Quyết định 2045/QĐ-TTG ban hành ngày 19/12/2017 của Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 

Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án bao gồm:

- Nhóm 1: Những đối tượng đang được quản lý, giáo dục, cải tạo tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi là cơ sở giam giữ), trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

- Nhóm 2: Những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương, gồm: Người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá.

- Nhóm 3: Những đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, gồm: Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Mục tiêu chung: Tăng cường nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Mục tiêu cụ thể:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Đảm bảo từ 90% trở lên đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Xây dựng và nhân rộng những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của chủ thể làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

+ Phấn đấu 80% chủ thể và cá nhân thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng có liên quan;

+ Hỗ trợ và giúp các đối tượng tự tin, thuận lợi trong hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm và vi phạm pháp luật.

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng;

+ Thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho các đối tượng;

+ Phát huy vai trò của các đoàn thể, nhà trường, gia đình trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiến độ thực hiện Đề án gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (từ năm 2018 đến hết năm 2019);

- Giai đoạn 2 (từ năm 2020 đến hết năm 2021).

Quyết định 2045/QĐ-TTG có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2017.

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Quyet-dinh-2045-QD-TTg-2017-giao-duc-phap-luat-cho-nguoi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tu-370126.aspx

 

Tin liên quan : Văn bản mới

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP 23 06 2018

Nghị quyết số 71/NQ-CP 22 06 2018

Quyết định số 590/QĐ-UBND 11 04 2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 10 04 2018

Quyết định Số 510/QĐ-UBND 09 04 2018

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Nội dung:

Tư vấn pháp luật