con thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Thời gian nghỉ từ 5 ngày đến 10 ngày trên một lần trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung, do NSDLĐ và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. - Về mức bảo hiểm thai sản: Có hai loại trợ cấp là trợ cấp thay lương và trợ cấp một lần, tuỳ từng trường hợp mà NLĐ được hưởng một hoặc cả hai loại trợ cấp này. Trợ cấp thay lương là khoản tiền do cơ quan BHXH trả cho NLĐ trong thời gian nghỉ hưởng thai sản nhằm giữ cân bằng về thu nhập, giúp NLĐ đảm bảo cuộc sống, từ đó giúp họ nhanh chóng phục hồi sức khoẻ và ổn định tâm sinh lí. Theo Điều 35 Luật BHXH, mức hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã đóng BHXH. Trợ cấp một lần là khoản trợ cấp mà quỹ BHXH trả cho NLĐ khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 4 tháng tuổi cùng với khoản trợ cấp thay lương. Khoản trợ cấp này ra đời với mục đích giúp NLĐ đủ điều kiện vật chất để nuôi con vì khi sinh con, nhận nuôi con nuôi sơ sinh, NLĐ cần phải sắm sửa những vật dụng cần thiết cho việc nuôi con nhỏ nên chi phí tăng lên đột xuất. Như vậy, pháp luật đã rất “ưu ái” trong việc bảo vệ quyền làm mẹ của NLĐ nữ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chi trả mức trợ cấp không đúng với ý nghĩa của Luật bởi tiền lương, tiền công đóng BHXH quy định là tiền lương danh nghĩa (không phải thu nhập lương), tiền lương này thường chỉ bằng 50% thu nhập lương. Do vậy, khi lao động nữ nghỉ thai sản thì thu nhập bị giảm khá nhiều so với thu nhập khi làm việc, trong khi lúc này NLĐ cần rất nhiều khoản chi phí. Bên cạnh đó, việc nợ lương của NSDLĐ đang rất phổ biến, tạo ra sự thất thu khá lớn cho quỹ bảo hiểm thai sản nói riêng và quỹ BHXH nói chung đồng thời hạn chế quyền hưởng bảo hiểm thai sản của các lao động nữ. Tính riêng năm 2010, nợ đọng BHXH diễn ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước, chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp với số tiền là 1.723 tỉ đồng, bằng 3,4% số phải thu.(12) Các doanh nghiệp thường xảy ra tình trạng không nộp BHXH đúng thời hạn theo quy định hoặc chậm nộp để nợ kéo dài. Nhiều doanh nghiệp khai báo số lao động tham gia BHXH còn thấp so với số lao động thực tế đơn vị sử dụng, không đóng bảo hiểm cho nhân viên. Ngoài ra, doanh nghiệp chỉ kí hợp đồng với NLĐ theo thời vụ hoặc dưới 3 tháng nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, thậm chí có đơn vị sử dụng lao động chỉ đăng kí BHXH cho NLĐ với mức lương thấp hơn so với mức lương thực tế. Ví dụ điển hình là Công ti trách nhiệm hữu hạn công nghiệp TS-ARITS (khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với 100% vốn Hàn Quốc, hoạt động từ năm 2002 với trên 400 công nhân trong đó, 60 - 70% là lao độngnữ. Do hoạt động không hiệu quả, năm 2009, công ti bị phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn với món nợ BHXH đã thu từ công nhân trên 2,8 tỉ đồng và NLĐ bị mất việc làm. Trong giai đoạn từ 2007 - 2009 có hơn 100 nữ công nhân lao động sinh con nhưng do công ti nợ BHXH nên mọi chế độ thai sản của họ không được cơ quan chức năng chi trả. Cho đến năm 2011, khi Công ti hoàn tất mọi thủ tục phá sản và trả nợ cho BHXH tỉnh, BHXH của công nhân tại công ti trước đây bị nợ đọng đã được chốt sổ và trợ cấp thai sản cho nữ lao động đã làm việc tại doanh nghiệp trong thời gian từ 2007 - 2009 mới được chi trả.(13)   2. Một số kiến nghị nhằm đảm bảo quyền làm mẹ trong pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội 2.1. Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm đảm bảo quyền làm mẹ Thứ nhất, cần ban hành văn bản cụ thể hoá, giải thích, hướng dẫn thực hiện BLLĐ năm 2012 nhằm giúp việc hiểu và áp dụng pháp luật, đặc biệt là quy định về lao động nữ được dễ dàng, chính xác bởi một số quy định về lao động nữ của BLLĐ còn mang tính chất nguyên tắc và chưa rõ ràng. Cụ thể: Một là quy định cụ thể, rõ ràng những trường hợp xác định là “thời giờ làm việc có hưởng lương”, trong đó cần bao gồm những trường hợp: 1) Thời gian nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi và 2) Thời giờ nghỉ ngơi mỗi ngày 30 phút đối với NLĐ nữ trong thời gian hành kinh. Hai là quy định về việc xử lí vi phạm trong lĩnh vực lao động, cụ thể là xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có những quy định cụ thể về xử lí vi phạm đối với lao động nữ như: Hợp đồng lao động với những điều khoản bất lợi, hạn chế quyền làm mẹ, làm vợ của NLĐ nữ; hành vi không nhận lại NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động vì lí do “NLĐ nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ dẫn của thầy thuốc”… Thứ hai, cần nâng cao các biện pháp nhằm thực thi hiệu quả quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền làm mẹ của lao động nữ. Cụ thể: Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của BLLĐ nói chung và quy định pháp luật về lao động nữ nói riêng nhằm đảm bảo quyền làm mẹ của lao động nữ. Có thể thấy, tuyên truyền pháp luật là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao ý thức pháp luật cho NLĐ và NSDLĐ. Hiện nay, mức độ hiểu biết pháp luật lao động của lao động nữ còn hạn chế. Do đó, họ không nắm được quyền lợi của mình để đòi hỏi hoặc không biết cách đòi lại quyền lợi cho mình khi bị xâm hại. Vì vậy, công tác tuyên truyền là biện pháp quan trọng, cơ bản để NLĐ, đặc biệt là lao động nữ tự có ý thức và có khả năng bảo vệ bản thân, trong đó có quyền làm mẹ. Hoạt động tuyên truyền có thể thực hiện qua nhiều cách thức khác nhau như tuyên truyền khi họ học tập ở các trung tâm đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các chuyên mục tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật cho lao động nữ… Hai là nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ lao động nữ về quyền làm mẹ. Công đoàn là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, tổ chức công đoàn còn yếu và hoạt động thiên về phúc lợi, vai trò bảo vệ lợi ích kinh tế, quyền lợi của NLĐ tại nơi làm việc chưa thực sự được chú trọng. Do đó, cần đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn và có sự thắt chặt mối liên kết giữa các cấp công đoàn nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất việc đại diện và bảo vệ lợi ích của NLĐ, trong đó có lao động nữ. Ba là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm pháp luật về lao động nữ trong nhiệm vụ bảo vệ quyền làm mẹ của đối tượng này. Cần ban hành quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ của thanh tra viên lao động và có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo trình độ chuyên môn cho họ. Xây dựng các quy định cụ thể và thống nhất về trình tự thanh tra, ban hành quy chế kiểm tra, đánh giá chất lượng thanh tra viên định kì và có chế tài xử lí nghiêm khắc đối với những thanh tra viên vi phạm. Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện BLLĐ nói chung, các quy định về lao động nói riêng, đặc biệt là lao động nữ tại các địa phương, tập đoàn, tổng công ti, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm.   2.2. Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền làm mẹ Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật về BHXH ốm đau và thai sản. Một là về chế độ bảo hiểm ốm đau: Cần bổ sung quy định về thời gian nghỉ chăm sóc con ốm đối với trường hợp trẻ bị mắc các bệnh cần điều trị dài ngày căn cứ vào yêu cầu điều trị. Việc tính toán đưa ra những giới hạn nhất định đối với khoảng thời gian này là cần thiết dựa trên sự đóng góp ý kiến của cơ quan BHXH và cơ quan y tế. Hai là về chế độ bảo hiểm thai sản: Cần bổ sung quy định về đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản. Cụ thể, trong trường hợp người vợ sinh mà cả hai vợ chồng cùng đóng BHXH thì có thể quy định người chồng cũng được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản trong một khoảng thời gian (5 ngày) để chăm sóc vợ khi sinh con, giảm gánh nặng cho người phụ nữ. Pháp luật nhiều nước trên thế giới đã đề cập thời gian nghỉ của người cha như Anh, Thuỵ Điển,… với xu hướng cân bằng thời gian nghỉ của cha và mẹ để đảm bảo cho việc chăm sóc con tốt và giảm áp lực cho người phụ nữ sau sinh. Bên cạnh đó, Nhà nước nên đưa ra các chính sách và từ đó thể chế trong quy định pháp luật về bảo hiểm tự nguyện dành cho chế độ thai sản, đáp ứng nhu cầu tham gia của các đối tượng không thuộc diện bắt buộc. Đây cũng là cách để độ bao phủ của BHXH được mở rộng, cùng với đó, quyền làm mẹ vốn là quyền thiêng liêng của bất kì phụ nữ nào cũng cần được pháp luật bảo vệ trong xu thế công bằng. Đối với trường hợp NLĐ có nhiều năm đóng BHXH nhưng khi mang thai do thai không bình thường phải nghỉ dưỡng thai dài ngày hoặc do đơn vị gặp khó khăn phải ngừng việc dài ngày nên không đủ thời gian đóng tối thiểu, có thể quy định NLĐ đã đóng BHXH bắt buộc từ một số năm cụ thể trở lên (có thể là “từ 5 năm trở lên”) thì không áp dụng điều kiện có đóng BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Cần làm rõ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật BHXH là NLĐ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng liên tục hay 6 tháng cộng dồn trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, nhận nuôi con nuôi? Quy định tăng thời gian khám thai cho lao động nữ. Theo đó, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 2 ngày, trường hợp xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lí hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 3 - 4 ngày cho mỗi lần khám thai để có thời gian theo dõi, làm các xét nghiệm cần thiết… Đồng thời, cần sửa đổi Luật BHXH cho phù hợp với quy định về thời gian nghỉ khi sinh con đã được quy định trong BLLĐ 2012, theo đó thời gian nghỉ của lao động nữ khi sinh con phải quy định tăng lên 6 tháng thay vì 4 tháng như quy định hiện hành của Luật BHXH. Thứ hai, nâng cao một số biện pháp nhằm thực thi hiệu quả quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền làm mẹ của lao động nữ. Một là cần tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH nói chung, bảo hiểm thai sản nói riêng cho các đối tượng NSDLĐ và NLĐ, đặc biệt là lao động nữ để họ nâng cao ý thức pháp luật và hiểu về quyền lợi của mình, từ đó chủ động tham gia, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc tuyên truyền cần thực hiện thông qua các kênh thông tin đa dạng, phong phú và cần có sự tham gia của tổ chức công đoàn. Hai là cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, đặc biệt là bảo hiểm thai sản đối với lao động nữ. Ba là cần đưa ra biện pháp xử lí nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH trong thời gian dài, không đóng hoặc cố tình không kí kết hợp đồng với NLĐ để trốn trách trách nhiệm tài chính./.  