Quyết định 1665/QĐ-TTG ban hành ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" 

Đối tượng áp dụng: Học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn quốc;

Mục tiêu chung: Hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

* Mục tiêu đến năm 2020:

100% các trường có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

90% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

100% các đại học, học viện, trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư.

* Mục tiêu đến năm 2025:

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

• Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

100% các đại học, học viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư.

Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên;

- Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên;

- Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Quyết định 1665/QĐ-TTG có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1665-qd-ttg-2017-de-an-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-den-nam-2025-365846.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Chỉ thị 03/CT-TTG 23 01 2018

Chỉ thị 04/CT-TTG 22 01 2018

Quyết định 49/QĐ-TTG 15 01 2018

Nghị định 06/2018/NĐ-CP 08 01 2018

Thông tư 103/2017/TT-BTC 27 12 2017