Thông tư 103/2017/TT-BTC ban hành ngày 5/10/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 

Thông tư quy định một số nội dung và mức chi đặc thù như sau:

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

+ Chi thực hiện số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng mô phỏng

+ Chi hỗ trợ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo: trong đó đảm bảo có 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyên biệt đào tạo một số nghề trong điểm cho đối tượng là người khuyết tật

+ Chuẩn hóa, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

+ Chi phát triển chương trình, đào tạo thí điểm

+ Chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho từng ngành, nghề theo trình độ và cấp độ đào tạo

+ Chi xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm cho từng ngành, nghề và định mức kinh tế - kỹ thuật cho từng ngành, nghề theo trình độ, cấp độ đào tạo

+ Chi phát triển hoạt động kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp

+ Chi tổ chức đánh giá, công nhận trường chất lượng cao

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

+ Xây dựng mới, bổ sung, chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, đề thi thực hành để đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng thực hành nghề

+ Thí điểm đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng thực hành nghề

+ Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

+ Tư vấn, hướng nghiệp, dự báo nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động

- Phát triển thị trường lao động và việc làm

+ Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động

+ Hỗ trợ lao động di cư tại Trung tâm dịch vụ việc làm

+ Hỗ trợ việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn: trong đó chi hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên là người khuyết tật như sau: Tư vấn, định hướng việc làm cho lao động là thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số. Mức chi 10.000 đồng/lượt người được tư vấn nhưng tối đa không quá 02 lần/người. Riêng lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tối đa không quá 03 lần/người;

- Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động

+ Thí điểm hệ thống báo cáo, thống kê tai nạn lao động, tư vấn hỗ trợ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

+ Đánh giá mẫu, hoàn thiện phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

+ Xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

+ Hỗ trợ triển khai áp dụng hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và làng nghề đang có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Tư vấn, hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tư 103/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-103-2017-TT-BTC-su-dung-kinh-phi-su-nghiep-thuc-hien-Chuong-trinh-Giao-duc-nghe-nghiep-370306.aspx?ac=emails

 

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật