Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định số 06/QĐ-TTg

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 15/01/2019

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Theo đó, văn bản quy định rõ 13 tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em với cách tính và thang điểm đối với từng tiêu chí cụ thể. Gồm các tiêu chí như: nguồn lực thực hiện quyền trẻ em; trẻ em được khai sinh đúng quy định; trẻ bị xâm hại, vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; bị tai nạn, thương tích; có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp; trẻ được khám sức khỏe định kỳ, được đến trường, lớp mầm non; được thực hiện quyền tham gia của trẻ em; hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em…

Cách tính điểm căn cứ vào tỷ lệ, tỷ suất việc thực hiện, bảo vệ  quyền trẻ em theo từng lĩnh vực tại địa bàn cấp xã (ví dụ: tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh đúng quy định, được trợ giúp, được khám sức khỏe định kỳ, tỷ suất trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy…). Quyết định số 06/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-06-QD-TTg-2019-trinh-tu-danh-gia-va-cong-nhan-xa-phuong-thi-tran-phu-hop-voi-tre-em-404124.aspx