TS. NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG[1] *  [1] Giảng viên Khoa pháp luật kinh tế , Trường Đại học Luật Hà Nội   (1).Xem: Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội, Trung tâm nghiên cứu khoa học về lao động nữ, Lao động nữ trong công nghiệp Việt Nam thời kì đổi mới, Nxb. Lao động-xã hội, Hà Nội, 2011,  tr. 52. (2).Xem: Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ ban hành kèm theo Thông tư liên bộ số 03/TTLB ngày 28/01/1994 của Bộ lao động, thương binh và xã hội và Bộ y tế quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ. (3).Xem: Phạm Thanh Hồng, “Vấn đề an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ”, Tạp chí lao động và xã hội, số 373/2011. (4).Xem: Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội, Trung tâm nghiên cứu khoa học về lao động nữ, sđd, tr. 54. (5).Xem: Phạm Cường, “Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho lao động nữ”, nguồn: http://dangcongsan.vn/ cpv/Modules/News/, truy cập ngày 02/8/2013. (6).Xem: Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. (7).Xem: Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 của BHXH Việt Nam. (8).Xem: Kỉ yếu hội thảo “Giải pháp thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới”, Báo cáo tổng kết hàng năm của BHXH Việt Nam. (9).Xem: Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 của BHXH Việt Nam. (10). Nghị định của Chính phủ số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư của Bộ lao động thương binh và xã hội số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. (11).Xem: Khoản 2 Điều 28 Luật BHXH. (12).Xem: Lê Bạch Hồng, “Tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI trên lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế”, nguồn:  http://baohiemxahoi.gov.vn/  ?u =n ws &s u =d &cid =384&id =5102, truy cập ngày 15/01/2014.   (13).Xem: Phương Loan, “Chi trả chế độ thai sản cho người lao động của Công ti trách nhiệm hữu hạn công nghiệp TS-ARI”, nguồn: http://vinhphuc.vnpt.vn/detail/ chi-t ra -ch e -d o -t h ai-s an -ch o -nguoi-lao-dong-cua-cong-ty-tnhh-cong-nghiep-tsari/44498/l1, truy cập ngày 15/01/2014.
Tại mục II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn tương đối cụ thể về áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế trong việc xác định thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế. Tuy nhiên, trong thực tiễn vẫn có những trường hợp tranh chấp về quyền thừa kế có những tình tiết đặc biệt chưa được hướng dẫn cụ thể nên việc xác định thời hiệu khởi kiện thiếu chính xác, gây thiệt hại quyền lợi hợp pháp của đương sự.
Vụ án nào cũng có những khó khăn dù ít dù nhiều cho người tiến hành xét xử khi phải thu thập, xem xét, đánh giá chứng cứ. Với những vụ “truy nhận cha cho con” thì việc xét xử lại càng khó trăm bề.
Tháng 12 là tháng mà những người như tôi luôn cảm thấy bận rộn từ hơn 10 năm trở lại đây kể từ ngày tôi biết thế nào là khuyết tật. 15 năm trước, tôi chưa hề biết đến phong trào của người khuyết tật tại Việt Nam.
1. Vài nét về chế độ làm việc cho người khuyết tật ở Nhật Bản Tính đến cuối năm 2012, dân số Nhật Bản là khoảng 127,5 triệu người. Trong đó, số người khuyết tật trên 7,5 triệu người, chiếm gần 6% dân số. Người khuyết tật ở Nhật Bản được phân làm hai loại: người khuyết tật cơ thể và người khuyết tật trí tuệ. Trong hơn 1/4 thế kỷ qua, Chính phủ Nhật Bản đã quan tâm nhiều đến người khuyết tật, dành một khoản tài chính lớn để trợ cấp cho những người khuyết tật nặng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều đạo luật liên quan đến lĩnh vực này. Trong đó, Bộ luật “Xúc tiến lao động là người khuyết tật” có quy định mỗi doanh nghiệp phải tiếp nhận 1,8% lao động là người khuyết tật trong tổng số biên chế của đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay con số này trung bình là khoảng 1,5%, những