Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị quyết số 63/NQ-CP

  • Thực hiện: Thùy Linh
  • 29/08/2017

Nghị quyết số 63/NQ-CP ban hành ngày 25/07/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Đối với các trường hợp thuộc diện chính sách được hỗ trợ nhà ở:

- Chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thì sẽ hoàn trả ngay sau khi có kinh phí phân bổ từ Trung ương trong năm 2017;

- Người thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ/chồng còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (40.000.000 đồng hoặc 20.000.000 đồng tuỳ từng đối tượng);

Người thuộc diện được hỗ trợ và vợ/chồng chết mà các con đang sống tại nhà đó thì địa phương xem xét nếu thấy có khó khăn về nhà ở thì hỗ trợ;

- Trường hợp người phát sinh mới ngoài số liệu mà Bộ LĐTBXH tính đến 31/5/2017 thì địa phương tự cân đối ngân sách hàng năm để hỗ trợ;

-  Trường hợp chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh kinh phí thì cho phép tiếp tục thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2017