Quyết định 399/QĐ-UBND ban hành ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Đề án với mục tiêu tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống. Và hạn chế tình trạng di cư tự do, tạo sinh kế để các hộ thoát nghèo nhanh, bền vững.

• Phạm vi thực hiện: Tại 118 xã, trong đó có 61 xã khu vực III; 47 xã khu vực II, 10 xã khu vực I của tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian thực hiện: 2017 – 2020

• Mục tiêu:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 4%/năm trở lên;

- Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho trên 38% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh;

+ Hỗ trợ đất sản xuất cho 7.644 hộ;

+ Hỗ trợ đất ở cho 758 hộ; diện tích 24,5 ha;

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 15.538 hộ, định mức hỗ trợ: 1,5 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ vay vốn cho trên 11% hộ nghèo để tạo quỹ đất sản xuất và thực hiện chuyển đổi nghề;

+ Vay vốn tạo quỹ đất sản xuất: 1.905 hộ.

+ Vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh để chuyển đổi nghề: 3.063 hộ.

- Hỗ trợ thực hiện chuyển đổi nghề cho trên 12% hộ nghèo;

- Hoàn thiện các điểm di dân thực hiện định canh định cư đã được hỗ trợ từ năm 2008-2016.

+ Bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 107 hộ.

+ Số điểm định canh định cư cần tiếp tục thực hiện: 06 điểm dân cư.

• Đối tượng thực hiện:

 Đối tượng được hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: Là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các thôn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo

+ Có trong danh sách hộ nghèo; 

+ Sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp; 

+ Chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân chung; 

+ Thiếu nước sinh hoạt; 

+ Chưa được hưởng các chính sách của Nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 

- Đối tượng được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi:

+ Hộ chưa có hoặc thiếu đất sản xuất theo mức bình quân chung được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để tạo quỹ đất hoặc chuyển đổi nghề;

+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn có phương án sử dụng vốn vay sản xuất kinh doanh được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- Đối tượng được bố trí sắp xếp ổn định dân cư: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính 

• Tổng kinh phí thực hiện đề án: 289.876 triệu đồng.

Quyết định 399/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-399-QD-UBND-2017-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-kinh-te-vung-dan-toc-thieu-so-Tuyen-Quang-367803.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật