Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP

  • Thực hiện: Hương Thảo
  • 19/12/2018

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng ban hành ngày 30/11/2018

Nghị định này đã có một số quy định xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) đến 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm sau đây:

+ Thực hiện không đúng lộ trình cải tạo, nâng cấp hạng mục, công trình của cảng hàng không, sân bay để bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận, sử dụng (điểm I khoản 3 Điều 9).

+ Không có xe lăn phục vụ người khuyết tật tại nhà ga của cảng hàng không, sân bay (điểm d khoản 4 Điều 10);

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật đi tàu bay theo quy định (điểm a khoản 3 Điều 24);

+ Không có xe nâng hoặc phương tiện phù hợp phục vụ hành khách cần trợ giúp đặc biệt (điểm đ khoản 3 Điều 10).

+ Từ chối chuyên chở công cụ, thiết bị hỗ trợ của hành khách đặc biệt hoặc thu tiền chuyên chở công cụ, thiết bị hỗ trợ của hành khách đặc biệt không đúng quy định (điểm b khoản 3 Điều 24);

+ Thu tiền đối với dịch vụ xe lăn tại nhà ga; dịch vụ phục vụ hành khách là người già yếu, khiếm thị, khiếm thính (điểm c khoản 3 Điều 24);

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đối với hành vi Không thực hiện vận chuyển hành khách là người khuyết tật theo quy định (điểm e khoản 4 Điều 24).

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đối với hành vi Không thực hiện lộ trình cải tạo, nâng cấp các hạng mục, công trình của cảng hàng không, sân bay để bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận, sử dụng (Điểm I khoản 5 Điều 9);

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2019

Vui lòng theo dõi chi tiết tại website: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2018-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-khong-dan-dung-321856.aspx