doanh nghiệp nào không nhận đủ 1,8% đều bị phạt. Bởi vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn chú trọng tới vấn đề này trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Tại Nhật, các tập đoàn lớn đều có “Công ty con” với 100% người khuyết tật làm việc và hầu hết làm gia công cho các “Công ty mẹ” nhằm đảm bảo tỷ lệ lao động là người khuyết tật tại các tập đoàn. Do có nhiều hình thức như vậy nên các tập đoàn lớn đã đảm bảo tỷ lệ lao động là người khuyết tật vào làm việc. Trong toàn quốc có khoảng 176 “công ty con” để đảm bảo cho 176 tập đoàn “Công ty mẹ” có đủ tỷ lệ người khuyết tật làm việc[1]. Tỉ lệ lao động là người khuyết tật trong tổng số lao động của từng công ty (%) Tỉ lệ nhân viên là người khuyết tật (%) 2008 2009 2010 2011 2012 1. Toshiba   2,22 2,21 2,13 2,17 2. Sharp 2,02 2,09 2,19 2,28   3. Mitsubishi 2,05 2,11 2,23     4. Fujitsu 1,81 1,9 2,01 2,05   5. Hitachi 2,06 2,01 2,05 2,00   6. Sony 2,22 2,27 2,31 2,43   Tỉ lệ trung bình tại tất cả các công ty tư nhân (dựa theo điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản) 1,59 1,63 1,68 1,65   2. Một số biện pháp tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật tại Nhật Tháng 2/2005, Toshiba With được thành lập như một công ty con đặc biệt, phù hợp với chính sách cơ bản của Toshiba nhằm tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Công ty được đặt tên là “With” với hy vọng tạo ra môi trường làm việc mà người khuyết tật và người không có khuyết tật có thể sống và làm việc cùng nhau. Hiện tại có 25 nhân viên, đa số là người khuyết tật về tinh thần đang làm việc tại 5 bộ phận kinh doanh của tập đoàn Toshiba. Năm 2010, công ty thành lập một hệ thống liên kết 7 bộ phận hỗ trợ lao động người khuyết tật, bao gồm Phòng Quản lý và Nhân lực và Trung tâm thiết kế Toshiba. Hệ thống này giúp công ty thiết kế và triển khai các giải pháp toàn diện để hỗ trợ lao động là người khuyết tật. Công ty Sharp đã lập một website đưa các thông tin về sáng kiến tuyển dụng người khuyết tật vào tập đoàn Sharp. Công ty cũng thực các bài giảng ngôn ngữ ký hiệu nhằm tuyển dụng người lao động có vấn đề về thính giác. Tại Mitsu, công ty đã thành lập Công ty TNHH Mitsui Bussan Business Partners (trước đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Bussan Servive), là một công ty con đầu tiên tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Một số lượng lớn người khuyết tật đang làm việc tại các bộ phận quản lý và hành chính như in ấn, thư từ, xử lý dữ liệu, xây dựng và bố trí du lịch kinh doanh, nhân sự và quản lý văn phòng, phúc lợi và bảng lương… Được thành lập vào năm 1983, Công ty TNHH Mitsubishi Shoji & Sun là một công ty con được chỉ định đặc biệt của Tập đoàn Mitsubishi. Hoạt động theo triết lý “chung sống” giữa người khuyết tật và không khuyết tật, “nổi bật” như một công ty và “giá trị doanh nghiệp” mới, công ty cung cấp các dịch vụ như hệ thống bảo trì và quản lý thông tin, đó là một lĩnh vực hiếm giành cho một công ty con. Trong năm 2009, công ty được lựa chọn “mô hình doanh nghiệp tăng cường việc làm cho người khuyết tật tinh thần” của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, được công nhận là công ty đóng góp vào bí quyết giải quyết việc làm và cung cấp nơi làm việc cho những người bị thiểu năng về trí tuệ. Ở Fujitsu, nhiều người khuyết tật đang làm việc tại các vị trí, bao gồm các nhà nghiên cứu, các nhà phát triển, nhân viên bán hàng và kỹ sư hệ thống. Khi tuyển dụng nhân viên mới, ngoài việc tổ chức các cuộc hội thảo, Fujitsu cố gắng để nhiều người khuyết tật tới Fujitsu phỏng vấn bằng cách tham gia vào các sự kiện việc làm do các công ty chuyên tìm kiếm việc làm tổ chức. Fujitsu cũng đưa ra thông báo thực tế tuyển người khuyết tật làm việc tại Fujitsu trong tờ rơi và trên các trang web. Trong việc xác định nhiệm vụ nơi làm việc, công ty Fujitsu cùng thảo luận để tạo khả năng tốt nhất cho cá nhân, và sau khi xác định xong sẽ tổ chức các cuộc phỏng vấn. Vì vậy, công ty thực hiện theo dõi lâu dài từ phát triển nguồn nhân lực ban đầu cho đến khi tuyển lao động. Ngoài ra, Fujitsu tổ chức các diễn đàn hình thành các mạng lưới người lao động khuyết tật và tạo ra môi trường làm việc nơi mọi người có thể tạo ra kết quả bất kỳ không kể đến khuyết tật mà họ có thể có. Hơn nữa, công ty công bố công khai trên các mô hình vai trò của mạng nội bộ và hướng dẫn sử dụng cho những nơi làm việc có thể chấp nhận người lao động khuyết tật. Công ty Hitachi đang phát triển một cơ sở làm việc mà bất kỳ ai cũng có thể đóng góp hết sức mình. Công ty tiếp tục tuyển dụng người khuyết tật và thúc đẩy sự hiểu biết về người khuyết tật trong toàn tập đoàn tại Nhật Bản. Trong năm tài chính 2011, công ty tiếp tục thuê lao động là người khuyết tật. Công ty tổ chức các hội chợ việc làm cho người khuyết tật 2 lần, tăng 1 lần so với trước đây. Công ty đã tổ chức 5 hội thảo nghiên cứu trong năm để tuyển dụng lao động khuyết tật; mục tiêu là để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và chia sẻ thông tin giữa các công ty.   3. Vài nét về công ty con đặc biệt thuộc tập đoàn Hitachi Bốn công ty con đặc biệt trong Tập đoàn Hitachi được dành riêng để tạo ra việc làm cho người khuyết tật. Trong năm tài chính 2011 - 2012 người khuyết tật về thể chất, tinh thần đã làm việc tại các công ty con, tăng từ con số 180 người so với năm 2010. Những người này làm việc với các nhân viên của công ty mẹ và các công ty chi nhánh trong cùng một địa điểm, thu thập và gửi thư, vệ sinh văn phòng, làm việc trong nhà ăn và xử lý công việc văn phòng. Một công ty con đặc biệt của công ty TNHH Hitachi Mentals có trụ sở tại Kumagaya, tỉnh Saitama. Ở đây, nhân viên khuyết tật về thể chất, tinh thần đã làm việc trong các quy trình sản xuất kể từ khi sáng lập của công ty vào năm 1998: tham gia sản xuất nam châm vĩnh cửu, hoàn thiện bánh xe bằng nhôm và làm sạch.   4. Thúc đẩy việc làm và hiểu biết của người khuyết tật tâm thần Xây dựng mạng nội bộ cho các dự án thúc đẩy việc làm của người khuyết tật tinh thần. Tháng 3/2010 chứng kiến ​​sự hoàn thành mô hình dự án của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi mang tên “Thúc đẩy Việc làm cho người khuyết tật tinh thần”. Công ty Hitachi đã tham gia trong dự án đó và hiện vẫn còn sử dụng các trang web của dự án và mạng nội bộ để tiếp tục nâng cao sự hiểu biết giữa các nhân viên trong Tập đoàn về những nhu cầu của người khuyết tật tinh thần. Số người "ủng hộ tự nhiên", hoặc những người đã cung cấp hỗ trợ tự nhiên cho người khuyết tật tinh thần, tăng lên 278 người trong năm 2011 từ con số 110 người so với năm 2010. Kể từ khi dự án mô hình kết thúc, công ty đã tiếp tục các hoạt động, bao gồm tổ chức các buổi tập huấn cho những người hỗ trợ. Công ty tiếp tục xây dựng trên thành tích tăng số lượng nhân viên bị khuyết tật tinh thần trong Tập đoàn Hitachi là 33 người trong năm 2011. Ngoài ra, công ty tham gia vào các bài giảng bên ngoài và hội thảo về sử dụng lao động khuyết tật, chia sẻ kinh nghiệm học được từ các dự án mô hình với nhiều công ty khác. Công ty Hitachi sẽ tiếp tục phát huy sáng kiến ​​giúp cải thiện việc làm cho người khuyết tật tinh thần tại Nhật Bản. Tống Thùy Linh   Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.