Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Công văn 3162/BHXH-CSXH

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 30/08/2017

Công văn 3162/BHXH-CSXH năm 2017 ban hành ngày 01/07/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp lương lưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Mức điều chỉnh cụ thể như sau:

- Đối với trợ cấp tuất hàng tháng, những thân nhân đang hưởng trợ loại trợ cấp này từ trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng được điều chỉnh tăng như sau:

+ Trường hợp mức hưởng bằng 40% mức tối thiểu chung thì mức hưởng là 520.000 đồng.

+ Nếu mức hưởng bằng 50% mức tối thiểu chung thì mức hưởng 650.000 đồng. 

+ Đối với mức hưởng bằng 70% mức tối thiểu chung thì mức hưởng 910.000 đồng.

- Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và số 613/QĐ-TTg trợ cấp công nhân cao su hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017:

+ Mức hưởng = Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017 x 1,0744.

+ Mức trợ cấp người phục vụ như sau: Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng). Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

Công văn này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017.