Phòng tư vấn pháp luật miễn phí Trung tâm ACDC tư vấn:

- Căn cứ pháp lý:

+ Bộ luật lao động năm 2012

+ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Hướng giải quyết:

Từ những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin đưa ra hướng giải quyết như sau:

(1) Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Như vậy, do bạn đã tham gia đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội nên bạn được hưởng 100% tiền lương. Và tiền lương làm căn cứ để hưởng chế độ thai sản này là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Do đó, trong thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bạn được nâng lương thì mức lương mới này cũng không được làm căn cứ để tính chế độ khi sinh con.

(2) Tuy nhiên, căn cứ Khoản 4 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về mức hưởng chế độ thai sản:

“4. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều này, được ghi theo mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương”.

Như vậy, trong thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà được nâng lương tuy không được hưởng chế độ thai sản theo mức lương mới nhưng bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương mới kể từ thời điểm được nâng lương. Do đó, các chế độ sau này mà bạn được hưởng liên quan đến bảo hiểm xã hội thì sẽ tính theo mức đóng bảo hiểm xã hội mới này.

 

Tin liên quan : Tư vấn pháp luật

Gia đình khi nuôi Người khuyết tật mức độ nặng có được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng không? 02 03 2018

Người khuyết tật là trẻ em được nhận hệ số trợ cấp như thế nào? 01 03 2018

Xin hỏi điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 28 02 2018

Người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp thì có được nhận bảo hiểm xã hội nữa hay không? 27 02 2018

Người khuyết tật khi tham gia giao thông mua vé tàu, xe có được miễn giảm không? 26 02 2018