Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định 161/2018/NĐ-CP

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 21/12/2018

Nghị định 161/2018/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định mới đã sửa đổi một số quy định trong Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:

Thi tuyển và xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

  • Đối với thi tuyển công chức: vòng 1 (thi trắc nghiệm về kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học), vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành)
  • Đối với xét tuyển công chức: vòng 1 (kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn), vòng 2 (phỏng vấn năng lực, trình độ chuyên môn)

Về ưu tiên cộng điểm: Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã có những thay đổi trong ưu tiên xét tuyển so với Nghị định 24/2010/NĐ-CP như sau:

Đối tượng

Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển 

Cộng 7,5 điểm vào vòng 2

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ Điều 519 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động

cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

 

cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2

 

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

Cộng 2,5 điểm thi tại vòng 

Vui lòng theo dõi chi tiết tại link: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-161-2018-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-cong-vien-chuc-thuc-hien-che-do-hop-dong-336803.aspx