Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 16/01/2019

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

Theo đó, văn bản đưa ra các nguyên tắc như: Việc lấy ý kiến của trẻ em trên cơ sở sự tham gia tự nguyện của trẻ em. Trẻ em có quyền được cung cấp đầy đủ thông tin; nội dung, hình thức lấy ý kiến phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến, được bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân tham gia lấy ý kiến…

Việc lấy ý kiến trẻ em có thể được thực hiện với cả hình thức gián tiếp và trực tiếp. Ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, ý kiến của các tổ chức đại diện trẻ em, của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam,vv phải được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2019. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BLDTBXH-huong-dan-lay-y-kien-cua-tre-em-trong-xay-dung-chinh-sach-ve-tre-em-403819.aspx