Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ước La Hay) là điều ước quốc tế đa phương điều chỉnh việc cho nhận trẻ em làm con nuôi giữa các nước thành viên, được Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế thông qua tại phiên họp thứ 17, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/1995. Cho đến nay, có 98 nước bao gồm các nước nhận (nước nhận trẻ em) và các nước gốc (nước cho trẻ em) là thành viên Công ước. Công ước La Hay bắt đầu có hiệu lực ở nước ta từ ngày 01/02/2012, được áp dụng trực tiếp trong thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi quốc tế. Cho đến nay, 14 nước là thành viên Công ước[1] đã thiết lập quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với  Việt Nam, thông qua 37 tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động. Trong giai đoạn 2011 - 2016, 2.322 trẻ em, trong đó 589 trẻ em sống ở gia đình[2] và 1.733 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội[3] được cho làm con nuôi nước ngoài. Kể từ khi thực hiện Công ước, chưa có quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài nào bị từ chối công nhận. Việc thực hiện Công ước đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong những gia đình thay thế phù hợp ở nước ngoài trong đó nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS đã được chữa trị bệnh tật, khuyết tật trong điều kiện y tế tiên tiến và hiện đại. Tuy nhiên, việc thực hiện Công ước La Hay vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến số lượng trẻ em được cho làm con nuôi quốc tế giảm mạnh[4], trên thực tế, vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở trợ giúp xã hội chưa được quan tâm tìm gia đình thay thế ở trong nước cũng như ở nước ngoài[5]. Đây chính là điểm bất cập lớn trong việc triển khai thi hành Công ước ở nước ta. 1. Những vướng mắc, khó khăn trong việc thực thi Công ước La Hay 1.1. Về cơ chế bảo đảm thực hiện nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước Theo Công ước La Hay, ưu tiên nuôi con nuôi trong nước là một trong những nguyên tắc cơ bản trong thủ tục giải quyết nuôi con nuôi quốc tế. Nguyên tắc này được hiểu: Việc nuôi con nuôi quốc tế là giải pháp cuối cùng khi các cơ quan có thẩm quyền ở nước gốc không tìm được gia đình thay thế phù hợp cho trẻ em. Thực hiện tốt nguyên tắc này cũng nhằm thực hiện tốt nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ em, và đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản khác của trẻ như quyền được sống trong môi trường gia đình gốc; khi việc duy trì gia đình gốc cho trẻ em không thành, trẻ em có quyền được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc phù hợp ở đất nước của mình6. Ngoài ra, để tuân thủ nguyên tắc này thì việc nuôi con nuôi quốc tế phải được lồng ghép trong hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này gặp nhiều vướng  mắc, khó khăn: Thứ nhất, về cơ chế chính sách và cơ chế tài chính. Khó khăn vướng mắc đầu tiên trong quá trình thực hiện nguyên tắc này chính là thiếu chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi hoặc trẻ em có các hoàn cảnh đặc biệt khác được nhận làm con nuôi. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định số 136/2013/NĐ-CP), Nhà nước hỗ trợ hàng tháng cho người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em bị bỏ rơi chưa được nhận làm con nuôi. Như vậy, đối với trẻ em bị bỏ rơi được nhận làm con nuôi thì sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ đối với người nhận trẻ em đó làm con nuôi. Điều này khiến việc nhận con nuôi trong nước đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở một số địa phương không phổ biến. Ngoài ra, điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ việc nuôi dưỡng trẻ em và thông báo, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong thời hạn 60 ngày để tìm người nhận trẻ em làm con nuôi. Tuy nhiên, theo Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP  thì diện trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích nhưng không có khả năng nuôi dưỡng không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. Nếu hiểu đối tượng trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích không có khả năng nuôi dưỡng thuộc diện trợ giúp đột xuất thì theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất lấy từ nguồn ngân sách địa phương tự cân đối theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy việc Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ nuôi dưỡng cho trẻ em cần tìm gia đình thay thế là còn rất khó khăn vì thiếu cơ chế tài chính hỗ trợ cho những đối tượng trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở địa phương. Đối với việc tìm gia đình thay thế trong nước trên địa bàn phạm vi tỉnh cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng, thì lại không có quy định về kinh phí dành cho Sở Tư pháp để thực hiện việc đăng tin tìm gia đình thay thế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai, pháp luật hạn chế quyền được tìm gia đình thay thế của trẻ em có điều kiện như nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Qua thực tiễn thi hành pháp luật về nuôi con nuôi cho thấy, Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (Nghị định số 19/2011/NĐ-CP) quy định các cơ sở trợ giúp xã hội tham gia giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, đây chính là một bước cản trở lớn trong việc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước. Trong thời gian qua, chỉ có một số ít các cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định tham gia giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, còn một số lượng lớn trẻ em sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội không được chỉ định (đặc biệt là các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập) không được quan tâm tìm gia đình thay thế ở trong nước và nước ngoài[7]. Xét trên phương diện bảo đảm quyền trẻ em, thì Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã hạn chế quyền được tìm gia đình thay thế ở trong nước và nước ngoài của những trẻ em có điều kiện như nhau nhưng sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội không chỉ định; không phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013[8]. Ngoài ra, việc phân loại trẻ em cần tìm gia đình thay thế theo Danh sách 1, Danh sách 2 theo Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP dẫn đến việc cơ sở trợ giúp xã hội chỉ quan tâm tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em thuộc diện Danh sách 2 theo thủ tục rút gọn, trong khi đó trẻ em thuộc diện Danh sách 1 lại không được quan tâm tìm gia đình thay thế ở trong nước và nước ngoài vì thủ tục giải quyết lâu hơn và phức tạp hơn. 1.2. Cơ chế bảo đảm thực hiện nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em  Nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em là một trong bốn nguyên tắc chủ đạo của Công ước La Hay. Luật Nuôi con nuôi đã lồng ghép nguyên tắc này nhằm xác định mục đích nuôi con nuôi (Điều 2), nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi (khoản 1 Điều 4) và căn cứ giới thiệu trẻ em làm con nuôi (Điều 35). Thông qua các quy định đó cho thấy việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi. Trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, việc thực hiện nguyên tắc này còn có những vướng mắc, khó khăn sau đây: (i) Về việc xác định lợi ích tốt nhất của trẻ em: Theo Báo cáo giải thích Công ước La Hay thì khái niệm lợi ích “tốt nhất” phải được hiểu là lợi ích “thực tế” hoặc lợi ích “thiết thực” của trẻ9. Công ước La Hay đưa ra một số điều kiện để xác định lợi ích tốt nhất của trẻ em[10]; yêu cầu trong quá trình áp dụng phải tránh sao cho nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em không bị lạm dụng hoặc được giải thích một cách võ đoán để vi phạm các quyền cơ bản của trẻ em, đồng thời cũng nhằm tạo ra sự cân bằng với lợi ích của các bên có liên quan như cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi. Mặc dù nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em đã được nội luật hóa song Luật Nuôi con nuôi không đưa ra khái niệm thế nào là lợi ích tốt nhất của trẻ em. Chính vì vậy, trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, các cơ quan có thẩm quyền chưa thực sự quan tâm tới nhu cầu được nhận làm con nuôi của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt[11], hay nói cách khác chính là chưa quan tâm thực hiện quyền thực hiện biện pháp chăm sóc thay thế phù hợp dành cho trẻ em; mới chỉ chú trọng tới điều kiện pháp lý của trẻ em được cho làm con nuôi như tìm kiếm nguồn gốc cho trẻ em bị bỏ rơi mà chưa chú trọng tới các khía cạnh khác như y tế, tâm lý, điều kiện gia đình và xã hội của trẻ em được nhận con nuôi. Ngoài ra, việc thiếu vắng khái niệm lợi ích tốt nhất của trẻ em nên có thể dẫn đến việc lạm dụng nguyên tắc lợi ích tốt nhất[12] của trẻ em để có thể cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài trong trường hợp không cần thiết. (ii) Về cơ chế pháp lý đánh giá điều kiện đối với trẻ em được cho làm con nuôi trong nước: Theo Điều 4 Công ước La Hay, bảo đảm trẻ em có đủ điều kiện được cho làm con nuôi theo pháp luật quốc gia là một trách nhiệm cơ bản của nước gốc. Theo quy định hiện hành trường hợp trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi. Tuy nhiên, đối với việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước, cơ chế pháp lý xác nhận trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi trong nước còn thiếu vắng. Vì vậy, rất có thể dẫn đến lạm dụng việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước mà không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. (iii) Về các điều kiện vật chất và nhân lực để bảo đảm thực hiện: Theo yêu cầu của Công ước La Hay, đội ngũ tham gia giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phải đáp ứng đủ năng lực và trình độ chuyên môn về nuôi con nuôi quốc tế, đặc biệt phải có đội ngũ cán bộ đa ngành nghề trong lĩnh vực này. Trong quá trình triển khai thực hiện Công ước La Hay ở Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và trung ương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở địa phương nhận thức của các cơ sở trợ giúp xã hội chưa theo kịp với những thay đổi của quy định pháp luật và trình tự thủ tục giải quyết theo Công ước La Hay[13]. Chúng ta còn thiếu đội ngũ cán bộ đa ngành nghề tham gia giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm đánh giá điều kiện về gia đình, xã hội, y tế, tâm lý của trẻ em, tư vấn cho trẻ em và cha mẹ đẻ của trẻ em trong quá trình tiến hành thủ tục. Đồng thời, trong khuôn khổ Công ước La Hay, một số chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trung ương có thể được giao cho tổ chức con nuôi được ủy quyền theo Điều 22 Công ước. Hiện nay, Luật Nuôi con nuôi chưa có quy định về các tổ chức con nuôi trong nước được ủy quyền thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trung ương. Điều này cũng là một khó khăn cho công dân Việt Nam khi có yêu cầu nhận trẻ em ở những nước là thành viên Công ước làm con nuôi. 1.3. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc tách bạch giữa việc nuôi con nuôi quốc tế và hỗ trợ nhân đạo  Điều 7 Luật Nuôi con nuôi quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân đạo cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc hỗ trợ nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho nhận con nuôi. Quy định tách bạch hoạt động nuôi con nuôi và hỗ trợ nhân đạo là hoàn toàn phù hợp với Công ước La Hay, nhằm ngăn ngừa sự lệ thuộc giữa việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với các khoản hỗ trợ nhân đạo và ngăn chặn và phòng ngừa việc thu lợi bất chính trong việc cho nhận con nuôi quốc tế. Thực hiện tốt nguyên tắc này cũng góp phần thực hiện tốt nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được cho làm con nuôi. Tuy nhiên, do việc giải quyết nuôi con nuôi gắn với các khoản hỗ trợ nhân đạo từ lâu đã trở thành “nếp” nên việc thay đổi nhận thức còn chậm trễ, chưa theo kịp yêu cầu của Công ước và cũng chưa được thực hiện đồng đều trên toàn quốc[14]. Trong thời gian qua, đa số trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài thuộc diện khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nhiễm HIV/AIDS (Danh sách 2) nên được miễn chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài. Việc miễn chi phí đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nhiễm HIV/AIDS cũng gây thêm khó khăn về tài chính cho cơ sở nuôi dưỡng (thiếu kinh phí khám sức khỏe, chăm sóc và chữa trị y tế cho trẻ em, thiếu kinh phí bổ sung cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, cải thiện điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ em ở cơ sở trợ giúp xã hội)[15]. Ngoài ra, việc miễn chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài tạo sự phân biệt trong công tác nuôi con nuôi, có thể dẫn đến việc người nước ngoài nhận con nuôi vẫn phải chi trả khoản chi phí được miễn hoặc hỗ trợ cho tặng sau khi nhận con nuôi ở địa phương. 2. Đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực thi Công ước La Hay  Thứ nhất, tăng cường cơ chế bảo đảm tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. - Nghiên cứu xây dựng chế định đánh giá điều kiện đối với người nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước. Quy định này nhằm mục đích tuyển chọn các gia đình cha mẹ nuôi trong nước có đầy đủ các điều kiện và những khả năng phù hợp để nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi. Mặt khác, quy định còn có ý nghĩa xác định chỉ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần tìm gia đình thay thế mới được giải quyết cho làm con nuôi; việc giải quyết nuôi con nuôi trong nước cần dựa trên các tiêu chí đánh giá toàn diện nhu cầu của trẻ em cần tìm gia đình thay thế. Đặc biệt hơn nữa, nếu xây dựng được cơ chế liên thông giữa nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi nước ngoài thì sẽ rút ngắn được thời hạn giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài khi trẻ em không tìm được gia đình thay thế trong nước. Cơ chế này chỉ được thực hiện khi trẻ em được nhận làm con nuôi trong nước cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được cho làm con nuôi như con nuôi nước ngoài. - Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý các khoản hỗ trợ, cho tặng của cha mẹ nuôi trong nước hoặc nước ngoài và tổ chức con nuôi nước ngoài nhằm tuân thủ nguyên tắc tách bạch giữa việc nuôi con nuôi với hỗ trợ nhân đạo, phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mua bán trẻ em dưới danh nghĩa cho làm con nuôi. Đặc biệt, cần tăng cường chức năng, nhiệm vụ cho cơ quan trung ương về nuôi con nuôi quốc tế ở Việt Nam để bảo đảm Công ước La Hay được tuân thủ trên phạm vi toàn quốc. Thứ hai, tăng cường cơ chế bảo đảm tuân thủ nguyên tắc nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước. Loại bỏ “rào cản” pháp lý của khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP khi hạn chế cơ hội tìm gia đình thay thế trong nước của những trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được chỉ định. Việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phải dựa vào nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em chứ không dựa vào quyết định hành chính của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cần tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở trợ giúp xã hội trong công tác phân loại trẻ em cần tìm gia đình thay thế theo tình trạng sức khỏe của trẻ. Việc lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế phải dựa vào chính nhu cầu của trẻ em về hoàn cảnh gia đình, điều kiện xã hội, tâm lý, khả năng đoàn tụ gia đình gốc… chứ không chỉ đơn thuần dựa vào nhu cầu sức khỏe để quyết định trẻ em nào cần tìm gia đình thay thế. Về lâu dài, Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ cho những gia đình trong nước nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt làm con nuôi và chính sách đó phải gắn kết bảo trợ xã hội và an sinh xã hội cho các gia đình nhận con nuôi. Thứ ba, nghiên cứu xây dựng chế định về tổ chức con nuôi trong nước. Xu hướng chung trên thế giới đòi hỏi việc nuôi con nuôi phải được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức chuyên nghiệp, trong đó có vai trò trung gian hợp pháp của các tổ chức con nuôi trong nước. Công ước La Hay không cho phép hoạt động trung gian không được cấp phép và chỉ chấp nhận những tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trung gian về nuôi con nuôi. Vì vậy, cần nghiên cứu xây dựng chế định về tổ chức con nuôi trong nước được cấp phép. Đây sẽ là những tổ chức con nuôi chuyên nghiệp, thay mặt cơ quan con nuôi trung ương để thực hiện một số nhiệm vụ như đào tạo cho các gia đình nhận con nuôi trong nước, đánh giá điều kiện gia đình, xã hội của người nhận con nuôi, đánh giá đặc điểm và nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em được cho làm con nuôi và theo dõi tình hình phát triển của con nuôi. Về thủ tục giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, các tổ chức con nuôi trong nước vừa có thể tham gia giải quyết nuôi con nuôi quốc tế vừa là cánh tay nối dài của cơ quan trung ương của Việt Nam (Bộ Tư pháp) nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam với những nước là thành viên của Công ước La Hay, đáp ứng yêu cầu của công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Phạm Thị Kim Anh Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Tài liệu tham khảo: [1]. Bao gồm Pháp, Ý, Ailen, Canada, Thụy Sỹ, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Tây Ban Nha, Đức, Hoa Kỳ, Lúc-xăm-bua, Na-Uy, Bỉ và Man-ta. [2]. Trẻ em sống ở gia đình được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài thuộc đối tượng là con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi theo điểm a, b khoản 2 Điều 28 Luật Nuôi con nuôi. [3]. Riêng Cộng hòa Man-ta chưa chỉ định tổ chức con nuôi nước ngoài nào hoạt động tại Việt Nam, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp), Báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi giai đoạn 2011 - 2016, Hà Nội, tháng 11/2016. [4]. So với giai đoạn 06 năm trước khi Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay có hiệu lực thi hành, từ năm 2005 - 2010, 7.355 trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài, trong khi từ năm 2011 - 2016 chỉ có 2.322 trường hợp, như vậy, giảm hơn 03 lần. Xem: Báo cáo Đánh giá thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay năm 1993 (năm 2016), Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. [5]. Theo số liệu thống kê của Ngành Lao động - Thương binh và xã hội, hàng năm, có khoảng 22.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội, trong số đó, chỉ có khoảng hơn 300 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi (chỉ chiếm 1,7%). [6]. Sách hướng dẫn thực hiện tốt Công ước La Hay năm 1993, (số 1).  [7]. 53/413 cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc được chỉ định giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, Báo cáo Đánh giá thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay năm 1993, Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. [8]. Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết, vì lý do quốc phòng, an ninh… [9]. G. Parra-Arangueren. Báo cáo Giải thích Công ước La Hay ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, tr. 34. [10]. Cụ thể như nước gốc phải nỗ lực duy trì và tái hòa nhập trẻ em trong gia đình gốc; tuân thủ nguyên tắc ưu tiên nuôi con nuôi trong nước; bảo đảm trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi; có đầy đủ ý kiến cần thiết cho trẻ em làm con nuôi; lưu giữ các thông tin về trẻ em; đánh giá kỹ càng điều kiện gia đình của người nhận con nuôi để tìm được gia đình phù hợp cho trẻ em. [11]. Báo cáo Đánh giá thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay năm 1993 (năm 2016), Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp. [12]. Báo cáo và kết luận của Ủy ban đặc biệt lần thứ 2 về thực thi Công ước La Hay năm 1993 (từ ngày 17 - 23/9/2005), tr. 18. [13]. Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp), Báo cáo Đánh giá 04 năm thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, Hà Nội, tháng 11/2016. [14]. Báo cáo Đánh giá 04 năm thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, Hà Nội, tháng 11/2016. [15]. Báo cáo Đánh giá tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi giai đoạn 2011 - 2016. Link bài viết: http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=384  
Người cao tuổi chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân số nước ta và là một trong những nhóm người dễ tổn thương trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Là một nước có thu nhập trung bình thấp nhưng Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Chủ động ứng phó với sự thay đổi cơ cấu dân số theo hướng già hóa để khai thác mặt tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực là việc làm cấp bách hiện nay. Già hóa dân số diễn ra với tốc độ nhanh Người cao tuổi là những người có độ tuổi từ 60 tuổi trở lên. Người cao tuổi chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dân số và là một trong những nhóm người dễ tổn thương trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo Báo cáo Triển vọng dân số thế giới của Liên hợp quốc, tỷ lệ phụ thuộc già (tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc vào dân số đang ở độ tuổi lao đông) được dự kiến sẽ tăng từ 9,6 tới 21,7% trong thời gian từ 2015 tới 2035. Sự thay đổi cơ cấu dân số này có tác động lớn tới hệ thống bảo trợ xã hội, y tế, thị trường lao động,... Vì vậy, chủ động ứng phó với sự thay đổi cơ cấu dân số theo hướng già hóa để khai thác mặt tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực là việc làm cấp bách hiện nay. Việt Nam là một nước có thu nhập trung bình thấp nhưng đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ rất nhanh. Trong khi vẫn đang tận dụng những cơ hội của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, Việt Nam cũng cần phải chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó với việc già hóa dân số. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam (đã đạt mức 73 tuổi) đang tăng lên là kết quả của những cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc y tế trong công cuộc đổi mới. Đây là điều mà mỗi gia đình và cả xã hội đều vui mừng đón nhận; tuy nhiên, nó cũng tạo ra những thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Hơn thế nữa, theo các nhà nghiên cứu, già hóa dân số là vấn đề, là hiện tượng và đặc trưng của những nước thu nhập cao, không phải là các nước thu nhập thấp. Việt Nam vừa thoát khỏi tình trạng nước có thu nhập thấp, chuyển sang nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, vì vậy, thực trạng già hóa dân số sẽ đặt ra nhiều thách thức lớn không chỉ liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Trong giai đoạn vừa qua, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình giúp cho mức sinh của Việt Nam giảm khá nhanh. Bên cạnh đó, do điều kiện kinh tế phát triển, việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn nên xu hướng gia tăng người cao tuổi của Việt Nam cũng đạt tốc độ nhanh chóng mặt. Việt Nam nằm trong số 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và hiện có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, chiếm 11% dân số. Riêng số người từ 80 tuổi trở lên là 2 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% và năm 2050 là 25%. Nếu như các nền kinh tế phát triển mất vài thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ để chuyển từ giai đoạn già hóa dân số (nhóm dân số 60+ tuổi chiếm 10%) sang giai đoạn dân số già (nhóm dân số 60+ tuổi chiếm 20%) như Australia: 73 năm, Hoa Kỳ: 69 năm, Canada: 65 năm… thì Việt Nam chỉ mất 22 năm. Trong thời gian tới, mức sinh được dự đoán ổn định và với tốc độ già hóa dân số nhanh như hiện tại, sự chuyển đổi cơ cấu dân số sẽ tạo ra những tác động rất lớn đối với tăng trưởng kinh tế, lao động việc làm, tiết kiệm, đầu tư, chăm sóc y tế, an sinh xã hội, sự chuyển dịch các dòng di cư, thiết kế hạ tầng... đặt kinh tế xã hội Việt Nam trước những thách thức mới, nêu không được quan tâm giải quyết sẽ tạo ra những hệ lụy không hề nhỏ. Đời sống người cao tuổi còn rất khó khăn Theo Báo cáo của Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tại Việt Nam, 65,7% người cao tuổi sống ở nông thôn, là nông dân và làm nông nghiệp. Đồng bằng sông Hồng là khu vực có tỷ lệ người cao tuổi đông nhất, chiếm 28% và thấp nhất là khu vực Tây Nguyên chỉ có 4%. Người cao tuổi tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó 73% không có lương hưu và phải sống phụ thuộc vào con cái. Số người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội nên rất nhiều người cao tuổi vẫn phải tự lao động và kiếm sống hàng ngày. Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nhất là ở vùng nông thôn còn rất khó khăn, tỷ lệ người nghèo ở người cao tuổi là 23,5%. Chỉ có khoảng 60% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Tuổi thọ trung bình cao nhưng tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi ở nước ta thấp (64 tuổi); đặc biệt, có 67,2% người cao tuổi có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu, 70% người cao tuổi có khó khăn về vật chất… Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), sức khỏe của người cao tuổi nước ta còn nhiều hạn chế. Tuy tuổi thọ trung bình cao nhưng gánh nặng bệnh tật kép của người cao tuổi Việt Nam cũng cao, khoảng 95% người cao tuổi có bệnh, chủ yếu là bệnh mãn tính không lây truyền, trung bình 1 người cao tuổi Việt Nam mắc 3 bệnh. Gánh nặng bệnh tật kép này sẽ đe dọa nguồn ngân sách vốn đã eo hẹp của các quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó ở nước ta, hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa đáp được nhu cầu ngày càng tăng của người cao tuổi. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Năm 2014, cả nước chỉ có 49/63 tỉnh có khoa lão tại các bệnh viện tỉnh và gần một nửa số người cao tuổi không có bảo hiểm y tế. Có tới 72,3% số người cao tuổi sống cùng với con cháu, trong khi đó xu hướng quy mô gia đình Việt Nam đang chuyển dần từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Tình trạng người cao tuổi sống không có vợ, chồng chiếm tỷ lệ cao, trong đó số cụ bà cô đơn cao gấp 5,44 lần so với cụ ông. Phụ nữ cao tuổi ly hôn, ly thân có tỷ lệ cao gấp 2,2 lần so với nam giới. Phải sống một mình là điều rất khó khăn đối với người cao tuổi bởi gia đình luôn là chỗ dựa cơ bản cho mỗi người khi về già… Hệ thống an sinh xã hội cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người cao tuổi; chưa có hệ thống chăm sóc dài hạn và hệ thống cung ứng việc làm cũng như chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi; một bộ phận xã hội còn quan niệm sai lệch về người cao tuổi; vai trò của các tổ thức dân sự, đoàn thể, cá nhân chưa thực sự được phát huy…  Chăm sóc y tế cho người cao tuổi Đối với người cao tuổi, chăm sóc y tế là điều quan trọng nhất. Nhiệm vụ này cần được Nhà nước, gia đình và xã hội cùng quan tâm thực hiện. Bệnh tật ở người cao tuổi chủ yếu là bệnh không lây nhiễm và mạn tính nên chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn có những yêu cầu khác biệt, đặc thù về chăm sóc sức khỏe so với các nhóm tuổi khác. Đặc điểm bệnh lý của người cao tuổi khác với các lứa tuổi khác như lão hóa các cơ quan, tính chất đa bệnh lý, các hội chứng đặc trưng ở người cao tuổi; sử dụng nhiều thuốc, tình trạng phụ thuộc; tăng nguy cơ tai biến. Bệnh nhân cao tuổi thường có các hội chứng lão khoa đặc trưng (như hội chứng dễ bị tổn thương, sa sút trí tuệ, rối loạn vận động, suy dinh dưỡng, giảm hoạt động chức năng, lú lẫn, trầm cảm, loét, mất nước) có nguy cơ tai biến điều trị cao… Sau khi được điều trị, các bệnh nhân có nguy cơ cao dẫn đến tình trạng phụ thuộc hoàn toàn về thể chất và tâm thần, rất khó hồi phục. Chính vì thế, ngành y tế cần đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp (tại các cơ sở y tế, tại nhà…); đồng thời, phối hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở y tế và dựa vào cộng đồng. Trong đó, việc thành lập khoa lão khoa trong các bệnh viện sẽ giúp người cao tuổi được chăm sóc một cách chuyên nghiệp, toàn diện và liên tục.  Cả nước hiện có 106 khoa lão khoa được thành lập tại bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố và bệnh viện trung ương; hơn 900 khoa khám bệnh có buồng riêng cho người cao tuổi; trên 10.000 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi và có 1.791 nhân viên y tế được đào tạo về lão khoa. Bên cạnh đó, số người cao tuổi được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là trên 213.000 lượt; được khám chữa bệnh tại nhà là gần 80.000 lượt; người cao tuổi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế là gần 8 triệu lượt. Qua khám chữa bệnh phát hiện trên 1 triệu lượt người cao tuổi có bệnh mạn tính không lây nhiễm… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khám, chữa bệnh cho người cao tuổi còn nhiều khó khăn, thách thức. Một số địa phương hiện vẫn chưa bố trí kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi như khám sức khỏe định kỳ do điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để thành lập khoa lão còn thiếu; bác sỹ, điều dưỡng học về chuyên ngành lão khoa còn thiếu nên chưa tư vấn, tuyên truyền và phổ biến kiến thức phòng và chữa bệnh cho người cao tuổi tại cộng đồng… Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tuy nhiên, với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, Nhà nước, mà cụ thể là ngành y tế cần có cơ chế, chính sách cũng như chương trình mở rộng mạng lưới các cơ sở y tế, tăng cường trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho công tác khám, chữa bệnh và điều trị cho người cao tuổi. Theo hướng này, Bộ Y tế đã xây dựng “Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025”. Đề án được triển khai trên toàn quốc tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ưu tiên các tỉnh thành phố có tỷ lệ người cao tuổi cao, các tỉnh vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa có nhiều người cao tuổi gặp khó khăn hoặc người cao tuổi là người dân tộc thiểu số.  Nội dung đề án tập trung vào các hoạt động tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Nâng cao năng lực cho y tế cơ sở bao gồm cả trạm y tế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi; nâng cao năng lực cho các khoa lão của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi) thực hiện khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Ngoài ra, đề án còn xây dựng và phổ biến mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi; xây dựng và duy trì hoạt động của đội ngũ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình; thí điểm xã hội hóa chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc tập trung; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi… Tổ chức hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu để dự phòng các bệnh không lây nhiễm; phối hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe tâm thần.  Quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế, dự báo chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai đối với người cao tuổi. Đặc biệt, phân bổ nhân lực để thực hiện cung ứng dịch vụ dự phòng các bệnh mạn tính ở tuyến y tế cơ sở, trong cộng đồng, nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý bệnh không lây nhiễm ở giai đoạn bệnh tiến triển… Tạo môi trường thuận lợi để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho xã hội Người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng của xã hội. Người cao tuổi là những người có kiến thức, kinh nghiệm. Trong số người cao tuổi, rất nhiều người là những chuyên gia, người lao động trình độ cao của các ngành, lĩnh vực; có sức khỏe, có nguyện vọng tiếp tục cống hiến cho gia đình và xã hội. Họ không muốn nghỉ ngơi thụ động, phụ thuộc vào con cái mà muốn có cuộc sống chủ động, tích cực, tham gia công việc gia đình, xã hội. Vì vậy, Nhà nước và xã hội cần thay đổi quan niệm, cách tiếp cận, cách nhìn đối với vấn đề người cao tuổi. Coi người cao tuổi không chỉ là vấn đề để tập trung chăm sóc, coi người cao tuổi là đối tượng đi thăm, tặng quà vì đã quá già và nghèo. Thực tể có rất nhiều người còn sức khỏe, nhất là từ tuổi 60 đến 75, họ vẫn muốn tiếp tục cống hiến, vẫn muốn được tạo điều kiện nhưng chưa được đáp ứng. Vì vậy, người cao tuổi không chỉ là vấn đề cần giải quyết mà còn là cơ hội, nguồn lực cho sự phát triển, cấn quan tâm tạo có chế, chính sách để thu hút, khai thác nguồn lực đó một cách hiệu quả. Để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội, người cao tuổi cần sự ủng hộ và tạo của gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp. Và đặc biệt là vai trò của Nhà nước. Để các hoạt động đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi diễn ra suôn sẻ, những hoạt động này cần đặt trên nền tảng pháp luật. Nhà nước có thể ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động của người cao tuổi. Đây là vai trò nổi bật của Nhà nước trong việc khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng, gia đình, cá nhân bảo vệ, chăm sóc, phát huy khả năng đóng góp của người cao tuổi.  Nhà nước cũng có thể lồng ghép yếu tố người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng hướng trực tiếp đến người cao tuổi; khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ cho họ rèn luyện sức khỏe; tham gia học tập; hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội. Nhà nước cần bố trí nguồn lực hằng năm để thực hiện pháp luật, chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, nhất là đối với những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt. Những nỗ lực của gia đình, xã hội và Nhà nước sẽ tạo ra môi trường xã hội thúc đẩy tính năng động của quá trình già hóa, điều kiện và cơ hội tốt nhất phát huy được đầy đủ khả năng của người cao tuổi và cùng xã hội đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhóm xã hội đặc biệt này./. TS. Phạm Hải Hưng Đại học Lao động và Xã hội Hà Nội Link bài viết: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2017/47468/Cham-soc-va-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi-trong.aspx  
Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số. Sự tác động qua lại giữa bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc Quyền của các dân tộc thiểu số nhìn chung được chia thành hai nhóm: nhóm các quyền cá nhân thông thường áp dụng với từng thành viên của mỗi dân tộc và nhóm các quyền tập thể áp dụng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. Bảo đảm quyền con người ở vùng dân tộc thiểu số có hiệu quả là bằng chứng thực tiễn - pháp lý sinh động phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; là cách làm tốt nhất để bảo vệ chân lý, lẽ phải của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp bảo vệ và chăm lo quyền con người chân chính; là sự chủ động phòng ngừa, ứng phó với mọi nguy cơ phát sinh từ vấn đề dân tộc, không tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; là môi trường giúp các dân tộc (đa số và thiểu số) phát triển lành mạnh, định hình ý thức dân tộc chân chính, xây dựng quan hệ dân tộc đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển; là hình thức tự đề kháng của các dân tộc thiểu số trước mọi luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc có hiệu quả sẽ tạo môi trường ổn định cho các dân tộc xây dựng khối đoàn kết, bình đẳng, giúp nhau cùng phát triển. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng có vai trò đập tan ngay từ nguồn gốc tư tưởng - lý luận của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai, giúp bản thân các dân tộc định hình ý thức dân tộc chân chính, thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân, quyền và nghĩa vụ, quyền cá nhân của thành viên dân tộc với quyền tập thể dân tộc, giữa quyền của tập thể dân tộc với quyền của cộng đồng quốc gia - dân tộc. Đấu tranh có hiệu quả giúp Đảng, Nhà nước khẳng định được tính chính nghĩa, lẽ phải trên các diễn đàn đa phương, song phương, củng cố vị thế, uy tín, nhờ đó vừa tranh thủ được dư luận và nguồn lực quốc tế, vừa tập trung được nguồn lực trong nước để đầu tư cho phát triển các dân tộc. Còn xung đột, chia rẽ không những làm cho các dân tộc thiếu môi trường ổn định và không tập trung được nguồn lực đầu tư để phát triển, mà còn dẫn tới phân tán nhân lực, vật lực, gây xáo trộn các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ các cơ hội phát triển. Đấu tranh còn mang hàm ý đấu tranh trong nội bộ nhân dân, nhất là với những nhận thức chưa đúng đắn, những hành vi lệch lạc, sai trái của một bộ phận cán bộ và người dân trong bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số. Nhờ đó bảo đảm cho việc thực thi chính sách dân tộc được triển khai một cách đồng bộ, đầy đủ, nhất quán với ý thức và trách nhiệm tự giác cao của toàn bộ hệ thống chính trị, của đồng bào các dân tộc đa số và thiểu số, của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc có sự thống nhất ở mục tiêu chung, ở chủ thể lãnh đạo - quản lý chung, ở phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc thống nhất, ở sử dụng chung nhiều lực lượng. Mục tiêu chung của bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc đều nhằm xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc - dân tộc; bảo vệ môi trường hòa bình và ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho phát triển đất nước; bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở Việt Nam đều do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, cùng cả hệ thống chính trị tham gia, bao gồm từ hoạch định đường lối đến tổ chức thực hiện; thống nhất ở đặt lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng, lợi ích bộ phận không thể thoát ly lợi ích của quốc gia - dân tộc. Tuy nhiên, bảo đảm và đấu tranh, mỗi vấn đề có nội dung riêng do khác nhau về mục tiêu cụ thể, đối tượng tác động, lực lượng chuyên trách và phương pháp công tác chuyên biệt. Về mục tiêu cụ thể, nếu tính hướng đích của bảo đảm quyền các dân tộc là tôn trọng và bảo vệ quyền chân chính của các dân tộc thiểu số, thì đấu tranh có mục tiêu là làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để phá hoại khối đoàn kết dân tộc, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai. Về đối tượng, nếu đối tượng của bảo đảm quyền các dân tộc là đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm cả tập thể dân tộc và thành viên của từng cộng đồng dân tộc, thì đối tượng của đấu tranh là các thế lực thù địch bên ngoài hòng lợi dụng vấn đề dân tộc thiểu số để chống phá, là các phần tử phản động trong nước tiếp tay cho các thế lực thù địch bên ngoài thực hiện các hành vi chống phá lợi ích quốc gia - dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Về lực lượng chuyên trách, bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số do các tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ tổ chức và thực thi các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, chính sách đối ngoại, bảo vệ môi trường sinh thái...; mỗi lực lượng có vai trò, vị trí riêng khi thực thi các chính sách đa/liên ngành, trong đó cơ quan chuyên trách công tác dân tộc có vai trò rất quan trọng. Đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc tuy cũng cần lực lượng đa/liên ngành rộng lớn, nhưng đội ngũ nòng cốt chuyên trách là công an nhân dân, quân đội nhân dân, các nhà tư tưởng lý luận, nhà báo đấu tranh trên địa hạt tư tưởng - lý luận. Về biện pháp công tác chuyên biệt, nếu bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số được thực hiện bằng các biện pháp kinh tế, hành chính, dân sự, thông qua các chính sách và luật pháp tôn trọng, bảo vệ, chăm lo quyền con người, thông qua các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, ... thì đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc đòi hỏi phải kết hợp cả biện pháp vũ trang và phi vũ trang, kể cả sử dụng nghiệp vụ chuyên biệt của lực lượng vũ trang để đập tan các hoạt động móc nối, gây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động bạo loạn lật đổ, thực hiện chủ nghĩa ly khai. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc: Vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Để nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề này cần chú ý mấy vấn đề sau đây: Thứ nhất, cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của việc bảo đảm quyền các dân tộc thiểu số trong giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số có tầm quan trọng đặc biệt đối với ổn định và phát triển của đất nước. Nó được chế định bởi điều kiện địa - chính trị, kinh tế, nhân văn, môi trường của vùng dân tộc thiểu số; bởi tính chất khó khăn, phức tạp của vấn đề dân tộc do di tồn lịch sử, giới hạn nguồn lực đầu tư, rào cản của phong tục, tập quán và trình độ phát triển, đặc biệt là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số không thể thực hiện nhanh chóng bằng một vài chương trình, dự án hoặc chỉ bằng can thiệp hành chính, mà phải thông qua giải pháp tổng hợp, thực hiện theo các bước phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giai đoạn trước tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn sau. Đây là sự nghiệp lâu dài, gian khổ; cần nhiều nguồn lực đầu tư lớn, gồm cả nhân lực, tài lực, vật lực; cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cần sự tương trợ, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; cao nhất vẫn là khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của bản thân đồng bào các dân tộc. Thứ hai, bảo đảm quyền của các dân tộc là vấn đề liên ngành/đa ngành, từ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, môi trường - sinh thái, quan hệ quốc tế, quốc phòng - an ninh. Quyền kinh tế là vấn đề trước hết cần được quan tâm, vì nó liên quan đến quyền an sinh và phát triển, quyền tiếp cận các nguồn lực một cách bình đẳng. Quyền chính trị được thể hiện ở quyền bình đẳng của công dân trong bầu cử, ứng cử, tham gia quản lý nhà nước, tham dự các nghị trình chính sách, mà ở đó tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và cơ cấu hợp lý cán bộ dân tộc thiểu số trong các cơ quan hệ thống chính trị chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Quyền văn hóa không chỉ có ý nghĩa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn liên quan đến những vấn đề cốt lõi nhất cho duy trì và phát triển một cộng đồng dân tộc. Các vấn đề môi trường, sinh thái liên quan rất chặt chẽ đến quyền của các dân tộc trong bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển của cộng đồng. Vấn đề quyền của các dân tộc thiểu số trong thế giới hiện đại không còn bó hẹp trong biên giới quốc gia mà mang tính xuyên quốc gia, kể cả chế định trong các văn kiện chính trị - pháp lý quốc tế. Chẳng hạn, Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người thuộc về các nhóm thiểu số về ngôn ngữ, tôn giáo, chủng tộc (năm 1992)(1), Công ước khung của Hội đồng châu Âu về bảo vệ dân tộc thiểu số (năm 1995)(2), Hiến chương về ngôn ngữ vùng hoặc thiểu số của châu Âu (năm 1994)(3), Bản khuyến nghị Lund về sự tham gia có hiệu quả của các dân tộc thiểu số trong đời sống công cộng (năm 1999)(4)... Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966) đã ghi nhận rõ việc bảo vệ quyền con người và quyền của dân tộc thiểu số tại các điều 2, 4, 27. Ở các nước có nhiều nhóm thiểu số về dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ thì những cá nhân thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ thiểu số đó, cùng các thành viên khác của cộng đồng mình, không thể bị tước bỏ quyền có đời sống văn hóa riêng, quyền được theo và thực hành tôn giáo riêng, hoặc quyền được sử dụng tiếng nói riêng (Điều 27)... Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là công việc của nhiều chủ thể, từ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và toàn cộng đồng xã hội. Đó còn là việc xử lý mối quan hệ giữa tôn trọng các giá trị phổ quát được ghi nhận trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với tính toán đầy đủ những đặc thù trong bảo đảm quyền cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966) ghi: “Tại những nước có nhiều nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo và ngôn ngữ cùng chung sống, thì những cá nhân thuộc các dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và các thiểu số đó, cùng với những thành viên khác của cộng đồng mình, không thể bị tước bỏ quyền được thụ hưởng nền văn hóa riêng, quyền được thể hiện và thực hành tôn giáo riêng hoặc quyền được sử dụng tiếng nói riêng của họ” (Điều 3). Phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người, pháp luật Việt Nam đã ghi nhận và bảo đảm đầy đủ quyền của dân tộc thiểu số. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã ghi nhận: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước” (Điều 5); Các quy định về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong Hiến pháp được thể chế bằng chế định về Hội đồng Dân tộc (Điều 75). Ngoài ra, quyền bình đẳng giữa các dân tộc còn được ghi nhận và cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật khác của Việt Nam, như Luật Quốc tịch năm 2008 (Điều 1) khẳng định sự bình đẳng về quyền có quốc tịch của các dân tộc thiểu số; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 29), Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (Điều 20), Luật Tố tụng hành chính 2015 (Điều 17, Điều 21) quy định về quyền bình đẳng của mọi công dân trong tiến hành tố tụng và quyền được sử dụng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc trong quá trình tiến hành tố tụng. Đây chính là những quy định bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số trong việc bảo đảm sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật và tòa án. Bộ luật Hình sự năm 1999 (Điều 1) xác định một trong những nguyên tắc của luật hình sự là bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc. Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 (Điều 8, Điều 9) quy định về sự tham gia bình đẳng của các dân tộc thiểu số vào việc bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân... Về quyền giữ gìn bản sắc văn hóa, Hiến pháp năm 2013 (Điều 5) ghi rõ: “Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; Điều 42 cũng ghi nhận: “Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp”. Trong nhiều văn bản pháp luật khác, trong đó bao gồm Bộ luật Dân sự năm 2015 (các điều 5, 7, 26, 29) quy định về việc áp dụng tập quán, chính sách đối với quan hệ dân sự, quyền có họ, tên, quyền xác định, xác định lại dân tộc. Pháp luật Việt Nam cũng ghi nhận quyền được Nhà nước hỗ trợ để phát triển về mọi mặt. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Điều 58); “Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...” (Điều 61). Luật Giáo dục năm 2005 (Điều 61, Điều 82) quy định về việc Nhà nước thành lập các trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú, dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số và chính sách luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các vùng dân tộc thiểu số được học tiếng dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng dạy và học; Luật Khám, chữa bệnh năm 2009 (Điều 4) quy định về chính sách của Nhà nước về khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, được ưu tiên bố trí ngân sách đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân... Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Điều 46, Điều 47). Bộ luật Lao động năm 2012 nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử về dân tộc (Điều 8)... Đó là những bằng chứng thực tiễn - pháp lý sinh động cho thấy quyền của các dân tộc thiểu số đã được tôn trọng, ghi nhận, thực thi và bảo vệ. Thứ ba, mối quan hệ giữa quyền của thành viên dân tộc và quyền tập thể dân tộc.  Đây là mối quan hệ rất cơ bản trong quá trình bảo đảm quyền dân tộc và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch. Quyền cá nhân con người thuộc mọi dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật, thống nhất giữa quyền cá nhân và quyền tập thể cộng đồng dân tộc được đặt chung trong quyền của quốc gia - dân tộc. Bình đẳng về quyền con người đã được Hiến pháp năm 2013 và các luật ghi nhận đầy đủ. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, điều kiện địa lý cách biệt, các rào cản về ngôn ngữ, nên khả năng thực hiện quyền của đồng bào dân tộc thiểu số thường bị hạn chế. Bởi vậy, bảo đảm quyền này phải được ưu tiên trong các chính sách phát triển. Các quyền đều có thể được thực hiện thông qua hai hình thức: trực tiếp và gián tiếp, từ quyền chính trị, quyền văn hóa, quyền tiếp cận các nguồn lực phát triển, quyền an sinh và phát triển,... Quyền chính trị được thực hiện bằng hình thức dân chủ trực tiếp hoặc hình thức dân chủ đại diện. Trong điều kiện đa tộc người cư trú phân tán và xen kẽ, các dân tộc có trình độ và quy mô dân số khá cách biệt,... thì dân chủ đại diện đóng vai trò rất quan trọng nhằm bảo đảm quyền chính trị của các dân tộc thiểu số, thông qua lựa chọn cơ cấu những người thật sự tiêu biểu của các dân tộc vào hệ thống chính trị các cấp. Dân chủ đại diện có ưu thế trong lựa chọn được những đại biểu ưu tú tham gia các cơ cấu chính trị mà dân chủ trực tiếp không thể thay thế được và nhờ đó khắc phục những hạn chế của trình độ và quy mô dân số quá chênh lệch giữa các dân tộc, thậm chí những dân tộc có dân số rất ít, dưới 10.000 người. Thông qua phát huy hình thức dân chủ đại diện mà các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các tộc người thiểu số có dân số ít, thực hiện quyền tham dự chính trị, qua đó phản ánh ý chí của đồng bào các dân tộc, đưa lợi ích, nguyện vọng của đồng bào vào các nghị trình, hoạt động hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực thi chính sách có hiệu quả. Kết quả các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân những kỳ gần đây cho thấy việc bảo đảm quyền tham dự chính trị của đại diện cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ngày 9-6-2016, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo đó, có 86/496 đại biểu trúng cử, tương ứng 17,30% tổng số đại biểu trúng cử, là người dân tộc thiểu số. Trong 4 nhiệm kỳ Quốc hội gần đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiếm từ 15,6% đến 17,27% (so với tỷ lệ dân số các dân tộc thiểu số chiếm 14,3% trong tổng dân số cả nước). Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII, có 78 đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số thuộc 29 dân tộc khác nhau, đến từ 26 tỉnh, thành phố (chiếm tỷ lệ 15,6%). Đại biểu là người dân tộc thiểu số tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 688 người, chiếm 18%; cấp huyện là 4.237 người, chiếm 20,1%; cấp xã là 62.383 người, chiếm 22,46%. Số lượng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khóa XII là 87, chiếm 17,6%. Số lượng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khóa XI là 86, chiếm 17,2%. Như vậy, đại biểu là người dân tộc thiểu số luôn chiếm một phần tỷ lệ lớn trong tổng số các đại biểu nói chung xét trên tổng dân số. Theo điều tra dân số cả nước tại thời điểm ngày 1-4-2009, dân số Việt Nam có 85.846.997 người, trong đó có 54 dân tộc và người nước ngoài cùng sinh sống, dân tộc Kinh có 73.594.427 người, chiếm 85,7%, các dân tộc thiểu số chiếm 14,3 % tổng dân số. Thứ tư, về giải quyết mối quan hệ giữa quyền con người với quyền công dân, quyền dân tộc - tộc người với quyền quốc gia - dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số.  Đây là mối quan hệ rất cơ bản, quan trọng cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc trong quá trình bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc. Không ít cư dân các dân tộc thiểu số, nhất là các nhóm cư dân thường di cư xuyên biên giới chỉ xem trọng ý thức dân tộc - tộc người, quyền dân tộc - tộc người mà xem nhẹ ý thức công dân và quyền của quốc gia - dân tộc. Điều này thường bị các thế lực thù địch lợi dụng, cường điệu hóa ý thức dân tộc - tộc người, hạ thấp hoặc phủ nhận ý thức công dân, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai. Trong lịch sử nước ta, trong đồng bào các dân tộc đều đã hình thành và phát triển ý thức quốc gia - dân tộc, “đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”, đều xác định “nước Việt Nam là nước chung”(5) như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu (tháng 4-1946). Đó là chất keo gắn bó, đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, cùng chung sức xây dựng nên nước Việt Nam có hình thái lãnh thổ và kết cấu đa dân tộc như ngày nay. Vì vậy, giáo dục ý thức công dân, tinh thần quốc gia - dân tộc cho các dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình bảo đảm quyền của các dân tộc. Bởi vì, cư dân thuộc bất cứ thành phần dân tộc nào trong thời đại ngày nay cũng đều phải định cư, sinh sống, hoạt động kinh tế trong lãnh thổ quốc gia nhất định, thực hiện quyền và nghĩa vụ với một nhà nước - dân tộc nhất định. Chính trên lãnh thổ quốc gia - dân tộc và nằm dưới sự quản lý của nhà nước quốc gia - dân tộc mà thành viên của dân tộc đó trở thành công dân, có điều kiện thực hiện các quyền và nghĩa vụ chính đáng của mình. Do đó, thống nhất giữa ý thức dân tộc - tộc người với ý thức công dân, giữa quyền con người và quyền công dân, giữa quyền và nghĩa vụ là những vấn đề rất cơ bản trong quá trình bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số. Thứ năm, về mối quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù trong bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.  Tính phổ biến xuất phát từ các giá trị phổ quát của quyền con người, bất luận đó là người thuộc dân tộc thiểu số hay dân tộc đa số, dân tộc thiểu số dân số lớn hay dân tộc thiểu số dân số ít, nhất là các quyền an sinh và phát triển. Tính đặc thù xuất phát từ đặc điểm vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc - tộc người, từ trình độ phát triển của từng dân tộc và của quốc gia - dân tộc, từ bản sắc văn hóa các tộc người thiểu số ở nước ta. Tính đặc thù có thể xem xét ở cả cấp độ quốc gia - dân tộc, cấp độ vùng và cấp độ địa phương. Ở cấp độ quốc gia, Nhà nước ghi nhận đầy đủ quyền dân tộc trong Hiến pháp, pháp luật; cơ cấu hợp lý đại diện các dân tộc trong Quốc hội, Chính phủ, các bộ/ngành; bảo đảm quyền tham gia của các dân tộc thiểu số trong hoạch định và thực thi chính sách. Tuy nhiên, chính ở cấp độ vùng và địa phương mới có điều kiện thể hiện tính đa dạng của dân tộc - tộc người, của nhóm địa phương trong quá trình triển khai thực thi các chính sách bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số. Trong điều kiện mô hình nhà nước đơn nhất, cần thiết phải có sự phân cấp hợp lý cho các địa phương trong hoạch định các chủ trương mang tính địa phương, để bảo đảm thể hiện được đầy đủ tính địa phương và tính dân tộc - tộc người trong mỗi chính sách quản lý và phát triển, trong cơ cấu hệ thống chính trị địa phương, sâu xa là bảo đảm tốt hơn quyền của các dân tộc thiểu số. Tại địa phương, tùy quy mô dân số dân tộc - tộc người, mức độ xen cài giữa các dân tộc thiểu số và dân tộc đa số, giữa dân tộc thiểu số tại chỗ và dân tộc mới đến, giữa dân tộc thiểu số có dân số lớn với dân tộc thiểu số có dân số ít... mà lựa chọn những mô hình quản lý và phát triển phù hợp. Hiện nay, ở tất cả các xã và thôn, làng dân tộc thiểu số, thể chế nhà nước đã được thiết lập với bộ máy khá hoàn bị. Nhưng không vì thế mà xem nhẹ vai trò của luật tục, thiết chế xã hội truyền thống trong quản lý xã hội, bản sắc văn hóa địa phương. Các thiết chế xã hội truyền thống luôn tồn tại song hành với thiết chế nhà nước, thậm chí ở nhiều nơi các thiết chế xã hội truyền thống có ảnh hưởng rất sâu đậm trong đời sống đồng bào các dân tộc. Trong bộ máy quản lý nhà nước hiện nay thôn, làng được coi là đơn vị dân cư, đơn vị xã hội cơ sở nhưng không phải là một cấp hành chính. Mỗi thôn, làng có một người đứng đầu với chức danh là “trưởng thôn”, “trưởng bản”, vừa tuân thủ luật pháp nhà nước, vừa điều hành theo luật tục trong quản lý các đơn vị dân cư, thậm chí người dân thường tự nguyện chấp hành luật tục hơn là chế tài của pháp luật. Vì thế, chú ý đầy đủ tính địa phương và tính tộc người trong mỗi chính sách quản lý và phát triển bên cạnh tăng cường tính thống nhất quản lý của chính quyền Trung ương là những vấn đề lớn cần quan tâm trong chính sách dân tộc. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc là những vấn đề lớn cần được nhận thức, xử lý đầy đủ, thấu đáo trong thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay./. ---------------------------------------------------------- (1) UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1992 (2) The Council of Europe’s Framework Convention for the protection of national minorities, 1995 (3) The European Charter for Regional or Minority Languages, 1992 (4) The Lund Recommendations on the Effective Participation of National Minorities in Public Life, 1999 (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 249  Đoàn Minh Huấn PGS, TS, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Link bài viết: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2017/47487/Bao-dam-quyen-cua-cac-dan-toc-thieu-so-va-dau-tranh.aspx    
1. Trẻ em khuyết tật và quyền của trẻ em khuyết tật             Trẻ em là một thuật ngữ được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Công ước của Liên hiệp quốc (LHQ) về Quyền trẻ em quy định: “Trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn”[1]. Trong một số trường hợp, khái niệm trẻ em cũng được tiếp cận dưới góc độ người chưa thành niên. Theo đó, người chưa thành niên được xác định “là trẻ em hay người trẻ tuổi”[2]. Thuật ngữ người chưa thành niên có nội hàm cùng thuật ngữ trẻ em cũng được quy định trong Bản quy tắc của LHQ về Bảo vệ người chưa thành niên bị tước quyền tự do, theo đó, “người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi”[3]. Sự giao thoa của hai khái niệm trẻ em và người chưa thành niên cũng được ghi nhận trong Từ điển Black is Law Dictionary, “người chưa thành niên là trẻ em và trẻ em là người dưới 18 tuổi”[4] . Trong khi đó, pháp luật Việt Nam lại tiếp cận khái niệm trẻ em và người chưa thành niên dưới các khía cạnh khác nhau. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người chưa thành niên được xác định: “Người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên”[5]. Trong khi đó, Luật Trẻ em xác định: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”[6]. Thuật ngữ người khuyết tật cũng được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Có quan điểm cho rằng, người khuyết tật là “công dân hạng hai”[7], người thuật ngữ khuyết tật được xếp đồng nghĩa với thuật ngữ người tàn tật. Có quan điểm tiếp cận người khuyết tật dưới góc độ từ thiện. Do đó, người khuyết tật cần sự trợ giúp đặc biệt từ phía xã hội và người khuyết tật khó có cơ hội hoà nhập vào môi trường xung quanh cũng như khả năng thay đổi môi trường sống và sự tác động đến ý thức hệ của cộng đồng đối với họ. Với cách tiếp cận này, họ thụ động trong cách được hưởng các quyền mà pháp luật quy định. Có quan điểm tiếp cận người khuyết tật dưới góc độ y tế, theo đó, người khuyết tật được Nhà nước chữa trị và với mục tiêu làm cho người khuyết tật trở lại trạng thái bình thường bằng can thiệp y tế[8]. Bên cạnh đó, tiếp cận dựa trên quyền của người khuyết tật cũng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội[9]. Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên những cách tiếp cận đó đã góp phần tạo ra một bước đột phá mới trong tư duy, nhận thức của cộng đồng về quyền đối với người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng ở nước ta.   Theo quy định của Công ước về Quyền của người khuyết tật năm 2006, người khuyết tật “bao gồm những người bị suy giảm về thể chất, thần kinh, trí tuệ hay giác quan trong một thời gian dài, có ảnh hưởng qua lại với hàng loạt những rào cản có thể cản trở sự tham gia đầy đủ với hiệu quả của người khuyết tật vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác”[10]. Phù hợp với Công ước quốc tế, trẻ em khuyết tật có thể được hiểu là: “Người dưới 16 tuổi có sự biến đổi bất thường về hình thái hay chức năng của bộ phận nào đó trong cơ thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của cuộc sống trên cơ sở bình đẳng với những người khác”. Quyền của người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được ghi nhận trong rất nhiều văn kiện quốc tế[11] và pháp luật quốc gia[12]. Quyền của trẻ em khuyết tật được xem là những thuộc tính tự nhiên gắn với chính bản thân họ. Trẻ em khuyết tật được hưởng các quyền con người một cách bình đẳng, không bị phân biệt đối xử với các đối tượng khác trong xã hội. Mặt khác, trẻ em khuyết tật cũng tham gia vào cộng đồng như những công dân thực thụ khi tiếp cận và thực hiện các loại quyền đã được thừa nhận dưới phương diện pháp lý. Theo đó, quyền của trẻ em khuyết tật có những đặc trưng cơ bản của quyền con người nói chung như: i) tính phổ biến; ii) tính đặc thù; iii) tính không thể bị tước bỏ; iv) tính liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quyền[13]. 2. Nội dung quyền của trẻ em khuyết tật 2.1 Quyền chăm sóc sức khoẻ         Theo quy định của pháp luật nước ta, Nhà nước có chính sách để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đồng thời, pháp luật cũng quy định, Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo độ tuổi, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật. Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em khuyết tật được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế phù hợp, được hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Pháp luật cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người khuyết tật và quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trẻ em khuyết tật được thực hiện biện pháp khám bệnh, chữa bệnh phù hợp, trong trường hợp trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em khuyết tật nặng có chế độ ưu đãi về khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định các biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm khuyết tật; xác định khuyết tật bẩm sinh đối với trẻ em sơ sinh để kịp thời có biện pháp điều trị và chỉnh hình, phục hồi chức năng phù hợp. Trẻ em khuyết tật được phục hồi chức năng thông qua Viện Chỉnh hình, phục hồi chức năng; Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng; Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng; Khoa Phục hồi chức năng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bộ phận Phục hồi chức năng của cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở khác. Ngoài ra, trẻ em khuyết tật còn được tạo điều kiện, hỗ trợ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 2.2 Quyền giáo dục             Giáo dục đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho con người là đầu tư cho quá trình phát triển. Đối với trẻ em khuyết tật, quyền giáo dục là một loại quyền đặc biệt. Loại quyền này gắn liền với hoạt động về trí tuệ và sử dụng trí tuệ là công cụ để tiếp thu các kiến thức được truyền thụ. Tuy nhiên, trẻ em khuyết tật về trí tuệ gặp những rào cản lớn khi thực thi loại quyền này. Chính vì vậy, pháp luật đã có những quy định mang tính ưu tiên cho đối tượng đặc thù này.             Pháp luật quy định về các ưu đãi đối với trẻ em khuyết tật như: được học tập phù hợp với nhu cầu và khả năng của người khuyết tật; được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, các khoản đóng góp khác; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập. Ngoài ra, trẻ em khuyết tật cũng gặp những khó khăn nhất định trong quá trình thực thi quyền giáo dục vì các nhu cầu riêng cần được hỗ trợ trong quá trình học tập. Do đó, trẻ em khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia. Đặc biệt, pháp luật quy định ba hình thức giáo dục cho trẻ em khuyết tật bao gồm: giáo dục hòa nhập, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt. Đồng thời pháp luật cũng quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong bảo đảm quyền giáo dục cho trẻ em khuyết tật. 2.3 Quyền dạy nghề và quyền làm việc             Dạy nghề giữ vai trò quan trọng tạo nguồn nhân lực bổ sung vào thị trường lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực từ trẻ em khuyết tật. Để ghi nhận trẻ em khuyết tật được hưởng quyền dạy nghề, trong pháp luật đã ghi rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật học nghề, được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Pháp luật cũng quy định trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong việc bảo đảm điều kiện dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Pháp luật cũng mở ra nhiều cơ hội để giải quyết việc làm cho trẻ em khuyết tật sau khi được học nghề và bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ.             Trong lĩnh vực việc làm, bảo đảm quyền làm việc và có việc làm luôn là bài toán khó mang tính toàn cầu, đặc biệt là quyền làm việc của trẻ em khuyết tật. Pháp luật quy định vai trò của Nhà nước trong điều tiết các quan hệ lao động, tạo mọi điều kiện để người khuyết tật tham gia vào thị trường lao động. Nhà nước tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật phục hồi chức năng lao động, được tư vấn việc làm miễn phí, có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật. Pháp luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng trẻ em khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho trẻ em khuyết tật. Đồng thời, pháp luật cũng ghi nhận quyền bình đẳng trong lĩnh vực việc làm của trẻ em khuyết tật, quyền không bị phân biệt đối xử trong lĩnh vực việc làm, quyền tự tạo việc làm của trẻ em khuyết tật dưới sự bảo trợ của Nhà nước và sự hỗ trợ của người sử dụng lao động. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định trách nhiệm và chế độ ưu đãi của người sử dụng lao động khi sử dụng trẻ em khuyết tật vào làm việc. Các ưu đãi dành cho doanh nghiệp thông thường là những ưu đãi về thuế, sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, vật tư cho các doanh nghiệp sử dụng trẻ em khuyết tật. 2.4 Quyền bảo trợ xã hội    Bảo trợ xã hội được xem là một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy,khi đánh giá tốc độ phát triển văn minh của một quốc gia, tiêu chí để đo lường chính là hệ thống an sinh xã hội trong quốc gia đó. Thông qua bảo trợ xã hội, Nhà nước tiến hành phân phối lại thu nhập cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương, trẻ em khuyết tật, tác động lên nghèo đói và bất bình đẳng xã hội. Pháp luật quy định chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng thángcho trẻ em khuyết tật, trong đó, những đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng. Để tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật được hưởng bảo trợ xã hội, pháp luật cũng ghi nhận đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng trẻ em khuyết tật. Không chỉ thế, pháp luật cũng quy định chế độ nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội và các chế độ khác về bảo trợ xã hội cho trẻ em khuyết tật. Đồng thời, pháp luật quy định trách nhiệm của cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật người khuyết tật trong việc tuân thủ điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật; thực hiện đầy đủ các quy chuẩn về nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp trẻ em khuyết tật tương ứng với từng loại cơ sở, thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chưa bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với trẻ em khuyết tật. 3. Một số nhận xét, đánh giá quyền của trẻ em khuyết tật             Nhìn nhận một cách khách quan, quyền của trẻ em khuyết tật trong pháp luật nước ta về cơ bản đã bước đầu đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong các văn kiện pháp lý quốc tế về nhân quyền. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật. Thông qua hành lang pháp lý này, việc thực thi quyền của trẻ em khuyết tật ngày càng được củng cố, bảo vệ và phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hoá quốc tế như hiện nay, pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật vẫn còn những những hạn chế sau đây:             Thứ nhất, quy định của pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật còn tản mạn ở nhiều văn bản pháp luật; việc xác định độ tuổi trẻ em chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.    - Quyền của trẻ em khuyết tật được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật khác nhau như: Hiến pháp, Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Bộ luật Lao động và nhiều văn bản dưới luật. Điều này tạo ra những khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức thi hành.    - Các văn bản pháp lý quốc tế xác định độ tuổi trẻ em mang tính mở; trong đó, xác định độ tuổi trẻ em có nội hàm với độ tuổi của lao động chưa thành niên. Trong khi đó, biên độ để xác định độ tuổi trẻ em của pháp luật nước ta thấp hơn so với thông lệ quốc tế. Điều này gây khó khăn trong cách xác định các biện pháp bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật.    Thứ hai, quy định của  pháp luật về việc làm cho trẻ em khuyết tật còn thiếu cụ thể, ảnh hưởng tới việc bảo đảm quyền có việc làm của trẻ em.    Quy định của pháp luật về việc làm cho trẻ em khuyết tật còn mang tính định khung, chủ yếu dưới dạng khuyến khích, kêu gọi, khẩu hiệu, chưa quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm, ưu đãi về thuế, quỹ quốc gia về việc làm, nguồn kinh phí và cách thực hiện nguồn kinh phí để bảo đảm và thực thi chính sách đối với trẻ em khuyết tật… Đặc biệt, quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được hỗ trợ, ưu đãi tuỳ theo tỷ lệ lao động là người khuyết tật, mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô doanh nghiệp là một bất cập, thiếu sự bình đẳng giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người khuyết tật với cơ sở sản xuất, kinh doanh không sử dụng lao động là người khuyết tật. Thứ ba, quy định về dạy nghề cho trẻ em khuyết tật chưa đầy đủ. Quy định của pháp luật về dạy nghề cho trẻ em khuyết tật còn bỏ trống nhiều vấn đề như: i) chưa luật hoá các tiêu chí về cơ sở doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động trẻ em khuyết tật; ii) chưa quy định trẻ em khuyết tật được học nghề, bổ túc nghề, đào tạo lại nghề tại các cơ sở dạy nghề được miễn, giảm học phí; iii) chưa luật hoá các nội dung liên quan đến vấn đề giúp đỡ lao động là người khuyết tật phục hồi chức năng lao động. Chưa luật hoá các điều kiện, nội dung, hình thức và cơ chế hỗ trợ trẻ em khuyết tật phục hồi chức năng lao động, chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các doanh nghiệp trong tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật bị tai nạn lao động được phục hồi chức năng lao động. Ngoài ra, quy định về mức hỗ trợ học phí, đào tạo nâng cao trình độ, chuyển đổi nghề còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, thiếu vắng các danh mục nghề đào tạo đối với các dạng tật, danh mục đối với các cơ sở đăng ký đào tạo nghề cho trẻ em khuyết tật… Thứ tư, quy định về mức bảo trợ xã hội cho trẻ em khuyết tật chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay. Pháp luật hiện hành quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 270.000 đồng (hệ số 1). Khi mức sống tối thiểu của dân cư thay đổi thì mức chuẩn trợ cấp cũng sẽ thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đối tượng bảo trợ xã hội. Trong khi đó, hiện nay mức lương tối thiểu chung áp dụng tính chế độ bảo hiểm xã hội, tính mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức là 1.300.000 đồng. Nếu căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu như hiện nay, thì rõ ràng sự thay đổi mức trợ cấp cho trẻ em khuyết tật hưởng bảo trợ xã hội chưa đáp ứng được tình hình hiện nay. Điều này dẫn đến sự bất hợp lý giữa mức thụ hưởng của trẻ em khuyết tật và sự thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội. Thứ năm, cơ chế đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tế thực hiện các cơ chế bảo vệ quyền của trẻ em khuyết tật cho thấy, cơ chế thúc đẩy, bảo vệ và phòng ngừa để nâng cao hiệu quả thực thi quyền của trẻ em khuyết tật chưa được chú trọng. Đặc biệt là cơ chế phòng ngừa thông qua các kênh tuyên truyền, truyền thông, tư vấn, thông tin, tập huấn… chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ quyền trẻ em khuyết tật hiện nay. Thứ sáu, chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm quyền của trẻ em khuyết tật chưa tương xứng với yêu cầu bảo vệ quyền trẻ em khuyết tật. Pháp luật quy định trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷluật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự[14]. Tuy nhiên, khi cóhành vi vi phạm pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật xảy ra thì việc áp dụng chế tài lại nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho các chủ thể trong quá trình áp dụng.             Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi quyền của trẻ em khuyết tật, chúng ta cần hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền trẻ em khuyết tật nhằm sớm khắc phục những hạn chế nêu trên. Đồng thời, cần chú trọng việc xây dựng một cách có hiệu quả các cơ chế thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật; đẩy mạnh cơ chế bảo vệ thông qua các cơ quan quản lý về trẻ em khuyết tật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý trong bảo đảm việc thực hiện quyền của trẻ em khuyết tật kết hợp với cơ chế phòng ngừa, thường xuyên tuyên truyền và tập huấn quyền của trẻ em khuyết tật./.                                 ________________________________________ [1] Điều 1 Công ước LHQ về Quyền trẻ em. [2] Điểm 2 Bản quy tắc Tiêu chuẩn tối thiểu của tổ chức LHQ về áp dụng pháp luật người chưa thành niên được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 29/11/1985. [3] Bản quy tắc của LHQ về bảo vệ người chưa thành niên bị tước quyền tự do được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 14/12/1990. [4] Trần Thắng Lợi ( 2012), Hoàn thiện pháp luật về lao động chưa thành niên trong điều kiện hội nhập quốc tế. [5] Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự. [6] Điều 1 Luật Trẻ em. [7] Đào Mộng Điệp, Thực trạng và định hướng nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về người khuyết tật tại Trường Đại học Luật Huế, Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu pháp luật người khuyết tật trong các cơ sở đào tạo luật”, Đại học Luật Hà Nội, 2015. [8] Đào Mộng Điệp, Thực trạng và định hướng nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về người khuyết tật tại Trường Đại học Luật Huế, tlđd. [9] Nguyễn Trung, Giảng dạy ngoại khoá Luật Người khuyết tật Việt Nam – Cảm nghĩ của một cộng tác viên, Tạp chí Luật học, 10/2013. [10] Điều 1 Công ước về Quyền của người khuyết tật năm 2006. [11] Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948; Công ước về các Quyền dân sự, chính trị năm 1966; Tuyên bố về Quyền của những người thiểu năng tâm thần năm 1971; Tuyên bố về Quyền của người khuyết tật năm 1975; Các nguyên tắc về bảo vệ người bị thiểu năng tâm thần và tăng cường chính sách sức khoẻ tâm thần năm 1991; Các quy tắc tiêu chuẩn về bình đẳng hoá các cơ hội cho người khuyết tật năm 1993; Công ước của LHQ về Quyền của người khuyết tật năm 2006; Công ước số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một số công việc có giá trị ngang nhau năm 1951; Công ước số 111 về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp năm 1958; Công ước số 159 về Phục hồi chức năng lao động và việc làm của người khuyết tật năm 1983; Bản Quy tắc thực hành trong quản lý người khuyết tật tại công sở năm 2002… [12] Việt Nam đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Người khuyết tật năm 2010, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục và nghề nghiệp… và các nghị định hướng dẫn thi hành để tạo hành lang pháp lý cho trẻ em khuyết tật được bảo vệ và thực thi có hiệu quả quyền của mình trên thực tế.          [13] Xem thêm Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tài liệu một số kiến thức pháp luật về quyền con người dành cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật, Nguyễn Duy Lãm, Nguyễn Thị Tố Nga (CB), Bộ Tư pháp, 2012; Vũ Ngọc Bình, LHQ và pháp luật quốc tế về quyền con người , http://www.crights.org.vn/home.asp?id-107&langid=1. [14] Điều 105 Luật Trẻ em. Đào Mộng Điệp, TS. Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế; Phan Vĩnh Tuấn Anh, Đại học Luật Huế.   Link bài viết: http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/quyen-cua-tre-em-khuyet-tat  
Giải phóng và phát triển toàn diện phụ nữ là một trong những mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Trong 30 năm đổi mới, công tác phụ nữ của Đảng đạt bước tiến quan trọng, góp phần  nâng cao bình đẳng giới ở Việt Nam và sự phát triển của đất nước nói chung. Tuy vậy, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác phụ nữ là một yêu cầu cơ bản và cấp bách hiện nay. 1. Quá trình đổi mới nhận thức về công tác phụ nữ Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, nhiều chủ trương của Đảng về công tác quần chúng nói chung, công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ nói riêng được ban hành, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Nghị quyết số 8B - NQ/TW ngày 27/3/1990 của Ban Chấp hành Trung ương Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng,chỉ đạo các cấp tăng cường mối quan hệ Đảng - nhân dân, xác định công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Tiếp đó, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, Đảng khẳng định “Sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của toàn xã hội và từng gia đình. Đường lối giải phóng phụ nữ phải được thể chế hóa và cụ thể hóa trong hệ thống pháp luật, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước”(1), xácđịnh mục tiêu của công tác phụ nữ là “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, có lòng nhân hậu”(2). Năm 2007, nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị khẳng định “phải chăm lo cho phụ nữ tiến bộ về mọi mặt, quan tâm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng để phụ nữ có điều kiện thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người; phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”(3). Công tác phụ nữ được khẳng định rõ hơn “Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”(4) theo hướng “phải sát hợp với từng đối tượng, vùng, miền, phát huy được tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của các tầng lớp phụ nữ, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”(5). Trên cơ sở đó, Đảng định hướng nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự tiến bộ của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH. Hội Liên hiệp phụ nữ, từ “là tổ chức đại diện cho lợi ích của phụ nữ, là trung tâm tập hợp đoàn kết phụ nữ Việt Nam”(6)đã nâng lên là nòng cốt trong công tác phụ nữ.  Cùng với các giải pháp “đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam” (1993)(7), Đảng đã xác định việc “xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ” (2007)(8). Đại hội XII của Đảng (2016) tiếp tục khẳng định quan điểm và chủ trương về công tác phụ nữ: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện luật pháp và chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiệm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ”. Từ nhận thức phụ nữ là đối tượng vận động đến phụ nữ có vai trò chủ thể là bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy về công tác vận động quần chúng, đề cao tinh thần chủ động, tích cực. 2. Pháp luật, chính sách về công tác phụ nữ Quan điểm của Đảng về phụ nữ được thể chế hóa, chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Hầu hết các quy định bảo đảm quyền bình đẳng với tư cách là công dân tham gia, đóng góp và hưởng thành quả trong các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa. Các quy định pháp luật quan tâm đến bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực lao động, giáo dục và kinh tế, bởi đó là động lực để giải quyết các vấn đề xã hội trong việc bảo đảm bình đẳng giới thực chất. Hệ thống luật pháp, chính sách ngày càng được hoàn thiện. Bộ luật Lao động (năm 2002) sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến chính sách đối với lao động nữ, bao gồm: bảo hiểm xã hội, tiền lương, bảo hộ lao động, đào tạo nghề. Luật Bình đẳng giới (2007)(9) thể hiện cam kết cao nhất của Nhà nước Việt Nam trong thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (1995) vì Bình đẳng giới, hòa bình và phát triển; Việt Nam đã nội luật hóa Công ước Liên Hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (2011-2020). Đã cụ thể hóa mục tiêu thứ 3 về bình đẳng giới trong mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc. Bên cạnh chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực cơ bản nhất, Việt Nam cũng quan tâm các vấn đề đặc thù, như: ban hành Pháp lệnh về phòng, chống mại dâm (2003); Chương trình hành động, phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; và có những biện pháp hỗ trợ nạn nhân. Quốc hội thường xuyên giám sát về bình đẳng giới; Chính phủ có báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế, như Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW, năm 1981), ký các hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý với 12 nước, trong đó có Lào, Trung Quốc và Campuchia; tham gia các thoả thuận và tuyên bố quốc tế về phòng, chống mua bán người; là thành viên tích cực của các diễn đàn đa phương như Tiến trình Tư vấn khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Tiến trình Bali về phòng, chống mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia; Tuyên bố chung ASEAN về phòng, chống mua bán người... Những nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách đã tạo bước chuyển mạnh mẽ trong bảo đảm các quyền bình đẳng giới; quyền được làm việc, được hưởng lương; quyền sở hữu, thừa kế và quyền lựa chọn bạn đời khi kết hôn hoặc ly hôn,... Trong quá trình đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vận động nữ giới thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, vừa hỗ trợ nữ giới phát huy vai trò, khả năng; tuyên truyền về bình đẳng giới trong xã hội nhằm chia sẻ gánh nặng công việc gia đình để phụ nữ phát triển. Hoạt động đó góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội. Thể hiện vai trò nòng cốt, tiên phong trong các hoạt động bình đẳng giới. Hội phụ nữ tập hợp rộng rãi nguyện vọng yêu cầu các tầng lớp phụ nữ đề xuất các chính sách phù hợp với phụ nữ, kết hợp giữa vận độngvà chăm lo; kết hợp giữa phổ biến kién thức pháp luật với nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ. Phần lớn phụ nữ tự ý thức về trách nhiệm của bản thân, giải quyết hài hòa, cân đối các công việc gia đình và xã hội. 3. Công tác phụ nữ đạt những thành tựu quan trọng Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, địa vị của người phụ nữ trong xã hội và gia đình ngày càng được nâng cao. Bình đẳng giới của Việt Nam được Liên Hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ đóng góp tích cực vào xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách; cử đại diện xứng đáng trong các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Số lượng phụ nữ tham gia lãnh đạo ngày càng tăng, nhất là ở những vị trí cấp cao, như: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bộ trưởng, thứ trưởng và trong chính quyền các cấp... Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 tăng hơn nhiệm kỳ 2010-2015: cấp ủy viên là nữ cấp xã chiếm 19,69% (tăng 1,59%); cấp ủy viên là nữ ở cấp huyện chiếm 14,3% (tăng 0,3%); ở cấp tỉnh, nữ trong cấp ủy chiếm 13,3% (tăng 1,9%), trong Ban Thường vụ là 10,75%; có 3/63 tỉnh, thành phố có nữ Bí thư, chiếm 4,76%; nữ Phó Bí thư có 17 người chiếm 10,9%. Ở cấp Trung ương có 3 nữ là Ủy viên Bộ Chính trị chiếm 15,7%; có 20/200 nữ Ủy viên chiếm 10%(10). Trong chính quyền, ở cấp Trung ương có 1 nữ Phó Chủ tịch nước; nữ Bộ trưởng 2/22 (9%); Thứ trưởng 13 (9%, tăng so với khoá trước 3,6%); nữ vụ trưởng của cơ quan bộ và ngang bộ là 9,9%, nữ phó vụ trưởng là 20,7%. Ở cấp tỉnh có 1/63 Chủ tịch UBND là nữ (1,6%), nữ Phó Chủ tịch UBND chiếm 10,4%; nữ trưởng ngành cấp tỉnh là 10,5%. Cấp huyện, nữ Chủ tịch UBND là 3,6% (giảm 1,65% so với nhiệm kỳ trước); nữ Phó Chủ tịch UBND là 14,5% (tăng 6% so với nhiệm kỳ trước); lãnh đạo nữ trưởng ngành đạt 13,9%. Cấp xã, nữ Chủ tịch UBND là 3,42%, nữ Phó Chủ tịch UBND là 8,8%(11). Trong cơ quan dân cử: Tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIII là 24,2% (giảm 1,36% so với khóa XII); nữ đại biểu Hội đồng nhân cấp tỉnh là 25,17%; cấp huyện là 24,62%; cấp xã là 21,71%(12).  Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ngày 31/3/2016, lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội có nữ Chủ tịch đó là đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân 62 tuổi (sinh năm 1954), trúng cử với số phiếu 95,5%. Đây là mốc son trong lịch sử nữ quyền ở Việt Nam vì đã có phụ nữ được nắm giữ một trong 4 vị trí đứng đầu hệ thống chính trị. Trong lĩnh vực kinh tế - lao động, hơn 50% dân số, phụ nữ đang tham gia hầu hết các ngành nghề, công việc, đóng góp lớn vào thành tựu sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Nhiều phụ nữ giữ cương vị chủ chốt trong hoạt động quản lý doanh nghiệp. Quyền của phụ nữ về kinh tế đã được nâng lên với việc thực hiện pháp luật, quy định phụ nữ cùng đứng tên với nam giới trong giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, nhà ở và tài sản. Cơ hội tiếp cận tín dụng của phụ nữ được cải thiện. Phụ nữ tham gia lực lượng lao động ngày càng nhiều hơn trong khu vực phi nông nghiệp, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực kinh tế có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao, vị thế việc làm của lao động nữ cũng có sự thay đổi tích cực, nhóm lao động làm công ăn lương tăng mạnh trong cơ cấu phân bố lao động (40% nữ)(13). Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tập thể và cá nhân các nhà khoa học nữ có công trình nghiên cứu được nhận giải thưởng VIFOTEC của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: đặc biệt trí thức có giải thưởng riêng là Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kôvalépxkaia... Nhiều nhà khoa học nữ đã chủ động lập ra các hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ, trung tâm nghiên cứu, tư vấn để phát huy trí tuệ, tài năng của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều nữ giới các vùng miền đã tích cực tham gia học tập bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ và luôn chăm lo đến việc học tập của con cái, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực trong nền giáo dục nước nhà. Phụ nữ đóng góp quan trọng vào xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đến năm 2011, tỷ lệ nữ biết đọc, biết viết đạt 92%; 80% trẻ em gái trong độ tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học tiểu học và trung học cơ sở. Nữ sinh viên các trường đại học và cao đẳng chiếm trên 50%; nữ thủ khoa các kỳ tuyển sinh và tốt nghiệp đại học chiếm 61,6%. Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng và được trẻ hóa. Trong ngành giáo dục, tỷ lệ giảng viên nữ tăng đồng đều trong giai đoạn 2007-2012 và cao hơn ở nam giới. Năm học 2011-2012, có 16,8% nữ phó giáo sư, 25% nữ tiến sĩ, 47,1% nữ thạc sĩ(14). Ở cấp đại học, 47% giảng viên là nữ. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có 38,6% nữ phó giáo sư, 30,9% nữ tiến sĩ và 54,6% nữ thạc sĩ(15). Trong xây dựng gia đình, phụ nữ kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình. Tuổi thọ bình quân của nữ thường cao hơn nam, trung bình 4 - 5 năm, năm 2011 là73,2tuổi. Tỷ lệ tử vong bà mẹ giảm xuống còn 67/100.000 trẻ sơ sinh sống(16).  Phụ nữ có ý thức cao trong thực hiện quy mô gia đình ít con gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện các quyền và động viên các thành viên gia đình thực hiện quyền và trách nhiệm cá nhân; quan tâm đặc biệt đến trẻ em và người cao tuổi. Xây dựng gia đình văn hoá. 4. Một số vấn đề đặt ra Trước yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, công tác phụ nữ còn nhiều hạn chế, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra, với nhiều thách thức. Về cơ hội việc làm và thu nhập, lao động nữ trong nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, việc làm thiếu ổn định, điều kiện lao động không được đảm bảo; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động chưa được thực hiện đầy đủ. Số lao động nữ nông thôn thiếu việc làm, di cư tự phát ra đô thị ngày càng tăng. Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ phụ nữ nghèo còn cao; bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán lạc hậu; còn nhiều phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm. Thực tiễn đời sống xã hội đang nảy sinh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới phụ nữ. Phụ nữ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người trong điều kiện xã hội và gia đình Việt Nam có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống tốt đẹp có phần bị mai một, lối sống thực dụng có xu hướng gia tăng. Bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lấy chồng nước ngoài vì mục đích vụ lợi... diễn biến phức tạp. Báo cáo Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam (MICS) 2014(17) cho thấy số phụ nữ trong độ tuổi 15-19 kết hôn là 10,3%, tăng so với 8% tại báo cáo MICS 2011. Bên cạnh đó, có mối tương quan với giáo dục, điều kiện kinh tế và kết hôn sớm, với tỷ lệ 26% phụ nữ trong độ tuổi 15-19 từ những hộ gia đình nghèo nhất kết hôn sớm so với chỉ 2% từ những hộ gia đình khá giả. Đặc biệt, gần 30% phụ nữ dân tộc thiểu số 15-19 tuổi đã kết hôn. Đáng lưu tâm là, hơn 56% phụ nữ trong độ tuổi 15-49 và 50% phụ nữ trong độ tuổi 15-24 không có hiểu biết toàn diện về HIV/AIDS. Trong công tác phụ nữ, việc định hướng lãnh đạo, chính sách, phương pháp công tác vận động phụ nữ còn thiếu cụ thể và sát hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, vùng, miền; chưa đáp ứng yêu cầu mới. Công tác vận động lao động nữ trong các thành phần kinh tế, trong các dân tộc ít người, các tôn giáo, giới trí thức chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức để có những phương thức vận động phù hợp. Đặc biệt, chính sách đối với cán bộ nữ còn bất cập. Hoạt động của Hội phụ nữ ở nhiều nơi còn dàn trải, thiếu chiều sâu, chưa quan tâm được hết các nhóm phụ nữ, chưa toàn diện theo hướng hỗ trợ phụ nữ thực hiện vai trò “chủ thể” của mình thông qua trao quyền, tạo cơ hội để phụ nữ tự giải quyết những vấn đề của mình bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Từ thực tế công tác phụ nữ hiện nay, đặt ra một số vấn đề cần tập trung thực hiện, đó là: nghiên cứu, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữđể tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động mạnh hơn trong toàn Đảng, toàn dân, Nhà nước và xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW (2007), những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, công tác phụ nữ sau 30 năm đổi mới, đáp ứng vai trò quan trọng của phụ nữ và công tác phụ nữ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Bình đẳng giới. Sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới để quy định rõ những khía cạnh liên quan đến phụ nữ, nhất là thiên chức người mẹ trong mối quan hệ với việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với tình hình thực tế. Tuổi nghỉ hưu có mối quan hệ rất hữu cơ và chặt chẽ với tuổi thực hiện nhiều chính sách khác có liên quan như tuổi đề bạt, bổ nhiệm; tuổi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách lương hưu. Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách quan tâm hơn đến gia đình theo hướng cụ thể hóa quy định tại Khoản 3 Điều 60 Hiến pháp 2013 “tạo môi trường xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân” bằng các chính sách phù hợp, trong đó đặc biệt quan tâm vai trò của phụ nữ với tư cách người mẹ có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ; về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và công tác phụ nữ, về bình đẳng giới, về hôn nhân và gia đình...; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ, nhất là các quy định liên quan đến cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo các cấp. Hội Phụ nữ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu và thực hiện giải pháp nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho phụ nữ.Tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách liên quan đến cán bộ nữ. Chủ động, tích cực tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ. Giáo dục giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gương phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực và phê phán những biểu hiện phân biệt đối xử với phụ nữ dưới mọi hình thức Đối với phụ nữ và cán bộ nữ, thể hiện năng lực cá nhân; xóa bỏ tâm lý tự ti; an phận; nâng cao trách nhiệm xã hội, hỗ trợ, kèm cặp, động viên thế hệ đi sau; bảo vệ quan điểm, chính kiến trước những vấn đề đặt ra cho phụ nữ và cán bộ nữ. PGS, TS. Trịnh Thị Hồng Hạnh - Viện Lịch sử Đảng,  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ghi chú: (1), (2), (6), (7) Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 12-7-1993 của Bộ Chính trị. (3), (4), (5), (8) Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (9) Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bình đẳng giới, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. (10) Báo cáo số 08/BC-UBQG ngày 3/2/2016 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016, tr. 11-12. (11) Phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ nữ , Tạp chí Xây dựng Đảng,số 10, 2013. (12) Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, phát biểu khai mạc Tọa đàm “Vai trò của truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” do Ủy ban Quốc gia về bình đẳng giới phối hợp với UNDP tổ chức tại Hà Nội, ngày 25/2/2016. (13) Báo cáo số 1346/BC-UBXH12 ngày 11/5/2009 Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về kết quả giám sát tình hình thực hiện bình đẳng giới và việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới. (14), (15) Nguồn: báo cáo thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ năm 2013. (16) Nguồn: báo cáo thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ năm 2011. (17) http://www.unicef.org.   Link bài viết: http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/37166/Cong_tac_nu_va_buoc_tien_cua_binh_dang_gioi_o_Viet_Nam    
Công ước về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (được 192 trong tổng số 194 nước thành viên phê duyệt, trong đó Việt Nam là thành viên thứ hai của Công ước) định nghĩa trẻ em là “người dưới tuổi 18 trừ khi pháp luật quốc gia có quy định sớm hơn”. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi, tuy nhiên luật dân sự quy định tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi là tuổi vị thành niên. Điều 37 Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, hội đồng nhân dân. Luật Giáo dục quy định trẻ em là người học của giáo dục mầm non, nghĩa là chỉ những người từ 3 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi (dưới 3 tháng tuổi thường được gọi là trẻ sơ sinh). Luật lao động quy định những người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền tham gia lao động. Luật dân sự Việt Nam quy định “Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi” và “Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi”…Như vậy,kiến nghị đầu tiên của bài viết này là cần phải tiếp tục chỉnh sửa để có tên gọi thống nhất độ tuổi được gọi là “trẻ em” trong hệ thống pháp luật Việt Nam theo hướng đã xác định của Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam: “Trẻ em là những người dưới 18 tuổi”. Theo hướng quy định này thì toàn bộ đối tượng của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là trẻ em, trẻ em có quyền đến nhà trẻ từ đủ 3 tháng tuổi và kết thúc giáo dục phổ thông khi vừa tròn 18 tuổi. Định nghĩa pháp lý về một “trẻ em” nói chung còn được biết tới là một người chưa đến tuổi trưởng thành.Sự phân biệt và công nhận thời thơ ấu như là một trạng thái khác biệt với tuổi trưởng thành xuất hiện trong các thế kỷ 16 và 17, liên quan đến một quan niệm phổ biến và rõ rệt lúc đó: trẻ em không phải là một người lớn thu nhỏ mà là một người dưới sự trưởng thành cần được người lớn bảo vệ, thương yêu và nuôi dưỡng. Trong các bức tranh và tác phẩm nghệ thuật thời Trung cổ, trẻ em thường được mô tả như người lớn thu nhỏ, thậm chí không thấy có đặc điểm của trẻ con. Từ thế kỷ 16, hình ảnh của trẻ em bắt đầu có sự khác biệt và nổi rõ yếu tố trẻ con, đến cuối thế kỷ 17 trở đi trẻ em đã được hiển thị cùng với các trò chơi, đồ chơi. Văn học nghệ thuật cho trẻ em cũng bắt đầu phát triển vào thời điểm này với những đặc điểm của con người thời thơ ấu, chưa trưởng thành. Như vậy,kiến nghị thứ hai của bài viết này muốn lưu ý tới việc đối tượng của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là những người chưa trưởng thành, có những đặc điểm của thời thơ ấu, đang dần trưởng thành để trở thành người lớn chứ không phải là người lớn thu nhỏ, vì vậy cần giữ được tính hồn nhiên, thơ ấu chưa trưởng thành của người học ở các cấp học này. Những vui, buồn của thời học sinh thường trở thành những dấu ấn đặc biệt, thành những kỷ niệm sâu sắc và có những đặc điểm khác hẳn so với những thời kỳ sau đó. Cô giáo mẫu giáo hay tiểu học có thể trở thành những nàng tiên trong mắt em; những ngày trốn học bị đòn, roi; những giỏ xe chở đầy hoa phượng hoặc những vết mực tím vương trên tà áo trắng có thể được mang theo trong suốt cuộc đời người. Vì đối tượng của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là trẻ em nên không thể không tính đến việc ghi nhận, bảo đảm và thực hiện quyền trẻ em trong từng cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Quyền trẻ em là những quyền con người được áp dụng dành riêng cho trẻ em. Việc xem xét quy định và thực hiện quyền trẻ em trong nhà trường phải xuất phát từ quan điểm về quyền trẻ em.Các quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em 1989 và trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam gồm bốn nhóm quyền: quyền được sống còn, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, được thể hiện cụ thể ở các quyền: được khai sinh và có quốc tịch; được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển thể chất, trí tuệ và đạo đức; được sống chung với cha mẹ; được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự; được chăm sóc sức khỏe; được học tập; được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch; được phát triển năng khiếu; được có tài sản; được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.Như vậy,kiến nghị thứ ba của bài viết này lưu ý các nhà hoạch định chính sách giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông không nên chỉ dừng lại ở thực hiện quyền trẻ em được học tập, được rèn luyện sức khỏe, được tiếp cận thông tin mà cần chú ý bảo đảm thực hiện cả 4 nhóm quyền với 10 quyền cụ thể đã nêu trên. Pháp luật về trẻ em nhấn mạnh yếu tố quyền của trẻ em mà không xác định trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý của trẻ em, pháp luật về quyền trẻ em chỉ nêu vấn đề “bổn phận” của trẻ như một sự nhắc nhở, như một sự động viên hoặc như một quy phạm hướng dẫn. Quy định của pháp luật về quyền trẻ em xác định thái độ đối với trẻ em mà các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông cần hết sức lưu tâm.Các thái độ xã hội về trẻ em thay đổi trên khắp thế giới tùy theo nền văn hóa và có những bước phát triển tiến bộ về nhận thức theo thời gian. Ngay từ thời La Mã, trẻ em bị coi là không có lỗi về tất cả các tội phạm, lập trường này ngay sau đó được nhà thờ chấp nhận.Tuy nhiênở thế kỷ 19, tại nhiều nơi trên thế giới chỉ trẻ em chưa tới bảy tuổi được cho là không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi, còn từ bảy tuổi trở lên chúng có thể vẫn phải đối mặt với các trách nhiệm pháp lý, bị gửi tới nhà tù của người lớn và bị trừng trị như người lớn: đánh roi, đóng dấu ô nhục hay treo cổ.Ngày nay, ở không ít quốc gia như Canada và Hoa Kỳ, trẻ em từ 12 tuổi trở lên vẫn phải chịu trách nhiệm nhất định cho hành động của chúng và nếu vi phạm pháp luật ở mức độ nhất định vẫn có thể được gửi tới trung tâm giáo dục đặc biệt giống như các trường giáo dưỡng của Việt Nam giành cho trẻ vị thành niên. Mặc dù vậy, Tuyên ngôn Nhân quyền 1948 và nhất là từ Công ước quốc tế về Quyền trẻ em 1989 đến nay, việc xác định trẻ từ em được hưởng quyền trẻ em và không xác định trách nhiệm pháp lý đối với trẻ em vẫn đang là xu hướng tiến bộ vượt trội, pháp luật Việt Nam cũng đã ghi nhận theo hướng này. Kiến nghị thứ tư của bài viết này đề nghị việc hoạch định chính sách pháp luật về giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non cần hướng tới thực hiện đầy đủ các quyền trẻ em mà không đặt nặng vấn đề trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với trẻ em. Một câu hỏi có thể được tiếp tục đặt ra là: ai sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, đặc biệt là đối với hành vi vi phạm pháp luật? Pháp luật dân sự quy định khá rõ ràng về chế định đại diện, trong đó có đại diện cho trẻ em. Đại diện là việc một người (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Đối với người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) thì cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật. Nếu trẻ em không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu thì người giám hộ cho trẻ em là người đại diện theo pháp luật. Giám hộ đối với người chưa thành niên là việc một người(người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên (người được giám hộ).Một người có thể làm đại diện hoặc giám hộ cho nhiều trẻ em, nhưng một trẻ em chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp người đại diện hoặc giám hộ là cha, mẹ hoặc ông, bà theo quy định về giám hộ đương nhiên... Khi đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ của trẻ em đưa con em đến trường học là đã thực hiện một hợp đồng đối với nhà trường, trong đó hiệu trưởng nhà trường, chủ nhiệm lớp, người phụ trách từng hoạt động của lớp… có quyền thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em với tư cách là đại diện theo ủy quyền và phải chịu trách nhiệm pháp lý về hoạt động chuyên môn của mình đối với trẻ em. Kiến nghị thứ năm của bài viết này đề nghị cần quan tâm đặc biệt đến trách nhiệm pháp lý trong quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, một đặc thù nổi bật và riêng có của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Một mặt cần nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp cùng nhà trường tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao, mặt khác cần thiết và có thể phải cá thể hóa và đề cao trách nhiệm pháp lý của từng người đại diện và người giám hộ của trẻ em trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em. Kinh nghiệm giáo dục của nhiều nước có giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông phát triển cao cho thấy, nhà trường luôn tạo mối liên hệ gắn bó và kịp thời với từng gia đình, đòi hỏi từng người làm cha mẹ phải tôn trọng hoạt động của nhà trường đồng thời có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các phân tích trên đây có thể dễ dàng cho thấy người học trong giáo dục phổ  thông và giáo dục mầm non được hưởng đầy đủ các quyền trẻ em theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời trách nhiệm thực hiện và bảo đảm thực hiện các quyền ấy là thuộc về người lớn. Có một nghịch lý rất lớn đang diễn ra: người lớn đã đóng đủ các thứ thuế rồi và ngày càng nhiều thứ thuế, ngày càng tăng lên về mức thuế nhưng trẻ em đi học vẫn có nghĩa vụ phải đóng thuế để đi học, dưới tên gọi là học phí và nhiều khoản thu ngoài học phí, các khoản đóng góp ấy cũng ngày càng tăng lên. Trẻ em là lứa tuổi cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, chưa làm ra tiền của cho xã hội và pháp luật cũng cấm lao động trẻ em, nhưng trẻ em đi học vẫn phải có tiền để đóng học phí, kể cả giáo dục phổ cập vẫn phải đóng tiền. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, tiền của dành cho giáo dục là chăm sóc cho hạnh phúc hôm nay và phát triển ngày mai. Kiến nghị thứ sáu của bài viết này là miễn toàn bộ học phí cho người học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, kể cả giáo dục công lập và tư thục. Đất nước càng nghèo càng phải tính đến việc miễn học phí, bảo đảm quyền được giáo dục của trẻ em và không bắt trẻ em phải có nghĩa vụ gì, làm như vậy thì mới có thể thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, vươn tới tầm cao sánh vai với các cường quốc năm châu được. Giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non là giáo dục trẻ em, một công việc mang tính khoa học và nghệ thuật rất cao. Lợi ích của giáo dục tuổi trẻ không chỉ gói gọn trong những gì người học thu nhận được trong chương trình giáo dục mà có ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu, khám phá, phát triển, tư duy, cá tính, khả năng thành công của trẻ và nhân cách con người trong những năm tháng tiếp theo tại các cấp học cao hơn và suốt cả cuộc đời.Để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục mầm non và phổ thông thì không thể không quan tâm đến đổi mới và nâng cao chất lượng quan  hệ tương tác giữa nhà giáo và người học. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Vì thế, cùng với việc thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông, đặt ra yêu cầu cao đối với giáo viên về năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm và đạo đức nghề nghiệp thì cần có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. Theo yêu cầu này thì kiến nghị thứ bảy của bài viết này là cần nhanh chóng nâng dần mức lương và phụ cấp nghề nghiệp của giáo viên mầm non và phổ thông, bảo đảm tiến tới lương giáo viên phải nằm ở mức cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Kiến nghị thứ tám của bài viết này đề nghị cần xác định rõ ràng các mốc phát triển của trẻ em để xác định các yêu cầu và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn phát triển của trẻ, thống nhất về giáo dục kỹ năng trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục gia đình.Một mốc phát triển của trẻ là một kỹ năng mà trẻ tiếp nhận được trong một giai đoạn cụ thể; trẻ sẽ cần phải đạt được một vài kỹ năng này trước khi có thể phát triển những kỹ năng mới khác. Mỗi trẻ đều có một sự phát triển riêng biệt của mình và có thể đạt được các cột mốc phát triển sớm hơn hoặc muộn hơn so với các trẻ khác. Mặc dù vậy, luôn có mốc thời gian giới hạn nhất định mà tất cả mọi trẻ phải đạt được một kỹ năng nào đó (nếu không thể đạt được các kỹ năng cần thiết theo lứa tuổi thì trẻ em đó đã có những vấn đề không bình thường trong phát triển, ví dụ đã 5 tuổi mà không biết nói, đã 10 tuổi mà không thể tự phục vụ…Trong những trường hợp này, việc đánh giá, tham vấn và điều trị cần có sự vào cuộc không chỉ nhà sư phạm mà cần nhiều chuyên gia khác nhau bao gồm bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, chuyên gia phục hồi chức năng, chuyên viên tâm lý, chuyên gia thính học...).“Con chỉ việc học thôi, việc nhà để đấy mẹ làm cho” là câu nói khá quen thuộc với các bậc phụ huynh Việt Nam. Với phần lớn bố mẹ Việt, chỉ cần con học giỏi ở trường là đủ, thế nhưng với nhiều nước khác thì không quan niệm như vậy. Chẳng hạn người Do Thái coi giáo dục sinh tồn là ưu tiên hàng đầu, với mong muốn sau này lớn lên mỗi đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tự lập, sáng tạo và tốt đẹp hơn. Theo phụ huynh Israel, muốn bồi dưỡng kỹ năng sinh tồn độc lập của con, trước hết phải bồi dưỡng kỹ năng làm việc, như thế dù con có đi khắp năm châu bốn bể, phụ huynh cũng không cần lo lắng cho cuộc sống của chúng. Vì thế giữa nhà trường và gia đình ở Israel đã thống nhất cao về các mốc phát triển của trẻ em:từ ba đến bốn tuổiphải biếtđánh răng, giúp cha mẹ cất quần áo và đồ dùng gọn gàng, dọn dẹp phòng ở và thu xếp đồ chơi, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt; từ bốn đến năm tuổi biếtgiúp cha mẹ lau bàn, giúp người lớn lấy một vài tờ báo, tưới nước cho cây trong nhà; từ sáu đến tám tuổi biết làm hầu hết các công việc vệ sinh cá nhân, quét dọn, lau sàn nhà trong phòng của mình, mang rác xuống thùng rác, biết dọn bàn ăn, bỏ đồ linh tinh vào nơi thích hợp, sắp xếp giường chiếu của mình; chín đến mười hai tuổi, tự làm tất cả các công việc vệ sinh cá nhân, lau chùi đồ dùng trong nhà, giặt một số quần áo, lau sàn nhà phòng khách, giúp mẹ nhặt rau, rửa rau trong phòng bếp; mười ba đến mười lăm tuổi, chuẩn bị bữa cơm cho các thành viên trong gia đình, giặt giũ toàn bộ quần áo của mình, giúp cha mẹ hoàn thành một vài việc khá rắc rối, dự toán tiền cho mình, lựa chọn mua sắm quần áo, làm một số công việc ở khu vực lân cận, là quần áo; từ mười sáu đến mười tám tuổi,làm thuê kiếm tiền ở bên ngoài, đi du lịch dưới sự quản giáo của người lớn, lập kế hoạch đạt trình độ học vấn cao, tự lo liệu chuyện ăn mặc của cá nhân, lên kế hoạch và chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.Giáo dục ở Hoa Kỳ và châu Âu rất coi trọng tinh thần độc lập, tự lực cánh sinh của mỗi người. Vì thế, ngay từ khi trẻ một tuổi rưỡi, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Họ cho rằng, nắm bắt các kỹ năng tự phục vụ có thể giúp trẻ tăng cường tính độc lập và cảm giác về sự thành công, nó không chỉ có lợi cho sự phát triển của trẻ em mà còn giúp ích rất nhiều cho chính những người lớn. Vì vậy, bất cứ sự chăm sóc nào từ phía người lớn cũng phải tạo cho trẻ em những cơ hội để rèn luyện cho trẻ các kỹ năng, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của gia đình để giúp các kỹ năng mà trẻ được dạy ở lớp được rèn luyện và thực hành ngay tại nhà. Một nhà khoa học đoạt giải Nobel khi được hỏi, ở đâu ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy? Ông đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là trường mầm non, vì rằng ở đó người ta dạy tôi biết cách ứng xử, biết tuân thủ các quy định, biết nói xin lỗi khi mình sai. Câu trả lời của nhà khoa học có lẽ nên được mở rộng ra: Nơi học được nhiều nhất là giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non, vì đó là nơi người lớn giáo dục cho trẻ em, những tấm gương sáng và tối, những vinh quang và thất bại của người lớn đều được truyền cho đối tượng của các cấp học này là trẻ em. Xác định đúng đặc điểm của loại đối tượng này để lựa chọn đúng giải pháp sẽ là một huyệt điểm quan trọng để đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục phổ thông và giáo dục mầm non đạt kết quả tốt đẹp. PGS.TS.LS Chu Hồng Thanh   Link bài viết: http://lsvn.vn/nghien-cuu-trao-doi/phan-tich-nghien-cuu/mot-so-van-de-phap-ly-ve-giao-duc-tre-em-cap-pho-thong-va-mam-non-22753.html  
Quyền có đủ điều kiện sống bao gồm các khía cạnh về ăn, mặc, ở, các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhằm bảo đảm quyền tồn tại về phương diện sinh học của con người; là cơ sở tự nhiên tất yếu cho sự tồn tại, phát triển các quyền của con người trong đời sống xã hội, từ quyền kinh tế, xã hội, văn hóa đến các quyền dân sự, chính trị.
1. Trong quan hệ giữa vợ và chồng   Với tư cách là vợ chồng, người cao tuổi (NCT) có toàn bộ quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong đó, có một số vấn đề cần bàn như:
Li hôn là mặt trái của quan hệ hôn nhân nhưng là mặt không thể thiếu được khi hôn nhân tan vỡ. Trên quan điểm tự do hôn nhân, pháp luật dân sự và pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định quyền li hôn của vợ, chồng. Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu toà án giải quyết việc li hôn”.[1] Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu li hôn và quy định hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng trong trường hợp nhất định. Ngoài ra, Luật cũng quy định cha, mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng cũng có quyền yêu cầu li hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của họ. Có thể nhận thấy Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền yêu cầu li hôn có một số điểm mới so với các Luật trước đó. Việc làm sáng tỏ về lí luận và thực tiễn của quy định quyền yêu cầu li hôn là cần thiết. 1. Quyền yêu cầu li hôn của vợ, chồng: Kết hôn và li hôn là quyền nhân thân và là quyền dân sự cơ bản của con người. Pháp luật công nhận cho nam, nữ quyền quyết định việc kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng thì cũng quy định cho vợ, chồng quyền yêu cầu li hôn để chấm dứt quan hệ hôn nhân. Đồng thời, giải quyết li hôn phải dựa vào thực chất của quan hệ vợ chồng mà chính vợ, chồng là người xác định một cách chính xác nhất thực chất mối quan hệ giữa họ. C. Mác đã khẳng định: “Li hôn chỉ là việc xác nhận một sự kiện: Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân đã chết, sự tồn tại của nó chỉ là bề ngoài và lừa dối. Đương nhiên, không phải sự tuỳ tiện của nhà lập pháp, cũng không phải sự tuỳ tiện của những cá nhân, mà chỉ bản chất của sự kiện mới quyết định được là cuộc hôn nhân đã chết hoặc chưa chết, bởi vì, như mọi người đều biết, việc xác nhận sự kiện chết tuỳ thuộc vào thực chất của vấn đề, chứ không phải vào nguyện vọng của những bên hữu quan”.[2] Như vậy, khi vợ, chồng nhận thức một cách rõ ràng về tình trạng quan hệ hôn nhân của họ đã trầm trọng, về việc họ không thể tiếp tục cuộc sống chung thì họ có quyền yêu cầu toà án giải quyết li hôn. Pháp luật không buộc những người yêu nhau phải kết hôn với nhau thì cũng không buộc những người không còn yêu nhau phải tồn tại quan hệ vợ chồng. Do vậy, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cũng như các luật trước đó đều quy định vợ, chồng có quyền yêu cầu li hôn. Tuy nhiên, nếu quan hệ vợ chồng đã không phản ánh đúng bản chất của nó nhưng vợ chồng vẫn không muốn li hôn thì không ai có quyền buộc họ phải li hôn. Hôn nhân tự nguyện không chỉ thể hiện trong việc kết hôn mà còn thể hiện cả trong việc tồn tại hôn nhân. Thực tế cho thấy, nhiều cặp vợ, chồng nhận thấy cuộc sống chung của họ đã mất ý nghĩa, không những không đem lại hạnh phúc cho mỗi bên mà còn mang lại sự khổ đau nhưng vì con, vì gia đình… mà họ không li hôn. Trong trường hợp này, không ai buộc họ phải li hôn. Vì vậy, quyền yêu cầu li hôn thuộc về vợ, chồng là phù hợp cả về lí luận và thực tế. 2. Hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng: Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ bà mẹ và trẻ em, từ tính nhân đạo của pháp luật, luật hôn nhân và gia đình của Nhà nước ta quy định hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng trong một số trường hợp. Từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời cho đến này, đã có 4 luật về hôn nhân và gia đình được ban hành đó là Luật hôn nhân và gia đình năm 1959, Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Các luật đều quy định quyền yêu cầu li hôn chỉ thuộc về vợ, chồng. Tuy nhiên, quy định về trường hợp người chồng bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn có sự khác nhau. Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 quy định: Trong trường hợp người vợ có thai, chồng chỉ có thể xin li hôn sau khi vợ đã sinh đẻ được một năm.[3] Theo đó, quyền yêu cầu li hôn của người chồng bị hạn chế dựa vào hai yếu tố: 1) Người vợ đang có thai và 2) Người vợ sinh con chưa được một năm. Trong đó yếu tố thứ hai chỉ dựa trên sự kiện sinh của người vợ. Nếu người vợ “có sinh mà không có dưỡng” thì người chồng vẫn bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định, khi người vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu li hôn.[4] Như vậy, theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng căn cứ vào hai yếu tố: 1) Người vợ đang có thai và 2) Người vợ đang nuôi con dưới mười hai tháng tuổi. Phân tích yếu tố thứ hai có thể nhận thấy nhà làm luật dường như không chú ý đến sự kiện sinh mà chỉ quan tâm đến việc người vợ đang nuôi con. Như vậy đối với trường hợp “có sinh mà không có dưỡng” thì người chồng vẫn có quyền yêu cầu li hôn. Điều này chưa thực sự phù hợp với nguyên tắc bảo vệ bà mẹ, trẻ em. Khắc phục khiếm khuyết đó, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định chồng không có quyền yêu cầu li hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.[5] Có thể nhận thấy, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã kế thừa quy định của cả ba luật trước đó về vấn đề hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng. Theo đó, việc xác định quyền yêu cầu li hôn của người chồng dựa vào trạng thái có thai, nuôi con và sự kiện sinh con của người vợ. - Về trạng thái có thai của người vợ: Việc xác định trạng thái có thai của người vợ dựa trên cơ sở sinh học thông qua quá trình thụ thai và phát triển của trứng để thành thai nhi. Thụ thai là sự thụ tinh và làm tổ của trứng. Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực là tinh trùng và một giao tử cái là noãn để hình thành một tế bào mới gọi là trứng. Trứng di chuyển vào buồng tử cung để làm tổ. Sau khi làm tổ, trứng phát triển qua hai thời kì. Thời kì thứ nhất bắt đầu từ khi thụ tinh cho đến hết 8 tuần lễ đầu (thời kì sắp xếp tổ chức). Đây là thời kì hình thành bào thai. Thời kì thứ hai từ tháng thứ 3 đến khi đủ tháng (thời kì hoàn chỉnh tổ chức). Đây là thời kì phát triển của thai. Thai nhi đã được hình thành đầy đủ các bộ phận và tiếp tục lớn lên, phát triển và hoàn chỉnh các tổ chức của thai.[6] Như vậy, có thể nói người vợ có thai được tính từ khi trứng hoàn thành quá trình làm tổ trong buồng tử cung cho đến khi thai nhi được sinh ra. Hiện nay, do sự phát triển vượt bậc của y học nên con người đã can thiệp vào quá trình thụ tinh. Sự thụ tinh có thể diễn ra trong cơ thể người phụ nữ hoặc có thể diễn ra trong phòng thí nghiệm (gọi là thụ tinh trong ống nghiệm). Tuy nhiên, quá trình phát triển của trứng để thành thai nhi nhất định phải diễn ra trong cơ thể người phụ nữ. Do vậy, đối với các trường hợp thông thường, người vợ có khả năng mang thai thì dù sự thụ tinh diễn ra trong cơ thể của họ hay trong ống nghiệm rồi được cấy vào tử cung của họ (thành công) thì họ đều được xác định là đang có thai. Khi đó, việc xác định chồng của họ không có quyền yêu cầu li hôn là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng đối với những trường hợp vì lí do nào đó mà người vợ không thể mang thai nên đã nhờ người khác mang thai hộ (vì mục đích nhân đạo) thì việc xác định hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng của cả bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ còn có những ý kiến khác nhau. Về vấn đề này, tác giả có một số ý kiến như sau: - Đối với bên mang thai hộ: Nếu người vợ đang mang thai hộ thì chồng của họ không có quyền yêu cầu li hôn. Bởi vì, về mặt sinh học rõ ràng người vợ đang mang thai. - Đối với bên nhờ mang thai hộ: Có ý kiến cho rằng người chồng trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn ngay cả trong thời gian nhờ mang thai hộ.[7] Tuy nhiên, xét về mặt sinh học của việc mang thai, có thể nhận thấy người chồng trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ không bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn. Bởi lẽ, trong trường hợp này người vợ trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ không “có thai” mà là người phụ nữ mang thai hộ “có thai”. - Về việc người vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi: Việc xác định người vợ đang nuôi con dưới 12 tháng dựa trên sự thực là người vợ đang chăm sóc, trông nom, nuôi dưỡng con dưới 12 tháng. Người con này có thể là con đẻ, có thể là con nuôi (của người vợ hoặc của cả hai vợ chồng). Trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, pháp luật quy định người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.[8] Do vậy, nếu người vợ mang thai hộ sau khi sinh mà đang chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ thì cũng được coi là người vợ đang nuôi con và người chồng không có quyền yêu cầu li hôn.[9] - Về việc người vợ sinh con: Sinh con được diễn ra trong quá trình gọi là chuyển dạ, bắt đầu khi tử cung mở, tiếp theo là sổ thai và cuối cùng là sổ rau. Về hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng khi vợ sinh con còn có ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng người chồng không có quyền yêu cầu li hôn trong thời gian vợ sinh con, có nghĩa là người chồng bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn chỉ trong thời gian diễn ra quá trình sinh con. Ý kiến này dựa trên sự phân tích câu chữ trong điều luật cho rằng: Cụm từ “dưới 12 tháng tuổi” không bổ nghĩa cho cụm từ “sinh con” mà chỉ bổ nghĩa cho cụm từ “nuôi con”.[10] Ý kiến thứ hai cho rằng người chồng bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn khi vợ sinh con mà tính từ thời điểm sinh là chưa được 12 tháng. Tức là người chồng chỉ có quyền yêu cầu li hôn sau khi vợ sinh con được 12 tháng. Căn cứ vào bản chất, ý nghĩa của quy định hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng, cũng như phân tích câu chữ trong điều luật có thể nhận thấy rằng ý kiến thứ hai là phù hợp. Xét trên khía cạnh bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nếu người chồng chỉ bị hạn chế quyền yêu cầu li hôn trong quá trình sinh con là không hợp lí. Quá trình sinh con chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian. Theo y học thì quá trình này diễn ra trong thời gian tối đa là khoảng 10 giờ.[11] Nếu pháp luật hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng chỉ trong thời gian đó thì không có ý nghĩa trong việc bảo vệ bà mẹ, trẻ em. Sự kiện sinh con của người phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của họ. Vì vậy, hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng phải được kéo dài trong khoảng thời gian sau khi vợ sinh con. Hơn nữa, quy định này nhằm hạn chế quyền li hôn của người chồng cả trong trường hợp người vợ sinh con mà không được nuôi con (do con chết, do mang thai hộ…). Xét về mặt câu chữ của điều luật thì giữa cụm từ “sinh con” và “nuôi con” có từ “hoặc”, do đó cụm từ “dưới 12 tháng tuổi” bổ nghĩa cho cả cụm từ “sinh con” và “nuôi con”. Như vậy, sự kiện sinh con của người vợ được coi là một trường hợp hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng nhưng không chỉ vào thời điểm người vợ sinh con mà kéo dài cho đến khi được 12 tháng. 3. Quyền yêu cầu li hôn của cha mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, quyền nhân thân luôn gắn với mỗi cá nhân mà không thể chuyển giao cho người khác. Do vậy, về nguyên tắc, quyền yêu cầu li hôn chỉ thuộc về vợ, chồng. Lịch sử lập pháp của Việt Nam chỉ ghi nhận quyền yêu cầu li hôn của vợ, chồng. Pháp luật thời kì Pháp thuộc quy định chỉ có vợ, chồng mới có thể người nọ xin li dị người kia hoặc vợ, chồng cùng xin li dị nhau.[12] Từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời (nay là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến trước khi ban hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cả ba luật về hôn nhân và gia đình (ban hành năm 1959, năm 1986 và năm 2000) đều chỉ quy định quyền yêu cầu li hôn thuộc về vợ, chồng.[13] Tuy nhiên, nếu chỉ công nhận cho vợ, chồng có quyền yêu cầu li hôn thì sẽ không giải quyết được những trường hợp đặc biệt khi một bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình lại bị ngược đãi, hành hạ… Thực tế đã có không ít trường hợp một bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, bên kia không những không quan tâm, chăm sóc theo đúng nghĩa vụ mà còn hành hạ, ngược đãi hoặc có các hành vi khác đe dọa đến sức khoẻ, tính mạng của họ... Đối với trường hợp này, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cha, mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng có quyền yêu cầu toà án giải quyết li hôn.[14] Đây là quy định có tính ngoại lệ về quyền yêu cầu li hôn. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp vợ, chồng bị tâm thần hoặc mắc bệnh khác không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì cha, mẹ, người thân thích đều có quyền yêu cầu li hôn. Chỉ những trường hợp người vợ hoặc chồng đó đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của họ thì cha, mẹ, người thân thích khác của vợ, chồng mới có quyền yêu cầu li hôn. Như vậy, có thể nhận thấy rằng cha, mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng có quyền yêu cầu toà án giải quyết li hôn khi có đủ ba yếu tố: Một là một bên vợ hoặc chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; hai là bên vợ hoặc chồng đó là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra; ba là tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu thiếu một trong ba yếu tố đó thì cha, mẹ, người thân thích khác của vợ, chồng không có quyền yêu cầu li hôn. Có thể thấy, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cha, mẹ, người thân thích khác của vợ, chồng có quyền yêu cầu li hôn trong trường hợp đặc biệt là xuất phát từ tính nhân đạo và phù hợp với thực tế. Mặc dù vậy, việc áp dụng quy định này trên thực tế có một số khó khăn, vướng mắc sau: Thứ nhất, khó khăn trong việc cung cấp chứng cứ Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, người khởi kiện phải cung cấp chứng cứ.[15] Như vậy, khi cha, mẹ, người thân thích yêu cầu li hôn thì họ phải đưa ra các chứng cứ sau: 1) Người vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; 2) Bên vợ hoặc chồng đó là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra; 3) Hành vi bạo lực đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của họ. Về chứng cứ thứ nhất, người khởi kiện phải cung cấp kết luận giám định pháp y tâm thần của hội đồng giám định được thành lập theo quy định của Luật giám định tư pháp. Người khởi kiện không thể cung cấp sổ khám, chữa bệnh hay bệnh án của bên vợ hoặc chồng để làm chứng cứ chứng minh rằng người này bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Bởi vì, “kết luận trong giám định pháp y tâm thần không hoàn toàn giống kết luận chẩn đoán bệnh của bệnh viện tâm thần. Kết luận của bệnh viện tâm thần chỉ phục vụ việc chữa bệnh không bao gồm việc đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hành vi của đối tượng”.[16] Việc đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hành vi của người bệnh tâm thần phải dựa vào 2 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn y học và tiêu chẩn pháp luật. Tiêu chuẩn y học là kết luận chẩn đoán bệnh. Tiêu chuẩn pháp luật là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.[17] Do đó, khi đã có kết luận chuẩn đoán bệnh thì phải đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh, mức độ nhận thức và làm chủ hành vi. Vì vậy, người khởi kiện phải cung cấp kết luận giám định pháp y tâm thần để chứng minh họ có quyền yêu cầu li hôn. Tuy nhiên, để có được kết luận này, cơ quan giám định phải tuân theo quy trình kĩ thuật chung về giám định pháp y tâm thần và theo quy định của Luật giám định tư pháp năm 2012. Do đó, người khởi kiện phải mất thời gian (đi lại, chờ đợi), công sức, tiền bạc để có được bản kết luận. Đây thực sự là khó khăn đối với người khởi kiện. Về chứng cứ thứ hai, bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình phải là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng hoặc vợ của họ gây ra. Có nghĩa là phải có hành vi bạo lực gia đình mà nạn nhân là người vợ hoặc chồng bị tâm thần và người có hành vi bạo lực gia đình là chồng hoặc vợ họ. Việc đưa ra căn cứ để chứng minh có thể bằng nhân chứng hoặc các văn bản xác nhận có hành vi bạo lực gia đình (như biên bản xử lí hành chính đối với người có hành vi bạo lực…). Về chứng cứ thứ ba, phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bạo lực gia đình của một bên vợ hoặc chồng với tình trạng tính mạng, sức khoẻ, tinh thần của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Về tình trạng tính mạng, sức khoẻ của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì thiết nghĩ phải dựa trên kết luận về giám định pháp y thương tích. Các giám định viên phải kết luận rằng những thương tích của nạn nhân là kết quả của hành vi bạo lực (do chồng hoặc vợ họ) gây ra và vì những thương tích đó mà tính mạng, sức khoẻ của nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy, có thể nhận thấy cha, mẹ, người thân thích khác của một bên vợ, chồng yêu cầu li hôn khi một bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp chứng cứ. Do đó, việc thực hiện quyền này trên thực tế còn rất nhiều trở ngại. Thứ hai, thiếu sự tương thích với một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về quyền khởi kiện. Theo Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 thì cá nhân có quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác (với tư cách là người đại diện).[18] Trong trường hợp này, cha, mẹ, người thân thích khác khởi kiện vụ án li hôn không phải để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính họ mà là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một bên vợ hoặc chồng. Cha, mẹ, người thân thích khác cũng không phải là người đại diện của một bên vợ hoặc chồng. Bởi vì, nếu một bên vợ hoặc chồng cần được đại diện thì bên kia là chồng hoặc vợ họ đại diện cho họ (với tư cách là người giám hộ). Hơn nữa, người khởi kiện không nhất thiết phải là cha, mẹ, người thân thích khác của bên vợ hoặc chồng bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Đồng thời, theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 thì cha, mẹ, người thân thích khác của một bên vợ hoặc chồng không thuộc trường hợp có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.[19] Như vậy, quy định này thiếu sự tương thích với Điều 161 và Điều 162 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004./. Ngô Thị Hường   (Tiến sĩ luật học, giảng viên chính Trường Đại học Luật Hà Nội) Nguồn: Tạp chí Luật học số 12/2015 (trang 40-46)       [1] Xem: Điều 42 Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 1 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. [2] Xem: C. Mác, “Bản dự luật về li hôn”, C. Mác - Ph. Ăngghen toàn tập, Tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 220. [3] Xem: Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 và Điều 41 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 [4] Xem: Khoản 2 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 [5] Xem: Khoản 3 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. [6] Xem: Bài giảng về sự thụ thai, làm tổ và phát triển của trứng, nguồn: http://www.dieutri.vn/bgsan phukhoa/ 31-10-2012/S2923/Bai-giang-su-thu-thai-lam-to-vaphat-trien-cua-trung.htm, truy cập ngày 15/11/2015. [7] Xem: Nguyễn Thị Lan, “Mang thai hộ và những vấn đề phát sinh”, Tạp chí luật học, số 4/2015, tr. 20. [8] Xem: Khoản 1 Điều 97 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. [9] Về trường hợp này còn có thể áp dụng quy định hạn chế quyền yêu cầu li hôn của người chồng khi vợ sinh con. [10] Xem: Khoản 3 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 [11] Xem: Bài giảng các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ, nguồn: http://www.dieutri.vn/bgsanphukhoa/1-11-2012/ S2947/Bai-giang-cac-yeu-to-tien-luong-cuoc-de.htm, truy cập ngày 15/11/2015. [12] Xem: Điều 116 Hoàng Việt hộ luật, Nxb. Hồng Đức, 2015; Điều 117 Bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931. [13] Xem: Điều 25 và Điều 26 Luật hôn nhân và gia đình năm 1959; Điều 40 Luật hôn nhân và gia đình năm 1986; khoản 1 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. [14] Xem: Khoản 2 Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. [15] Xem: Khoản 1 Điều 6 và Điều 165 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. [16] Xem: Cục bổ trợ tư pháp, Viện pháp y quốc gia - Viện pháp y tâm thần trung ương, “Một số vấn đề pháp lí và kĩ năng thực hiện giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần”, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2013, tr. 190. [17] Xem: Cục bổ trợ tư pháp, Viện pháp y quốc gia - Viện pháp y tâm thần trung ương, sđd, tr. 192 [18] Xem: Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 [19] Xem: Điều 162 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004
Trong những năm qua, chính sách trợ giúp xã hội ngày càng được hoàn thiện, mức trợ cấp xã hội liên tục tăng, đối tượng trợ giúp xã hội được mở rộng, đời sống của họ từng bước được ổn định và cải thiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hệ thống trợ giúp xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là thiếu tính hệ thống, nguồn lực đầu tư eo hẹp, các mức trợ cấp chưa dựa trên cơ sở mức sống tối thiểu và độ bao phủ cũng còn thấp. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chủ trương tiếp tục hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội trong điều kiện mới của một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.