Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thẩm quyền thu hồi đất

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 06/03/2019

Phòng luật trung tâm ACDC tư vấn:

Câu hỏi: Tôi là người khuyết tật. Vừa rồi, nhiều hộ gia đình tại địa phương tôi có nhận được quyết định của ủy ban nhân dân xã về việc thu hồi lại đất để thực hiện dự án về nhà ở. Xin hỏi ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền thu hồi lại đất của chúng tôi không?

Phòng Luật Trung tâm ACDC trả lời:

Căn cứ Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

  • UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

  • UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

  • Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thu hồi vừa thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh, vừa thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất.

Như vậy, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện và được xác định trong các trường hợp trên. Do đó, UBND cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất. Việc UBND xã ra quyết định thu hồi đất là trái với quy định pháp luật đất đai.