Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. 

Theo đó, Chính phủ đã thông qua phương án của Bộ Công an về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Cụ thể như sau:

- Bãi bỏ các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng minh nhân dân (9 số) và thay thế bằng mã số định danh cá nhân.

- Bãi bỏ hai hình thức: quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và quản lý dân cư tạm trú bằng “sổ tạm trú”; đồng thời, thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu”, “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

- Bỏ “Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)”, bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

Đồng thời, Nghị quyết cũng quy định bãi bỏ các thủ tục hành chính như tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu; cấp đổi sổ tạm trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú; gia hạn tạm trú;… 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-112-NQ-CP-2017-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-quan-ly-dan-cu-Bo-Cong-an-365898.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật